Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Удосконалення маркетингової діяльності підприємства ТОВ „Інпром” (виробництво і продаж сухих сумішей та інших матеріалів для будівництва)

Карточка работы:113
Цена:
Тема: Удосконалення маркетингової діяльності підприємства ТОВ „Інпром” (виробництво і продаж сухих сумішей та інших матеріалів для будівництва)
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Технічний Університет "Харківський Політехнічний Інститут" (НТУ "ХПІ")
Содержание:Вступ Розділ 1. Теоретичні засади та організація управління маркетингом на підприємстві 1.1. Сутність маркетингу та його задачі на підприємстві 1.2. Складові комплексу маркетингу та управління маркетингом на підприємстві 1.2. Організаційні структури управління маркетингом на підприємстві Розділ 2. Аналіз ефективності управління маркетингом на підприємстві ТОВ „Інпром” 2.1. Загальна економічна характеристика підприємства 2.2. Організація управління маркетингом на підприємстві 2.3. Оцінка ефективності складових комплексу маркетингу підприємства Розділ 3. Напрямки удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства ТОВ „Інпром” 3.1. Основні напрямки підвищення ефективності управління маркетингом на підприємстві 3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів Висновки Список використаних джерел Додатки
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Ринкові перетворення в економіці України змінюють умови розвитку і методи господарювання в усіх сферах і структурі народного господарства країни, підприємств та організацій різної форми власності. Обмеженість інвестиційних ресурсів великих підприємств в Україні та ще й за інфляційних умов в 90-их рр. зумовила згортання їх діяльності. Поступовий розвиток ринкових відносин і державної підтримки малого підприємництва в Україні призвів до створення тисяч малих підприємств в усіх галузях, які зайняли чільне місце серед великих підприємств. Тенденції економічного зростання в економіці держави призвели до пожвавлення підприємницької діяльності, інвестування капіталу у створення невеликих підприємств, які спеціалізуються на вузькій номенклатурі виробів. Ефективність виробництва будівельних матеріалів залежить від забезпеченості діяльності підприємства необхідними сировинними ресурсами, кваліфікованими кадрами та рівнем використання основних засобів. За умов поглиблення ринкових відносин за останні роки різко зросла потреба в плануванні діяльності підприємств, особливо в розробці планів з маркетингової діяльності. Вихід на ринок для малих підприємств ускладнився, оскільки з ростом кількості малих підприємств спостерігався ріст конкуренції, особливо в галузі будівельних матеріалів. Процес входу в галузь потребує використання високоякісних ресурсів і чималих зусиль, у тому числі й інформаційних. Процес прийняття стратегічних рішень стає більш виваженішим та обґрунтованішим. В період загострення конкуренції на внутрішньому ринку вже стало недостатньо виробляти звичайну однорідну продукцію, тому що зросли вимоги до якості та дизайну, постійно змінюються смаки і вподобання споживачів, змінюється кон’юнктура ринку. А це потребує розробки відповідної маркетингової стратегії: коротко-, середньо- та довгострокової, які необхідно використовувати у так званих стратегічних зонах господарювання (СЗГ). Слід відмітити особливу важливість та необхідність розробки маркетингових стратегій для малих підприємств. Особливості сучасних ринкових перетворень призводять до збільшення конкуренції і малому бізнесу для того, щоб вижити на ринку необхідно використовувати весь можливий інструментарій. Розробка маркетингових заходів і налагодження управління маркетингом на малому підприємстві є одним із інструментів у конкурентній боротьбі малого підприємства на сучасному ринку. Отже, актуальність цієї роботи пояснюється необхідність оволодіння інструментарієм щодо обґрунтування маркетингової стратегії малого підприємства, яка б могла гарантувати належне його функціонування та розвиток на далеку перспективу. Мета роботи полягає у дослідженні маркетингової системи малого підприємства та обґрунтуванні маркетингової стратегії його подальшого розвитку. Основні завдання роботи: - здійснити аналітичну оцінку результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ “ІНПРОМ” – об’єкта аналізу; - дати оцінку ефективності маркетингової діяльності підприємства; - обґрунтувати маркетингову стратегію ТОВ “ІНПРОМ”; - подати рекомендації щодо впровадження маркетингової стратегії на ТОВ “ІНПРОМ” та здійснити економічну оцінку пропонованих заходів. Предметом дослідження є процес розробки маркетингової стратегії на малому підприємстві. Об’єктом дослідження в даній роботі виступає маркетингова підсистема ТОВ “ІНПРОМ”, що займається виготовленням штучних оздоблювальних матеріалів на основі природного каменю. Методами дослідження виступають експертні методи, прогнозні методи, статистичні методи, інші методи економічного аналізу. Слід відмітити, що основними інструментами дослідження стали також методи безпосереднього спостереження, логіко-структурного аналізу. При визначенні шляхів вдосконалення організаційно-економічних умов ТОВ “ІНПРОМ” застосовано неформальні методи, а також евристичні підходи. В роботі використані праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених з теорії та практики маркетингу, а також конфіденційна інформація службового використання фінансово-господарської діяльності ТОВ ”ІНПРОМ”. З проведеного дослідження ми дійшли висновку про доцільність двох напрямків удосконалення маркетингової стратегії і роботи підприємства: 1) вихід на нові ринки з новою продукцією 2) проведення оновлення обладнання і підтримка більш прибуткових видів продукції. Всі розраховані показники свідчать про достатньо високу ефективність реалізації розробленого комплексу заходів щодо проведення маркетингового дослідження і розробки комплексу просування. Але при виборі другого проекту отримаємо більший прибуток, отже слід обрати даний проект.
Объём работы:
82
Выводы:В результаті проведеного дослідження теоретичних джерел було зроблено наступні висновки. Інструментарій маркетингу, а особливо стратегічного маркетингу є необхідним елементом в управління діяльністю сучасним підприємством, хоча його роль за тих чи інших обставин іноді занижується спеціалістами та керівниками підприємств. Маркетингова стратегія – це шлях досягнення поставлених маркетингових цілей з використанням необхідних для цього ресурсів. Різноманіття видів маркетингових стратегій дає можливість зробити найбільш виважений вибір серед альтернативного набору та передбачає відповідні підходи щодо її обґрунтування. Процес розробки маркетингової стратегії включає в себе аналіз ринку, сегментування та вибір цільового сегменту, позиціонуваня фірми (товару), а також розробку програми маркетинг-міксу. Жодна стратегія чи план не може бути реалізована без належного організаційного забезпечення, що у даному випадку, передбачає належне формування та забезпечення роботи відділу маркетингу. Те, що саме маркетинг дозволяє підприємству стати конкурентноздатним і процвітаючої на ринку зараз мало в кого викликає сумнів. На жаль, ще одним очевидним фактом є і те, що маркетингові дослідження досить дорогі. Не усі великі підприємства можуть дозволити собі містити маркетингову службу, що ж говорити про малі фірми, бюджет яких обмежений. Але адже їм і немає необхідності використовувати весь набір численних маркетингових заходів, доцільніше зупинитися на деякі з них. По-нашій думці, маркетинг у малому бізнесі включає: - виявлення цільових ринків і визначення їхнього потенціалу; - підготовку пакета товарів і послуг; - реалізацію товару на цільовому ринку. Крім того не слід забувати, що невеликі компанії мають ряд переваг перед великими з їх великим бюрократичним апаратом: краще знають своїх постійних клієнтів, завдяки невеликому розмірові швидше реагують на зміни ринку і можуть більш гнучко керувати бізнесом, крім того їсти можливість одержувати прибуток від обслуговування навіть невеликих груп клієнтів, на яких конкуренти не звернули уваги. Головне ніколи не слід забувати, що бізнес — це двосторонній обмін між підприємцем і його клієнтом. Маркетинг допомагає зробити ці зв'язки найбільш ефективними для обох сторін. В результаті проведення аналізу маркетингової діяльності підприємства було зроблено наступні висновки. Підсумовуючи результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства – об’єкта аналізу, а також оцінки конкурентного середовища слід зазначити. ТОВ «ІНПРОМ» – мале підприємство, яке зайняте у галузі будівельних матеріалів і на даному етапі розвитку переживає кризу локального характеру у сфері збуту, хоча деякі фінансові показники вказують на задовільний стан. Причиною цьому є ігнорування інструментарію маркетингу керівництвом підприємства. Обсяг виробництва і продажу “ІНПРОМ” у 2003 р. становив 245421,8 грн., у 2004 р. він збільшився на 164067,8 грн. за рахунок розширення виробництва. Валовий прибуток збільшився на 75,9% і дорівнював у 2004 р. 93659,8 грн. Рівень операційного прибутку зріс на 34,1%, що значно менше у порівнянні із попереднім показником. Це пов’язано із різким зростанням витрат на збут на 164,8%. Витрати на збут у 2004 році зросли із збільшенням обсягів рекламних заходів. Так підприємство розпочало рекламуватися у газеті „Бізнес” і приймало участь у виставці. Слід відмітити, що рентабельність продаж зросла на 1,17 процентних пункти і склала 22,87%. Чистий прибуток підприємства зріс на 4420 грн. Рентабельність по чистому прибутку знизилась на 0,57 процентних пункти, що є негативним. Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві зведено до виконання примітивних суто збутових функцій, що не дозволяє підприємству активно пропагувати якість своєї продукції та використовувати інші засоби з стимулювання збуту. Конкуренція на ринку будівельних матеріалів досить значна, що пов’язано із тенденцією росту темпів житлового будівництва (масового та індивідуального). Це в свою чергу сприяє появі нових конкурентів, більш конкурентноздатних товарів на ринку, що в результаті посилює інтенсивність конкуренції. З іншого боку розвиток ринку житлового будівництва означає зростання попиту на ринку, що надає можливість підприємству збільшити обсяги продажу. Для сучасного споживача поряд із ціновими і якісними характеристиками будівельних матеріалів досить важливим є великий асортимент продукції. ТОВ „Інпром” для того. щоб зберегти конкурентні переваги, втриматися на ринку, збільшити ринкову частку має постійно розширювати асортимент власної продукції. Для цього потрібні заходи щодо підвищення ефективності управління асортиментом продукції, заходи щодо підвищення якості продукції, заходи щодо розширення асортименту як в ширину так і в глибину. За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Компанії “Інпром” рекомендується використовувати стратегію диференціації, оскільки саме ця стратегія базується на наданні товару відмінних рис, які є важливими для споживачів та відрізняють товар від продукції конкурентів. Стратегія диференціації посилює прихильність споживачів до марки, підвищує рентабельність виробництва, захищає від появи нових конкурентів, сприяє формуванню позитивного іміджу компанії. Така стратегія сумісна з ціллю більш глибокого проникнення на ринок та ширшого охоплення сегментів на цільовому ринку. Головною ціллю щодо маркетингової і збутової діяльності є збільшення обсягу продажу продукції підприємства на 10%. В роботі запропоновано два альтернативних проекти удосконалення маркетингової діяльності підприємства. Всі розраховані показники свідчать про достатньо високу ефективність реалізації розробленого комплексу заходів щодо проведення маркетингового дослідження і розробки комплексу просування. Але при виборі першого проекту отримаємо більший прибуток, отже слід обрати даний проект
Вариант:нет
Литература:1. Амблерт. Практический маркетинг. - СПб.,1999.-400с. 2. Ассэл Генри. Маркетинг: принципы и стратегии.- М.,1999.-804 с. 3. Басовский Л.Е.Маркетинг. - М.,1999.-219 с. 4. 4. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. - М.,1999 5. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 100 с. 6. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики.-К.,2001.-277 с. 7. Дайновский Ю.А. Маркетингові прийоми.-К.,1998.-112 с.Дайян А., Бунерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. — М.: Экономика, 1993. 8. Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2000. 9. Дайл П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999. 10. Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001. 11. Дихтль Е., Херштейн Х. Практический маркетинг. — М.: Инфра-М., 1996. 12. Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. — М.: Book chamber international, 1992. 13. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 360 с. 14. Дэй Д. Стратегический маркетинг. — М.: ЭКСПО-Прес, 2002. 15. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегия, планы, структура. — М.: Дело, 1995. 16. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах.-М.,2000 17. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб.-К.:Т-во “Знання”, КОО, 2000.-348 с. 18. Котлер Филип, Гари Сондерс Основы маркетинга.- СПб,1998.-1056 с 19. Кретов И.И. Организация маркетинга на предприятии: Практическое пособие.-М.,2001.-96 с. 20. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг.- К.,1998Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 240 с. 21. Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс., Москва М.П. — СПб.: Питер, 2001. 22. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогрес, 1990. 23. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как созлать, завоевать и удержать рынок. / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой. — М.: АСТ, 2001. 24. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1996. 25. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. — К.: КНЕУ, 2002. – 390 с. 26. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 440 с. 27. Маркетинг: теорія і практика: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. 25—26 травня 2001 р. — К.: КНЕУ, 2001. — 184 с. 28. Маркетинг / Под ред. А. Н. Романова. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995. 29. Маркетинг: теорія і практика: Матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. 18—20 вересня 2002 р. — К.: КНЕУ, 2002. — 148 с. 30. Маркетинг: теорія і практика. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. 19—22 травня 1999 р. — Київ – Ялта: КНЕУ, 1999. — 264 с. 31. Маркетинг: Учебник для вузов//Н.Д.Эриашвили, К.Ховард, Ю.А.Цыпкин и др.-М.,2000 32. Основы маркетинга: Учебное пособие //Р.Б.Ивуть, Э.М.Гайнутдинов, Л.И.Поддергина и др.-Мн.,1998.-167 с. 33. Основы предпринимательской деятельности: Маркетинг.-М.,1999.-240 c. 34. Панкрухин А.П. Маркетинг. - М.,1999.-398 с. 35. Питер Дойль. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб: Из-во “Питер”, 1999, 560 с. 36. Виханський О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 1999. – 528 с. 37. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003.- 246 с.О’Шоннеси. Конкурентный маркетинг: Стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д. О. Ямпольского. — СПб.: Питер, 2001. 38. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с. 39. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001. 40. Скибінський С. В. Маркетинг. — Львів, 2000. 41. Теория маркетинга / Под ред. М. Бейкера. — СПб.: Питер, 2002. 42. Тоффлер Б. Э., Имбер Дж. Словарь маркетинговых терминов. — М.: Инфра-М, 2000. 43. Цацулин А. Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. — М.: Филинъ, 1998. 44. Ценообразование и рынок: Пер. с англ. / Под ред. Е. И. Бунина и С. Б. Рычкова. — М.: Прогрес, 1992. 45. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. 46. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1990. Шершньова З.Є., Оборська О.В. Стратегічне управління. – К.: КНЕУ, 2001. – 384с.
Дополнительная информация:Доповідь подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)