Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Використання IS-LM-аналізу в процесі розробки стабілізаційної політики

Карточка работы:1750Б
Цена:
Тема: Використання IS-LM-аналізу в процесі розробки стабілізаційної політики
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Менеджмент организаций
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Характеристика стабілізаційної політики 4 2. Використання IS-LM-аналізу в процесі розробки стабілізаційної політики 7 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: ВСТУП Актуальність теми. В умовах державної незалежності Україна переходить від командної до ринкової економіки. У процесі цього переходу відбуваються глибокі зміни в усіх сферах економічного життя, формуються нові механізми господарювання, змінюється характер втручання держави в економіку, яка проводить цілеспрямовану стабілізаційну політику для досягнення тих чи інших цілей. Соціальний прогрес суспільства значною мірою зумовлений економічною політикою держави в цілому і зокрема її важливою складовою – стабілізаційною політикою. Вона має будуватися на єдності економічних та соціальних перетворень, з урахуванням світового досвіду і особливостей сучасного типу стану економіки України. Макроекономіка приділяє важливу увагу впливові стабілізаційної політики на поведінку економічних суб’єктів, а відтак на ефективність функціонування національної економіки. Усі країни з ринковою економікою намагаються досягти макроекономічної стабільності, яка, по-перше, означає економічне зростання – виробництво більшої кількості й ліпшої якості товарів і послуг, що дає змогу підвищувати рівень життя населення. При цьому економічне зростання забезпечується головно через підвищення ефективності виробництва на базі науково-технічного прогресу (максимальна віддача за мінімальних витрат наявних обмежених ресурсів). Водночас економічне зростання не повинно погіршувати стан довкілля. Це дасть змогу підтримувати належний рівень життя сучасного і наступних поколінь людей. По-друге, це передбачає повну зайнятість – забезпечення робочими місцями усіх, хто бажає і здатний працювати. Кожен індивід повинен мати змогу реалізувати свої професійні здібності. По-третє, стабільний рівень цін, що означає уникнення значного їх зростання. Зростання загального рівня цін ускладнює господарські зв’язки економічних суб’єктів, знижує реальні доходи населення і знецінює заощадження. По-четверте, досягнення рівноваги у зовнішньоекономічних зв’язках – стабільний курс національної валюти, розумний баланс міжнародної торгівлі та міжнародних фінансових операцій. Загалом стабілізаційна політика держави спирається на макроекономічні моделі. Однією з таких моделей широко застосовуваною є - IS–LM-аналіз. Метою дослідження є розгляд та аналіз використання IS-LM-аналізу в процесі розробки стабілізаційної політики. Об’єктом дослідження є стабілізаційна політика, предметом дослідження є теоретичні та методичні питання, пов’язані з використанням IS-LM-аналізу. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: - надати характеристику стабілізаційної політики; - здійснити дослідження використання IS-LM-аналізу в процесі розробки стабілізаційної політики. Теоретичною та методологічною основою роботи є система економічних законів та принципів, розроблених економічною теорією стосовно макроекономічного регулювання, зокрема стосовно стабілізаційної політики.
Объём работы:
12
Выводы: ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Для подолання нестабільності уряд проводить відповідну стабілізаційну політику, під якою розуміють заходи держави, спрямовані на зміну обсягу національного виробництва, доходів, щеня зайнятості, інфляції та інших параметрів національної економіки за допомогою різних макроекономічних інструментів, таких як податки, державні видатки, пропозиція (кількість) грошей, квоти та ін. Як інструмент аналізу рівноваги Хікс запропонував модель IS–LM (IS означає «інвестиції – заощадження»; LM – «ліквідність – гроші») Модель IS-LM використовується для аналізу впливу короткострокових змін макроекономічної політики на рівноважний рівень доходу в економіці. За допомогою моделі IS-LM можна показати, як зовнішні змінні моделі (державні видатки, пропозиція грошей, податки тощо) визначають її внутрішні змінні (насамперед процентну ставку і доход). Модель дає змогу також продемонструвати, яким чином впливають на економічну систему шоки, викликані зміною ситуації на товарному і грошовому ринках.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Білоцерківець В.В. Теоретичні засади оптимізації системи оподаткування // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. Вип. 4. – Київ: Академія муніципального управління, 2000. – С.192-197. 2. Дідківська Л.У. Головко Л.С. Державне регулювання економіки. - К.: Знання - Прес., 2000 - 208 с. 3. Жовтанецький О.М., Чуба Н.В. Термінологічні та методологічні проблеми у дослідженні фіскальних інструментів макроекономічного регулювання // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Львів. ун-ту / За ред. З.Г.Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2001. – Вип.8. – С.176-181. 4. Михасюк І., Мельник А., Крупка Н., Залога З. Державне регулювання економіки. - К.: Атіка-Ельга-Н, 2000. – 592 с. 5. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход / Пер. с англ. - М.: Дело, 1996. – 848 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (225)