Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економіка праці»

Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки. Доходи і витрати домогосподарств.

Карточка работы:60273б
Цена:
Тема: Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки. Доходи і витрати домогосподарств.
Предмет:Економіка праці
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Укр. філології
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:ВСТУП 3 1. Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки. 4 2. Доходи і витрати домогосподарств 5 Висновки 12 Список використаної літератури 13
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В Україні з розвитком ринкових відносин домогосподарство опинилося в нових умовах функціонування. По-перше, задоволення потреб домогосподарства у матеріальних та нематеріальних благах виступає природною метою виробництва. Попит домогосподарств є одним з найвагоміших компонентів сукупного попиту на кінцеві блага. По-друге, домогосподарства як власники виробничих факторів передають їх діловим одиницям (підприємствам), які мають здійснювати їхнє ефективне поєднання. По-третє, частина доходу, що не використовується домогосподарством впродовж поточного періоду, перетворюється на заощадження і може за певних обставин стати потужним джерелом економічного зростання країни. Можна констатувати, що домогосподарство виконує в економіці три основні функції: споживання, постачання факторів виробництва та заощадження. Домогосподарству як одному з суб'єктів мікроекономіки належить надзвичайно важлива роль у системі економічних відносин. Об’єкт дослідження - домогосподарства Предмет дослідження – особливості домогосподарства як суб’єкту ринкової економіки та доходи і витрати домогосподарств. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є аналіз домогосподарства як суб’єкта ринкової економіки та дослідження доходів і витрат домогосподарства. Для виконання мети потрібно виконати наступні завдання: - проаналізувати домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки. - дослідити доходи і витрати домогосподарств
Объём работы:
14
Выводы:У сучасній економіці домогосподарство є найважливішим суб'єктом, що регулює споживання створюваних в економіці благ. Економічна роль родини в ринковій економіці надзвичайно складна. У зв'язку із цим родина вирішує різноманітні проблеми ведення домашнього господарства, сімейного бізнесу, відтворення робочої сили, забезпечення необхідного рівня споживчого попиту, формування інвестиційного потенціалу й інші. Родина й домогосподарство є найважливішими економічними суб'єктами, що виконують ряд ключових функцій. У побуті дані категорії часто ототожнюються, хоча в точному значенні вони мають принципові відмінності. У соціальній статистиці родина – це, як правило, усвідомлено організована на основі родинних зв'язків і спільності побуту мала група людей, життєдіяльність яких здійснюється для реалізації соціальних, економічних і духовних потреб індивіда, самої родини й суспільства в цілому. Домашні господарства виступають одним з важливих суб'єктів економічної діяльності, від результатів яких залежить не тільки добробут окремої господарської одиниці, але й усього населення країни в цілому. Ставши найбільшим суб'єктом економіки поряд з комерційними підприємствами й державою, домашні господарства беруть участь у всіх мікро- і макрорегулюючих процесах.
Вариант:нет
Литература:1. Башнянин Г.І. Політична економія: В 2 ч.: Підручник для вузів. Ч.1: Загальна економічна теорія. Ч.2: Спеціальна економічна теорія/ Г.Башнянин, П.Лазур, В.Медведєв. -К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000. -526 с. 2. Ватаманюк М.М. Споживча поведінка домогосподарств в умовах перехідної економіки // Фінанси України. - 2004. - № 12. - С. 75-76 3. Витрати і доходи домогосподарств України у 2001 році/ Державний комітет статистики України. -К.. -2002. -126 с. 4. Гай О. М. Формування депозитного портфеля домогосподарства з урахуванням ставлення до ризику // Економіка: проблеми теорії та практики. - Д., 2004. - Вип.193, т.4. - С.984–992 5. Горбачик А. П. Стратегії виживання домогосподарств в сучасній Україні // Розвиток демократії в Україні. - К., 2001. - С.145–153. 6. Горбачик А. Сприйняття економічних змін і стратегії виживання домогосподарств // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - № 4 . - C. 26-34 7. Гордієнко Л. А. Проблеми формування фінансів домогосподарств // Теорія і практика сучасної економіки. - Черкаси, 2003. - С.51–53. 8. Гордієнко Л. А. Фінансова політика регулювання доходів домогосподарств // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. - Черкаси, 2004. - С.17–19. - А622736 9. Заглинський А. Політична економія: Навчальний посібник/ Анатолій Заглинський, Микола Матусевич. -Рівне: ППФ "Волинські обереги", 2000. -408 с. 10. Іванюк Т. І. Заощадження домогосподарств - вагоме джерело інвестування в національну економіку // Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України. - К., 1998. - С.161–166. 11. Канівець О. П. Загрози соціально-економічної безпеки домогосподарств на сучасному етапі в Україні // Социально-экономические аспекты промышленной политики. - Донецк, 2003. - Т.2. - С.103–108. 12. Кундицький О. Фінансова база видатків домогосподарств у перехідній економіці України // Наукові записки. - Тернопіль, 2003. - Вип.12, ч.2. - С.31–33. 13. Литвак М. Л. Заощадження домогосподарств - внутрішнє джерело економічного зростання // Донецький держ. техн. ун-т. Наукові праці. - Донецьк, 2001. - Вип.34: Сер. Економічна. - С.180–185. 14. Литвак М. Л. Теорія економіки домогосподарства та її роль в аналізі мікро та макроповедінки господарюючих суб’єктів (на прикладі робіт Г. Бекера) // Теоретичні та прикладні питання економіки. - К., 2004. - Вип.5. - С.213–218. 15. Мочерний С. Домогосподарства як економічна категорія // Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Наукові записки. Сер.: Економіка. - Тернопіль, 2001. - Вип.9. - С.5–8. 16. Мочерний С. Політична економія: Навч. посіб./ Степан Мочерний,. -К.: Знання-Прес, 2002. -687 с. 17. Політична економія : Навчальний посібник/ Костянтин Кривенко, Володимир Савчук, Олександр Бєляєв та ін.; За ред. Костянтина Кривенка,; М-во освіти і науки України, КНЕУ. -К.: КНЕУ, 2005. -508 с. 18. Політична економія : Навчальний посібник/ О. Є. Степура, О. С. Єремєєв, Т. Ю. Пономарьова, М. О. Степура; За заг. ред. О. С. Степури; Ін-т підприємництва та сучасних технологій. -К.: Кондор, 2006. -405 с. 19. Політична економія : Навчальний посібник/ Т. І. Біленко, В. Г. Бодров, В. В. Волинцев та ін., За ред. Володимира Рибалкіна, Володимира Бодрова. -К.: Академвидав, 2004. -671 с. 20. Ходжаян А. О. Доходи домогосподарств та населення як фактор і передумова забезпечення сталого економічного зростання // Теорія і практика сучасної економіки. - Черкаси, 2004. - С.62–64. 21. Шерстюк Л. І. Сучасна структура доходів домогосподарств та проблеми її дослідження // Проблеми розвитку державних і місцевих фінансів. - К., 2003. - С.382–386. 22. Шерстюк Л. Проблеми й перспективи регулювання прожиткового мінімуму доходів громадян: Пронаналізовано проблеми житєдіяльності домогосподарств // Вісн. Київ. нац. торг-екон. ун-ту. - 2004. - № 6. - С.70-79. 23. Шипов М. В. Споживчі параметри діяльності домогосподарств // Міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах», 24–26 верес. 2003 року. - Черкаси, 2003. - С.193–194. 24. Янель Ю.А. Заощадження домогосподарств України та їх мотивація // Економіка. Фінанси. Право. -2006. -№ 6. - С. 9-13.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (133)