Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності

Карточка работы:3850ф
Цена:
Тема: Аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бух. облік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 13. Проаналізуйте комплексні статті витрат Стаття витрат За кошторисом Фактично Відхилення 1. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання 2500 2690 190 У тому числі амортизація устаткування 400 420 20 Інші загальновиробничі витрати 1000 1062 62 У тому числі заробітна плата цехового персоналу 250 260 10 Разом 3500 3752 252 2. Товарна продукція 50200 50850 650 Задача 14 Проаналізувати вплив зміни випуску товарної продукції і витрат на одну гривню товарної продукції на відхилення фактичної собівартості всієї товарної продукції від планової (трьома методами) Показники План Факт Собівартість товарної продукції, тис. грн. 38780 35293 Випуск товарної продукції, тис. грн. 48475 41521 Витрати на 1 грн. товарної продукції 0,8 0,85 Задача 15 Маємо наступні данні трьох заводів, які виготовляють однорідну продукцію: Завод Базисний період Звітний період Витрати на одиницю продукції, год Виготовлення продукції, шт. Витрати на одиницю продукції, год Витрати на всю продукцію, год. 1 0,20 22000 0,18 4020 2 0,24 42000 0,22 7860 3 0,26 28000 0,23 5750 Визначити середні витрати часу на одиницю продукції трьох заводів: а) в базисному періоді; б) у звітному. Проаналізувати зміни середніх витрат часу на одиницю продукції у звітному періоді порівняно з базисним.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Теоретичне питання: «Аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності» 3 Задача 13. 23 Задача 14 25 Задача 15 30 Список використаної літератури 32
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
30
Выводы:
Вариант:5
Литература:1. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України із змінами та доповненнями 2. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия / Под ред. Н.П.Любушина – М.:ЮНИТИ, 2004 – 471 с. 3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: «Ника-Центр», 2001. – 528 с. 4. Бубенко С.П., Растяпін А.В. Максимізація прибутку підприємства // Фінанси України. – 2004. - №2. – с.19 5. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України - Проект реформи бухгалтерського обліку та аудиту в Україні. – К., 2002. 6. Пушкар М.С. Управлінський облік : навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003 – 163 с. 7. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования – Минск: Высш.шк., 2002 – 309 с. 8. Свердан М. Прибуток підприємств // Економіка України. – 2002.-№2.– с.33 9. Субботович Ю.Л. Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур // Фінанси підприємств. – 2001. - №12. – 39 с. 10. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцев. – Київ: ЦУЛ, 2004. – 268 с. 11. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. Авт. Кол.: наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 571 с. 12. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. проф. Г.Г. Кірейцев. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 432 с. 13. Чижова В. Основні складові формування прибутку // Економіка України. – 2004. - №4. – с.32 14. Чубукова О. Про формування прибутку підприємств // Економіка України. – 2003. - №9. – с.6
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (220)