Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Виробничі системи та особливості оперативного планування та їх діяльність

Карточка работы:60263б
Цена:
Тема: Виробничі системи та особливості оперативного планування та їх діяльність
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інстутут Підготовки Кадрів Державної Служби Зайнятості України (ІПКДСЗУ )
Содержание:ВСТУП 4 РОЗДІЛ І. ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ ТА ЇХ СУТНІСТЬ 6 1.1. Основні поняття 6 1.2. Характеристика виробничих систем 9 1.3. Визначення поняття виробничої системи 13 1.4. Класифікація виробничих систем 16 РОЗДІЛ ІІ. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ 22 2.1. Планування виробничої програми підприємства 22 2.2. Планування виробничої потужності підприємства 24 2.3. Розрахунок балансу часу при плануванні виробничої програми 25 2.4. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання 26 2.5. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства 27 2.6. Планування праці і персоналу на підприємстві 30 2.7. Планування фонду оплати праці (ФОП) на підприємстві 35 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 Додатки 42 Значення 42 Дані для розрахунку потреби в мастильних матеріалах 45 Таблиця 2 45 Станок 1 45 Дані для розрахунку потреби в інструменті 46 Таблиця 3 46 Таблиця 6 46 Підрозділ підприємства 46 Підрозділ підприємства №1 46 Підрозділ підприємства №2 46 Підрозділ підприємства №3 46 Таблиця 7 46
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Перехід до якісно нового механізму господарювання вимагає адекватних змін науково-технічного потенціалу в подальшому розвитку виробництва в усіх галузях господарської діяльності. Все, що відбувається в економіці України, залежить від багатьох складових і, перш за все, від реформування всієї господарської системи її інфраструктури. Ґрунтуючись на системних принципах аналізу організації і приймаючи диференціацію й інтеграцію як головні характеристики організаційно-виробничої системи в ній, необхідно враховувати ключову детермінанту зовнішнього середовища – невизначеність. Диференціація визначається як стан поділу організаційно-виробничої системи, що має тенденцію до розвитку специфічних властивостей відповідно до вимог зовнішнього середовища. Відповідно інтеграція є процесом досягнення єдності зусиль різних підсистем при виконанні завдання підприємства, котре передбачає закінчений відтворювальний цикл деяких продуктів або послуг. Невизначеність характеризується для кожного підприємства з погляду однорідності й різноманітності його зовнішнього оточення оцінюванням ясності інформації, що надходить із зовнішнього середовища; часом зворотного зв'язку стосовно дій, які здійснює організація; ступенем програмованості умов організаційно-виробничої діяльності. Актуальність обраної теми полягає в тому, що кожне підприємство є виробничою системою, діяльність якого ґрунтується на системних принципах. Тому вивчення виробничих систем та особливостей планування їх діяльності має дуже важливе значення. Метою курсової роботи є виробничі системи та особливості планування їх діяльності. Об’єктом дослідження є виробничі системи, їх основні характеристики та зв’язки між ними. Предметом дослідження є виробниче підприємство, планування діяльності якого базується на системному підході. Основними завданнями курсової роботи є: ? дати поняття та характеристику виробничих систем, принципи, на яких вони будуються; ? дати класифікацію виробничих систем; ? розглянути особливості планування діяльності виробничих систем; ? проаналізувати планування діяльності виробничого підприємства.
Объём работы:
40
Выводы:Виробнича система – це не просто сукупність одиниць, коли кожна частка керується законами причинного зв'язку, що діє на неї, а сукупність відносин між цими елементами. Усі системи матеріального світу зв'язані один з одним інваріантністю фізичних і хімічних процесів і відповідних їм законів, інваріантністю просторово–тимчасових відносин, загальними законами структурно–функціональної організації, причинності, загальними законами розвитку. Виробнича система – це комплекс взаємодіючих між собою елементів, кожний з яких необхідний для досягнення мети. Чим більша кількість зв'язків між ними і станів, у яких вони можуть знаходитися, тим складніша система. Усі виробничі системи формально подібні між собою. Ця подібність основана на таких найважливіших атрибутах систем, як: організація, управління, технологія, соціально–психологічні відносини, правове регулювання; екологічні вимоги і багато чого іншого. Виробничі системи відрізняються одна від одної масштабом, а також видами споживаних і виготовлюваних предметів, енергетичних і інформаційних ресурсів. Усі виробничі системи по призначенню підрозділяються на: матеріальні ресурси, що виробляються (метали, трактори, прилади й апарати тощо); енергетичні ресурси, що виробляються (електроенергію, теплову і механічну енергію, стиснене повітря тощо); інформаційні ресурси, що формуються (книги, журнали, газети, твори мистецтва, випускники навчальних закладів, директиви й інструкції тощо); трудові ресурси (люди). На основі даних виробничого підприємства, в роботі показані особливості планування діяльності підприємства, а саме: планування виробничої програми підприємства; планування виробничої потужності підприємства; розрахунок балансу часу при плануванні виробничої програми; розрахунок завантаженості виробничого обладнання; планування матеріально-технічного забезпечення підприємства; планування праці і персоналу на підприємстві; планування фонду оплати праці (ФОП) на підприємстві.
Вариант:нет
Литература:1. Інноваційні фактори економічного зростання / Інститут економічного прогнозування НАН України / Під ред. Бажала Ю.М. - К., 1999.-52с. 2. Статистичний щорічник України за 2004 рік / за ред. Осау-ленка О.Г. - К.: Вид. "Консультант", 2005. - 587с. 3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" 4. Лапко О.О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. - К., 1999. - 253с. 5. Мескон Майкл X., Альберт Майкл, Хедоури Франклин. Основы менеджмента, пер. с англ. - М.: Дело 2000 - 704с. 6. Andrews К. The Concept of Corporate Strategy. Dow Jones-Irwin: Homewood, III., 1971. - 347p. 7. Lorange P. Corporate Planning: An executive Viewpoint. New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1990. - 543p. 8. Кинг У., Кинланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. - М.: Прогресс, 1985. - 399с. 9. Шаров Ю.П. Стратегічне планування в соціально-технічних системах і в місцевому самоврядуванні. - К., 1996. - 87с. 10. Алипрантис К. Существование и оптимальность конкурентного равновесия. - М.: Мир, 1995. - 384с. 11. Lorange P., Vancil R. Strategic Planning Systems. New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1977. - 439p. 12. Водачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии. - М.: Экономика, 1989. - 167с. 13. Hussey D. Corporate Planning: Theory and Practice. New York: Pegamon Press, 1994. - 35 lp. 14. Мова В.В., Малева Э.В. Стратегическое управление предприятием. - К.: КМУГА, 1996. - 80с. 15. Словарь русского языка: В 4-х т./АН СССР; Под ред. А. П. Евгеньевой. - 3-е изд. - М.: Русский язык, Т. 2. 1986. 736 с. 16. С. X. Раппопорт. Художественная жизнь. Пути обновления. М.: Знание, 1989.-63 с. 17. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М., 1961. 18. Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. - М.: 1987, - 226с. 19. Пуанкаре А. Последние работы. Ижевск: НИЦ. Регулярная и хаотическая динамика. 2001. — 208 с. 20. Пригожий И.Р., Стенгерс И.Ю. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. - 2-е изд. - М.: Эдиториал, УРСС, 2001. -310с. 21. Г. Николюк, И. Пригожий. Познание сложного. Введение. Пер. с англ. - Изд. 2-е. М.: Эдиториал, УРСС, 2003. - 344 с. 22. И. И. Шмальгаузен. Рост и дифференцировка. Избр. труды. В 2-х т. К.: Наукова думка, 1998. - 720 с. 23. Вопросы дарвинизма. Неопубликованные работы И. И. Шмальгаузена. Ред. сост. И. М. Медведева. АН СССР. Ин. эволюционной морфологии и экологии животных им. А. П. Северцева. М.: Наука, 1990.-264 с. 24. Ухтомский А. А. Доминанта. СПб: Питер, 2002. - 448 с. 25. Ласкер Сд. Шахматная стратегия. Опыт изучения середины игры. Пер. с четвертого нем. изд. М.: Современные проблемы, 1924. -391с. 26. Анохин П. К. От моделей поведения к искуственному интеллекту. М.: URSS, 2006. - 447 с. 27. Рузавин Г.М. Методологические проблемы аргументации / РАН Ин-тут философии (Москва). М., 1997. - 204с. 28. Питере Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления. - М.: Прогресс, 1986. - 125с. 29. Корнай Януш. Путь к свободной экономике (страстное слово в защиту экономических преобразований). Пер. с англ. М.: Экономика, 1990.-147 с. 30. Корнай Януш. Дефицит. Пер. с венг. М.: Наука, 1990. - 607 с. 31. Normann R. Service management. Sweden, 1983 32. Tufresson I. Towards a new interpretation of marketing management; trends in management Development. Sweden, 1982 33. Brandes O. , Breges S. Strategy Development in Swedish multinational companies. Prime Bertil's Symposium, 1984 34. Карлоф Б. Деловая стратегия. М., Уфа, Академия менеджмента, Экономика, 1993 35. Майкл Портер. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. 2-е изд. М.: АльпинаБизнесБукс, 2006. - 454 с. 36. Майкл Портер. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: АльпинаБизнесБукс, 2005. - 715 с. 37. Козак В.Е. Непроизводственная сфера: вопросы теории. К.: Наукова думка, 1979 38. Ohmae К. The mind of Strategist - the Art of Japanese Business. USA, 1982 39. Антропова Т. Логистика в современном бизнесе. // Элитный персонал. - 2000. - №44 40. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Теория спроса, предложения и рыночных структур. М.: Тезис, 1999
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)