Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківський менеджмент»

Система електронних платежів України

Карточка работы:216Ф
Цена:
Тема: Система електронних платежів України
Предмет:Банківський менеджмент
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Банковский менеджмент
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Зміст Розділ 2.Аналіз системи електронних платежів в Україні (на прикладі АО Брокбізнесбанк) 3 2.1.Операції вітчизняних банків на ринку електронних платежів 3 2.2.Особливості організації та надання послуг з електронними платежами комерційними банками України 15 2.3.Переваги та недоліки вітчизняних систем електронних платежів. 26 Розділ 3.Перспективи розвитку системи електронних платежів та проблеми, що стоять на її шляху. 34 3.1.Сучасний розвиток системи електронних платежів в світі 34 3.2.Проблеми системи електронних платежів в Україні 47 3.3.Перспективи та напрямки удосконалення системи електронних платежів в вітчизняних банках 53 Висновки та пропозиції 63 Список літератури 66  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
63
Выводы:Висновки та пропозиції На основі дослідження, проведеного у дипломній роботі, слід зробити наступні висновки. 1. Платіжна система в широкому розумінні — це сукупність визначених законом платіжних інструментів, норм, правил, а також механізмів та процедур їх застосування всіма суб’єктами грошового обороту. Учасниками платіжної системи є всі види підприємств, державні структури, громадські організації, населення, комерційні та центральний банки. Система електронних платежів — це платіжна система, яка забезпечує здій¬снення розрахунків у електронній формі між банківськими устано¬вами (та їхніми філіями) як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов'язаннями банків один перед одним. 2. Міжнародна платіжна система - система розрахунків між банками різних країн, що використовують єдині стандарти платіжних засобів. Міжнародна платіжна система - платіжна система, сфера діяльності якої поширюється на територію кількох країн. Платіжною організацією в такій системі може бути як нерезидент, так і резидент України. До міжнародних платіжних систем на основі пластикових карток прийнято відносити наступні системи: VISA; Europay/MasterCard; Dinners Club; American Express. Загальні риси, що відрізняють системи від інших платіжних систем – це: багатоемітентність (або можливість поширювати картки у відповідність з агентськими відносинами), спеціальна технологія розрахунків, що випливає із самої суті платіжної системи, як сукупності фінансових інститутів. 3. До базових принципів система електронних платежів віднесено такі принципи: система повинна мати надійну нормативно-правову основу у всіх тих юрисдикціях, що її стосуються; система повинна мати чітко визначені процедури управління кредитним ризиком і ризиком ліквідності; система повинна забезпечувати швидкий остаточний розрахунок на дату валютування, бажано — протягом дня і, як мінімум, — наприкінці дня; система, в якій відбуваються клірингові розрахунки, повинна, як мінімум, гарантувати своєчасне завершення щоденних розрахунків у разі нездатності учасника розрахуватися з найбільшими зобов'язаннями за одним розрахунком; система повинна забезпечувати високий рівень безпеки і надійності в експлуатації, а також мати засоби на випадок надзвичайних обставин для своєчасного завершення щоденної обробки платежів; система повинна надавати засоби виконання платежів, зручні для користувачів та ефективні для економіки; система повинна мати об'єктивні і загальновідомі критерії участі, які забезпечують справедливий і відкритий доступ. Учасниками системи розрахунків є: банк-емітент карток; обслуговуючий банк; розрахунковий банк; процесинговий центр; клієнт; місця обслуговування карток. 5. Було досліджено особливості функціонування міжнародних платіжних систем в українських умовах. Сьогодні Україна активно намагається увійти в світовий фінансовий простір. НБУ затвердив перелік міжнародних платіжних систем, створені нерезидентами, документи яких відповідають вимогам Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем. Карти міжнародних платіжних систем, таких як Vіsa, MasterCard і AmEx, займають в Україні 90% ринку. При цьому в 2008-2010 роках 99,3% операцій по них були здійснені всередині країни. У підсумку банки були змушені заплатити міжнародним системам за гривневі платежі по їхніх картах 50 мільйонів доларів у вигляді комісій - майже 0,05% від обсягу платежів. Система електронних платежів (СЕП) забезпечує здійснення розрахунків у межах України між банками як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов’язаннями банків та інших учасників системи. Таким чином, аналіз статистичних даних роботи системи електронних платежів Національного банку щодо переказу коштів між банками свідчить про те, що система протягом 2010 року успішно виконувала покладені на неї функції державної системи міжбанківських розрахунків, задовольняла потреби її учасників у переказі коштів, забезпечувала максимальну швидкість, прозорість, високий рівень безпеки та надійності проведення платежів. 6. Важливим складовим чинником успішного функціонування платіжної системи є нормативно-правова база, орієнтована на створення сприятливих умов для її ефективної діяльності, забезпечення своєчасного завершення розрахунків між суб’єктами господарювання. Базовим законом, що визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні та загальний порядок проведення переказу коштів у межах України є Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”. Цим Законом систему електронних платежів НБУ визначено державною системою міжбанківських розрахунків. 7. Було оцінено перспективи використання електронних платіжних систем в Україні. Найбільш перспективним напрямком подальшого розвитку системи електронних платежів є активізація використання платіжних карток у звичайних торгівельних точках, розповсюдження їх діяльності на побутовому рівні, для обслуговування повсякденних операцій численних користувачів. Одним з таких напрямків є використання системи Інтерплат. Основнi компоненти платiжної системи України нового поколiння: головна книга Національного банку України, яка має вестися централiзовано, пiд управлiнням iнтегрованої банкiвської системи; кореспондентськi рахунки комерцiйних банкiв при цьому є складовою частиною головної книги; система монiторингу рахункiв, яка у взаємодiї з iнтегрованою банкiвською системою здійснює управлiння (монiторинг) кореспондентськими та iншими технологiчними i транзитними рахунками, пов’язаними з мiжбанкiвськими розрахунками; система термiнових платежiв: за її допомогою комерцiйнi бан¬ки проводять платежi великими сумами та термiновi платежi (за мiжнародною класифiкацiєю це система RTGS).  
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Закон України від 07.12.2000 р. №2121-III “Про банки і банківську діяльність” 2. Закон України від 20 травня 1999 року „Про Національний банк України” 3. Закон України від 18.11.2003 ”Про телекомунікації” 4. Закон України від 5 квітня 2001 року „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” 5. Закон України від 22 травня 2003 року „Про електронний цифровий підпис”, 6. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.2001 р. №2346-ІІІ 7. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” від 31.07.2000 р. №928\ 2000. 8. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджену постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. №22. 10. Положення про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.04.10 р. №223 11. Про міжбанківське обслуговування операцій із застосуванням спеціальних платіжних засобів Національної системи масових електронних платежів, що затверджене Постановою Правління Національного банку України від 11.11.2005 № 424 . 12. Адамик Б. П. Банківські електронні послуги. – Тернопіль:Карт-бланш, 2005. – 94с. 13. Бєліч А. В. Ринок електронних грошей:політекономічний аналіз: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.01. «Економічна теорія та історія економічної думки» /А. В. Бєліч. – Донецьк, 2009. – 16 с. 14. Вовчак О.Д., Шпаргало Г.Є., Андрейків Т.Я. Платіжні системи: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 342 с. 15. Гайдак Д. Організація сучасного банку// Вісник НБУ, - 2008. - №2. – с. 20 – 22. 16. Гусаров В. Пластиковые деньги, или карточные продукты, эмитируемые в Украине // Финансы, учет и аудит, №12 – 2010. – с.27-37. 17. Єрохіна Н. А. Електронні гроші в платіжній системі держави / Н. А.Єрохіна, О. Г. Микитина // Фінанси України. – 2002. – № 3. – С. 134–139. 18. Журков А. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку в четвертому кварталі 2008 року // Вісник Національного банку України. — 2009. — № 2. — С. 38 — 40. 19. Заєць О. Плюси і мінуси карткового бізнесу в Україні // Вісник Національного банку України. — 2009. — № 2. — С. 27—28. 20. Канафина Р.М., Медяк Н.А. Отдельные направления развития платежных систем и расчетов//Деньги и кредит – 2010 - №4. –с.16-24. 21. Копітко, Т. Електронна комерція: важливість впровадження європейських норм ве-дення бізнесу Текст / Т. Копітко // Маркетинг в Україні. – 2006. − № 2. − С. 24-27. 22. Кузнецов, В. А. Предоплаченные инструменты розничных платежей – от дорожного чека до электронных денег Текст / В. А. Кузнецов, А. В. Шамраев, А. В. Пухов. – М. : Маркетинг ДС, ЦИПСиР, 2008. – 304 с. 23. Махаєва О.О. Електронні гроші в Європі та Україні // Вісник НБУ. – 2004. – №9. – С. 22-24. 24. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 608 с. 25. Национальные банковские системы / Под ред. В.И. Рыбина. – М.: Инфра-М, 2009. – 264 с. 26. Пацера М. Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів // Вісник Національного банку України. — 2010. — № 1. — С. 41—43. 27. Письменна Л., Вознюк Н. Проблеми та шляхи вдосконалення обслуговування банками платіжного обороту населення// Вісник НБУ, – 2009. - №10. – с. 48 – 51. 28. Правик Л. Дослідження сучасних технологій банківського обслуговування населення// Фондовый рынок, - 2002. - №6. – с.10 –13. 29. Пиріг С.О. Платіжні системи: К.: Центр учбової літератури. – 2008. – 240 с. 30. Савлук М. Електронні гроші: сутність та порівняльний аналіз якісних властивостей// Вісник Національного банку України – 2004. -№11 31. Світовий досвід і перспективи розвитку електронних грошей в Україні: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 10 / Сенищ П.М., Кравець В.М., Міщенко В.І., Махаєва О.О.,Крилова В.В., Грищук Н.В. – К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2008. – 145 с. 32. Харченко В., Капралов Р. Банківські платіжні картки: передумови створення Єдиного національного платіжного простору в Україні // Вісник Національного банку України. — 2009. — № 2. — С. 32—37. 33. Чайковський Я.І. Платіжні системи. Навчальний посібник., Тернопіль „Карт-бланш” – 2006. - 210 с. 34. Чайковський Я.І Платіжна система України у контексті розвитку світогосподарських зв’язків// Вісник тернопільської академіїї народного господарства. – 2004. –с.21-31. 35. НБУ затвердив список міжнародних платіжних систем, документи яких відповідають вимогам Положення про діяльність в Україні / http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2010/04/02/192544 36. www.swift.com – офіційний сайт SWIFT 37. www.ecb.eu – офіційний сайт TАRGET 38. THE PAYMENT SYSTEM: Payments,securities and derivatives, and the role of the eurosystem// European Central Bank, 2010 http://www.ecb.europa.eu – офіційний сайт Європейського центрального банку 39. www.mastercard.com – офіційний сайт MASTERCARD 40. http://investor.visa.com - офіційний сайт VISA 41. http://investorrelations.discoverfinancial.com – офіційний сайт Discover Financial Services (NYSE: DFS) 42. www.jcbusa.com – офіційний сайт JCB 43. www.bank.gov.ua – офіційний сайт Національного банку України 44. www.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України 45. http://www.bankbb.com.ua – офіційний сайт АТ «Брокбізнесбанк» 46. Ely B. Electronic money and monetary policy: separating fact from fiction / В.Ely // The Cato Institute’s 14 Annual Monetary Conference on «The Future of Moneyin the Information Age». – Washington D.C. – 1996. – 23 May. 47. Guttmann R. Cybercash: The Coming Era of Electronic Money. Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2003, 272 p.
Дополнительная информация: Написаний  другий та третій розділи, висновки та пропозиції. Вступу нема. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (31)