Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетингові дослідження»

Внутрішнє середовище та аналіз ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ та маркетингові дослідження

Карточка работы:60131б
Цена:
Тема: Внутрішнє середовище та аналіз ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ та маркетингові дослідження
Предмет:Маркетингові дослідження
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВАТ „УКРТЕЛЕКОМ” 4 1.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ „Укртелеком” 4 1.2. Опис асортименту послуг ВАТ „Укртелеком” 8 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ВАТ „УКРТЕЛЕКОМ” 11 2.1. Макро-маркетингове середовище компанії 11 2.2. Мікро-маркетингове середовище компанії 16 2.3. Аналіз реалізації маркетингових можливостей ВАТ „Укртелеком” 20 РОЗДІЛ ІІІ. МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 23 3.1. Визначення мети дослідження 23 3.3. Розробка концепції збору первинної маркетингової інформації 26 3.3.1. Профіль респондентів 26 3.3.2. Метод збору інформації та метод комунікації 26 3.3.3. Організаційні питання проведення досліджень 27 3.3.4. Планування вибіркового спостереження 27 3.3.5. Розробка анкет 27 3.4. Результати дослідження 28 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32 Додаток 2
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Маркетингові дослідження є основним засобом збору і аналізу інформації, яка потрібна для прийняття економічно обґрунтованих рішень у перманентно мінливих умовах ринкового середовища. Саме маркетингові дослідження дають можливість оцінити кон’юнктуру ринку та конкурентні позиції підприємства і визначити основні напрямки його розвитку, які є адекватними зовнішнім умовам і потенціалу підприємства. Практика переконливо доводить, що ринкового успіху досягають насамперед ті підприємства, які реально володіють інформацією про ситуацію на ринку і тенденції її розвитку, вміють обертати на свою користь наявні ринкові можливості і протидіяти ринковим загрозам. Актуальність дослідження пояснюється тим, що в сучасних мінливих умовах фахівці з маркетингу повинні володіти теорією та практичним інструментарієм маркетингових досліджень. Метою курсової роботи є маркетингові дослідження, які проводяться сучасними підприємствами з метою завоювання ринку та утримання конкурентних переваг. Об’єктом дослідження є внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства, яке чинить вплив на результати діяльності підприємства. Предметом дослідження є ВАТ „Укртелеком” – велике товариство, що надає телекомунікаційні послуги. ВАТ „Укртелеком” займає монопольне становище на ринку фіксованого зв’язку, проте розробляє і впроваджує нові види послуг для різних категорій населення. Оскільки зростаюча конкуренція, розвиток науки і техніки спричиняють велику конкуренцію на ринку телекомунікаційних послуг, значно впливають на діяльність ВАТ „Укртелеком”, то товариство необхідно провести комплексні маркетингові дослідження ринку.
Объём работы:
31
Выводы:Відкрите акціонерне товариство „Укртелеком” – сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компанія охоплює близько 71% ринку послуг місцевого телефонного зв'язку та 83% ринку послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку. Компанія є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку, обслуговуючи майже 10 млн. телефонних ліній, а також лідером серед провайдерів Інтернет в Україні, надаючи послуги комутованого доступу до мережі сотням тисячам клієнтів. ВАТ „Укртелеком” надає по всій території України практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як: міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок; послуги передавання даних та побудови віртуальних приватних мереж; Інтернет-послуги, у т. ч.: комутований та широкосмуговий доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку; постійне IP-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг; надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку; ISDN; відеоконференц-зв'язок; проводове мовлення; телеграфний зв'язок; здійснює діяльність з технічного обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення. Товариство володіє потужною та розгалуженою транспортною мережею з високим ступенем надійності та резервування, яка є основою телекомунікаційної інфраструктури України. Макросередовище ВАТ „Укртелеком” представлене п’ятьма групами факторів: економічними – діяльність товариства значною мірою залежить від стабільності національної валюти; соціально-культурних, зокрема соціальних – наявність таких верств населення, для яких послуги надаються за пільговими умовами; політико-правових – законодавче регулювання певних видів послуг, встановлення граничних тарифів; технологічних – розвиток науки і техніки, який сприяє розвитку конкуренції; природно-географічних – вигідне розташування України значно впливає на співпрацю із зарубіжними партнерами. Мікросередовище представлене конкурентами, споживачами, ринком як таким тощо. ВАТ „Укртелеком” останнім часом переживає спад прибутковості внаслідок активних дій конкурентів. Проте робляться і певні позитивні кроки у маркетинговій діяльності, зокрема товариство орієнтується на забезпечення доступним Інтернетом широких верств населення. Завдяки ефективним маркетинговим та рекламним заходам вдалося залучити до користування послугою більш ніж 10,2 тис. споживачів, незважаючи на те, що активний продаж послуги „ОГО!” розпочався тільки восени 2005 року. Метою маркетингового дослідження на ВАТ „Укртелеком” є встановлення причин зменшення прибутковості товариства та пошук шляхів виходу з цієї ситуації. Для цього виділимо головні цілі дослідження: ? оцінити ринковий потенціал підприємств телекомунікаційної сфери; ? визначити сильні і слабкі сторони конкурентів (що саме може спонукати споживачів користуватись послугами ВАТ „Укртелеком”); ? з’ясувати основні напрямки розвитку телекомунікаційних технологій, де спостерігається найбільший попит; ? визначити найефективніші шляхи задоволення зростаючого попиту населення якісними і недорогими послугами. Відповідно до цих цілей було визначено основні питання та гіпотези, методи збору інформації, розроблено анкету для опитування споживачів телекомунікаційних послуг. На основі аналізу було виявлено, що кількість споживачів стаціонарного телефонного зв’язку падає, зростає кількість користувачів мобільного зв’язку та Інтернету.
Вариант:нет
Литература:1. Алексунин В.А. Маркетинг: Краткий курс. Учебное пособие. – 3-е изд. – М.: ИТК „Дашков и Кº”, 2002. 2. Армстронг Гарі, Котлер Філіп. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання.: Пер. з англ.: Навч. пос. – М.: Видавничий дім „Вільямс”, 2001. 3. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. 4. Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. Азбука маркетинга: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. – Д.: Сталкер, 1998. 5. Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. – М.: СП «Вся Москва», 1994. 6. Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. За ред. д-ра екон. наук, проф. С.М.Ілляшенка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. 7. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практич. пособие. – М.: Финстатинформ, 1994. 8. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. 9. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2003. 10. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. 11. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л.А.Мороз. – 2-е вид. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід”, 2002. 12. Офіційний сайт ВАТ „Уктрелеком” // http://www.ukrtelecom.ua. 13. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: „Ось-89”, 1996.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (48)