Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Впровадження та використання новітніх інформаційних технологій у фінансовій діяльності

Карточка работы:60141б
Цена:
Тема: Впровадження та використання новітніх інформаційних технологій у фінансовій діяльності
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Необхідність впровадження інформаційних технологій у фінансову діяльність підприємства 5 2. Аналіз сучасних систем автоматизації фінансового аналізу 7 Висновки 13 Список використаної літератури 15
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Фонди фінансових ресурсів є об'єктивно необхідною умовою здійснення процесу розширеного відтворення на всіх його стадіях і у всіх формах. Джерелом фінансових ресурсів виступає валовий національний продукт. Створення і використання фінансових ресурсів одночасно означає їх рух. При переміщенні фінансових ресурсів вони відокремлюються від матеріальних цінностей. Проте рухові матеріальних цінностей завжди передує рух фінансових ресурсів. Фінансові ресурси - це грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу і використання валового національного продукту за певний період. Фінансові ресурси держави охоплюють ресурси всіх секторів економіки. В кожному секторі фінансові ресурси розподіляються за рівнями управління. Проте не всі ресурси в державі є фінансовими ресурсами, якими розпоряджається держава. У її розпорядженні знаходяться ресурси бюджетної системи, різних централізованих і децентралізованих фондів, а також державних фінансових інституцій (Національного банку, державних страхових органів, державних кредитних установ). Більшість фінансових ресурсів є грошовим вираженням вартості чистого доходу, створеного в державі. Це прибуток, відрахування до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду Чорнобиля, Фонду сприяння зайнятості населення, Фонду конверсії, позабюджетних фондів місцевого самоврядування, доходи від зовнішньоекономічної діяльності, Друга частина фінансових ресурсів є частиною фонду споживання, що перерозподіляється за допомогою фінансів. Сюди входять прямі та непрямі податки з населення, в тому числі прибутковий податок з громадян, податок на добавлену вартість, акцизний збір, податок з власників транспортних засобів, місцеві податки і збори. Третю частину фінансових ресурсів становлять різні відрахування, що включаються в собівартість продукції. Серед них амортизаційні відрахування, відрахування на геологорозвідку, плата за воду, плата за землю тощо. Розгляд структури джерел фінансових ресурсів у тісному взаємозв'язку з структурою валового національного продукту має важливе теоретичне і практичне значення. По-перше, це дає можливість визначити рівень участі фінансів у розподільчих процесах і на цій основі дати оцінку ефективності функціонування фінансового механізму. По-друге, значно розширюється інформаційна база для розробки фінансових показників ефективності економіки і розробки на і їх основі напрямів фінансової політики держави.
Объём работы:
16
Выводы:За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності. Жоден власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств. Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності. Враховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок. Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. За ринкової економіки значно підвищується матеріальна відповідальність керівника підприємства за його фінансовий стан. Саме тому зросла важливість перспективного, поточного та оперативного фінансового планування для забезпечення стійкого фінансового стану та підвищення рентабельності підприємств. Проведений огляд порівняльних характеристик найбільш поширених на ринку систем автоматизації фінансового аналізу і можливості впровадження програмних продуктів на підприємствах України показав наступне: 1.Оперативність отримуваних в процесі економічного аналізу даних для поточного і стратегічного управління і можливість керівництва своєчасно реагувати на погіршення фінансового стану підприємства знаходяться в прямій залежності від наявності сучасних інформаційних технологій для проведення аналізу на підприємстві. Найбільш ефективною організаційною формою проведення економічного аналізу в умовах комп'ютеризації є створення автоматизованих робочих місць аналітиків. 2. В даний час на ринку комп'ютерних програм є універсальні аналітичні програми, яким віддають перевагу більшість користувачів, і спеціальні, що використовуються в окремих галузях економіки. Значні переваги серед них мають ті системи, які дозволяють користувачеві змінювати алгоритми показників, що розраховуються, і навіть створювати власні методики із своїм набором розрахункових показників. Найбільш прийнятними для використання в цьому плані є такі програмні продукти, як система БЕСТ-Ф, система «1С-АФСП», модуль «Фінансовий аналіз» системи «Галактика». Таким чином, правильна організація облікової системи на підприємстві і впровадження системи стратегічного обліку власності як нового і перспективного напряму у всіх країнах з ринковою економікою, зокрема в Україні – застава ефективної і стабільної роботи підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Абрютина М.С. Экономический анализ торговой деятельности : Учебное пособие. – Москва: Изд-во «Дело и Сервис», 2000. – 512 с. 2. Андрущак Є.М., Підхомний О.М. Управління фінансовими ресурсами у процесі реструктуризації підприємств // Фінанси України. – 2002 - №7. – с.30 – 38 3. Андрющенко Л.О. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі й громадського харчування // Фінанси України – 2000. - №8. – с.81 – 85 4. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – Київ: Либідь, 1998. – 312 с. 5. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с. 6. Ванькович Д.В. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами промислових підприємств // Фінанси України. – 2002. - №7. – с. 44 – 50 7. Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. – 2001. - №2. – с.77 - 83 8. Грабова Н.Н., Кириленко В.Б. Бухгалтерский учет и анализ торгово-коммерческой деятельности. Практическое пособие. – Киев: «Учетинформ», 1995. – 112 с. 9. Градов А.П., Кузин Б.И. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. - Киев: Вища школа, 1996. – 235 с. 10. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Київ: КНЕУ, 2001. – 540 с. 11. Ефимова О.В. Финансовый анализ. 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: издательство «Бухгалтерский учет», 1998. – 320 с. 12. Качмарик Я.Д., Хуткий Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України. – 1999. - №10. – с.138 – 144 13. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – Москва: «Финансы и статистика», 1996. – 430 с. 14. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с. 15. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. – Москва: АО «ДИС», 1994. – 256 с. 16. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник (Під ред. проф. Н.М. Ушакової) – Київ: “Хрещатик», 1999. – 800 с. 17. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – Київ: Вища школа, 2003. – 278 с. 18. Назарова Г.В. Фінансовий аналіз у формуванні стратегії економічних систем // Фінанси України. – 1999. - №2. – с. 34-39 19. Національні стандарти бухгалтерського обліку. – Київ: Консалт, 2000. – 120 с. 20. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: науково-методичне видання / За ред. д.е.н., професора А.В. Чупіса. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2001. – 404 с. 21. Пойда-Носик Н.Н., Грабарчук С.С. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України. – 2003. - №1. – с. 96 – 103 22. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1997. – 498 с. 23. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460 с. 24. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : Навч. посібник. – Київ: КНЕУ, 2003. – 554 с. 25. Титов С.Ю. Особенности использования финансового анализа в текущем управлении предприятием // Вестник Московского университета: серия 6. – 2000. - №1. – с. 95-108 26. Фінанси підприємств : Підручник / керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – Київ: КНЕУ, 2002. – 571 с. 27. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с. 28. Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація // Фінанси України. – 2003. - №4. – с. 77 – 82
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)