Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Ринок. Інфраструктура ринку та її формування в Україні

Карточка работы:6022б
Цена:
Тема: Ринок. Інфраструктура ринку та її формування в Україні
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка та менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:ВСТУП 3 1. РИНОК ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 5 1.1. Сутність ринку та його характерні ознаки. Суб’єкти та об’єкти ринку 5 1.2. Види та категорії ринку 10 1.3. Функції ринку 12 2. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 16 2.1. Поняття інфраструктури та її елементи 16 2.2. Функції і види інфраструктури 17 3. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ 20 3.1. Поняття і склад механізму ринку 20 3.2. Вільний ринок і його альтернатива 21 3.3. Закон грошового обігу. Інфляція та її види 24 3.4. Закон вартості 29 3.5. Закон попиту і пропозиції 30 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ МОДЕЛЕЙ РИНКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА 33 4.1. Зовнішнє регулювання ринкової економіки 33 4.2. Різноманітність моделей ринкової організації господарства 35 4.3. Соціально-ринкове господарство 39 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Ринок – одна з найпоширеніших категорій в ринковій економіці, одне з основних понять господарської практики та економічної теорії. Сутність ринку полягає в головних його економічних функціях, які відображують основне призначення даної категорії. Ринок як самодостатній, автоматично діючий, саморегульований механізм – це абстракція, яка деякою мірою відбиває реалії XIX ст. Сучасний же ринок – це один з феноменів, який зумовлює складну систему господарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові закономірності, численні регулюючі інститути (передусім державні) і масова свідомість. Цивілізований характер ринку в промислове розвинутих країнах визначається широким арсеналом перевірених часом і господарською практикою законодавчих і моральних норм, багатоплановою і компетентною політикою держави щодо розвитку економіки та соціальної інфраструктури, інформованістю і самостійністю керівників господарських структур на всіх рівнях, правовою свободою економічної самодіяльності людини. Ринковий механізм є механізмом взаємозв’язку та взаємодії основних елементів ринку: попиту, пропозиції, конкуренції та основних економічних законів ринку. Ці елементи є найважливішими параметрами ринку, якими керується споживач та виробник у свої економічній діяльності в ринковій системі. Це стрижень ринкових відносин, ядро ринку. Актуальність обраної теми підтверджується тим, що Україна повинна мати ринок, який би відповідав її національним особливостям, а не американський або корейський моделі. Реформуючи економіку України, слід вести мову не про «перехід до ринку» взагалі, а про впровадження певної конкретної її моделі, яка б відповідала умовам розвитку саме України, а не Швейцарії чи Китаю. Вибір правильної моделі визначить і її конкретні засоби, механізм і рушійні сили, які слід включити, щоб досягти необхідного ефекту. Метою курсової роботи є дослідження ринкової системи та принципів її формування, а також визначення сучасного етапу «переходу до ринку» в Україні та основних закономірностей цього процесу. Об’єктом курсової роботи є ринок та його інфраструктура в Україні. Предмет – ринкова система. Мета роботи визначає її структуру: вступ, чотири розділи, висновки та список використаних джерел. В першому розділі роботи розкрито сутність ринку як форми організації суспільного виробництва, а саме його характерні ознаки, суб’єкти і об’єкти ринку, його види та категорії, а також функції ринку. В другому розділі розглянуто інфраструктуру ринкового господарства, її елементи та види. Третій розділ присвячено дослідженню механізму функціонування ринку. Відомо, що він діє на основі економічних законів: зміни попиту, пропозиції, рівноважній ціні, конкуренції, вартості, прибутку та основних законів ринку. Все це більш детально розглянуто у третьому розділі курсової роботи. В четвертому розділі було проаналізовано різноманітність моделей ринкової організації господарства та особливості ринку в Україні. Курсова робота складається з 42 сторінок та 14 рисунків, при її написанні було використано 16 літературних джерел. Основну літературну базу курсової роботи склали праці Мочерного С.В., Кривенко К.Т., Гальчинського А.С., Мельника Л.Ю. Також в роботі були використані праці «видатних розумів економіки» А.Сміта, К. Маркса, М. Туган-Барановського та інших.
Объём работы:
46
Выводы:Ринко¬ва система – це сукупність усіх перерахованих елементів у їх взаємодії, взаємозв'язку і взаємозалежності. Першою ознакою сучасного ринку можна назвати те, що він є ринком покупців. Це такий стан ринку, при якому пропозиція товарів пере¬вищує попит на них при фіксованій ціні. Другою обов'язковою ознакою ринку є його конкуре¬нтний характер. Третя ознака – стабілізація відносин між суб'єктами ринку на основі інтеграції. Сучасний ринок – це арена суперництва підприємців та інших суверенних суб'єктів економіки (наприклад, покупців), кожному з яких повинен бути гарантова¬ний його суверенітет і збереження його конкурентної потенції. Ринок як складне, полісистемне утворення має надзвичайно багату структуру. Його складовими є ринки: товарів, капіталу, фінансово-кредитний, валютний, трудових ресурсів, інформації, так званий тіньовий, а також ринкова інфраструктура. Кожний з перелічених елементів здатний функціонувати в так званому автономному режимі і тому має свою структурну побудову. Всі вони взаємодіють як частини єдиної системи, оскільки органічно пов'язані між собою в становленні та розвитку. Порушення цього взаємозв'язку стає серйозною перешкодою існування повноцінного ринкового середовища. Виходячи з функцій ринку, держава має проводити таку економічну політику, щоб посилити позитивні функції ринку і послабити або ней¬тралізувати частину негативних функцій. Водночас повне усунення негативних функцій ринку за умов сучасної соціально орієнтованої або змішаної економіки об'єктивно неможливе і недоцільне з погляду на ту конструктивну роль, яку він виконує в названих типах економіки, втілену в позитивних і частині негативних функцій. Сучасний механізм регулювання ринкової економіки є досить складним організаційно-економічно-правовим утворенням. Він, по-перше, включає в себе сукупність організаційних структур, систему форм, методів і інструментів регулювання ринку і в цій своїй якості виступає як спосіб органі¬зації ринкової економіки. По-друге, це система функціонування виробничих відносин. Система, де виробничі відносини проявля¬ються в конкретних господарських формах (гроші, ціна, прибуток, заробітна плата, податки тощо). У цій якості він виступає як механізм реалізації власності на засоби виробництва та пого¬дження економічних інтересів суб'єктів ринкових відносин. По-третє, механізм регулювання ринку включає певні правові норми, які регламентують діяльність суб'єктів ринку. І в цій якості він виступає як спосіб реалізації регулюючої ролі держави. Таким чином, механізм регулювання ринкової економіки охоплює як сферу функціонування продуктивних сил і виробничих відносин, так і сферу надбудови. Тому його зміст може бути зрозумілим лише при розгляді цих основних аспектів прояву в їх взаємодії і взаємозв'язку. Таким чином, механізм регулювання ринкової економіки – це спосіб її організації і забезпечення ефективного функціонування відповідно до вимог економічних законів, посередництвом якого реалізуються економічні інтереси суб'єктів ринку. Поняття «ринкова економіка» відображає загальну, абстрактну модель господарювання в умовах товарного виробництва. Ця абстрактна модель виступає в двох основних формах: са¬морегульована і регульована ринкова економіка. Абстрактна модель, коли вона накладається на певні еконо¬мічні реалії, набуває конкретних форм. Конкретні форми (моделі) залежать як від рівня розвитку суспільства в цілому, так і від специфічних умов розвитку кожної країни зокрема. За цих умов існуючу в Україні соціально-економічну систему слід, очевидно, спочатку трансформувати в нормально регульовану ринкову систему (планово-регульовану), а потім формувати її соціальний характер. Але оскільки соціально-економічні моделі господарювання формуються під впливом не лише економічних факторів, а й знаходяться під сильним впливом політики, моралі, культури, тилу людської поведінки, соціальних та інших факторів, цей процес не може йти шляхом механічного копіювання жодної з відомих західних чи азіатських моделей. Модель ринкової еконо¬міки України не може бути суто німецькою, японською чи амери¬канською. Для визначення її форми необхідна кропітка діяльність по врахуванню економічних, соціальних, політичних, національ¬них та інших особливостей саме України.
Вариант:нет
Литература:1. Гальчинський А.С. Основи економічних знань: Навч. посіб. / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., 2002. – 543 с.; іл. 2. Лукинов И. Рыночные реформы в преодолении кризиса // Экономика Украины. – 1996. - №1. – с.4-19 3. Маркс К., Енгельс Ф. Капітал: Т.1 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори: 2-е вид. – К.: Держполітвидав УРСР, 1969. – Т.23. – Передмова до першого видання 4. Мочерний С.В. Політична економія: Навчальний посібник. – К.: Знання-пресс, 2002. – 687 с. 5. Мочерный С. К концепции социально-экономического развития Украины // Экономика Украины. – 1996. - №5. – с.44-54 6. Мочерний С. До якої системи прямувати? // Економіка України. – 1993. - №6. – с.7-10 7. Мунтиян В. Об украинской экономической модели // Экономика Украины. – 1994. - №6. – с.82-84 8. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. Мельник Л.Ю., Корецький М.Х., Огаренко В.М., Мельник Л.Л., Макаренко П.М., Дацій О.І. / Під заг. ред. засл. прац. нар. Освіти України, д.е.н., проф. Л.Ю. Мельника. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 528 с. 9. Політична економія: Навчальний посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра економ. наук, проф. К.Т.Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с. 10. Політична економія / За ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 1990. – 680 с. 11. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли (пер. с англ.). – М.: Прогресс, 1968. – 372 с. 12. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1961 13. Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии. – М.: РОССПЭН, 1998 14. Уилсон Э., Гордон Д. Многообразие рыночных реформ // Вопросы экономики. – 1992. - №3. – с.35-43 15. Филипенко А. Цивилизационные детерминанты украинской экономической модели // Экономика Украины. – 1994. - №4. – с.11-19 16. Шмелев Н., Попов В. На переломе: экономическая перестройка в СССР. – М., 1991. – 214 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (225)