Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Система економічних інтересів, природа виникнення і механізм дії

Карточка работы:5597б
Цена:
Тема: Система економічних інтересів, природа виникнення і механізм дії
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1.Економічна сутність інтересів та їх структура 5 1.1.Поняття економічного інтересу та його особливості 5 1.2. Класифікація інтересів 7 Розділ 2.Виникнення інтересів та їх роль в економічній системі 14 2.1. Виникнення інтересів 14 2.2. Роль економічних інтересів в економічній системі 15 Розділ 3.Механізм дії економічних інтересів 17 3.1. Виникнення потреби як головної складової економічного інтересу 17 3.2.Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва 21 3.3.Взаємозв'язок потреб, виробництва і попиту 24 Висновок 31 Список використаних джерел 32 Вступ 3 Розділ 1.Економічна сутність інтересів та їх структура 5 1.1.Поняття економічного інтересу та його особливості 5 1.2. Класифікація інтересів 7 Розділ 2.Виникнення інтересів та їх роль в економічній системі 14 2.1. Виникнення інтересів 14 2.2. Роль економічних інтересів в економічній системі 15 Розділ 3.Механізм дії економічних інтересів 17 3.1. Виникнення потреби як головної складової економічного інтересу 17 3.2.Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва 21 3.3.Взаємозв'язок потреб, виробництва і попиту 24 Висновок 31 Список використаних джерел 32
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Отже, економічні інтереси - це усвідомлені потреби існування різних суб'єктів господарювання. Генезис інтересу полягає у відборі свідомістю найважливіших потреб для задоволення, реалізації їх. Економічні інтереси не тотожні потребам, їхньому задоволенню. По-перше, економічні інтереси знаходять своє вираження у поставлених цілях та діях, спрямованих на задоволення потреб. Потреби і засоби задоволення їх відбивають причину та форму прояву економічних інтересів. По-друге, економічний інтерес завжди виражає відповідний рівень і динаміку задоволення потреб. Наприклад, не може, окрім специфічних випадків (схимники тощо), бути інтересом суб'єкта зниження рівня задоволення потреб. Економічні інтереси - це причина та умова взаємодії й саморозвитку економічних суб'єктів. Кожне окреме економічне відношення існує спочатку потенційно, у формі очікувань та ще незадоволених домагань людини. Економічні відносини реалізуються як дійсні, коли набувають форми взаємного зв'язку. Потреби-інтереси не тільки відображають існуючі відносини, а й самі є першою "цеглиною" в структурі соціально-економічних відносин. Економічні інтереси мають такі особливості: а) вони є об’єктивними, оскільки об'єктивні самі економічні відносини; б) вони є матеріальними. Економічні інтереси можна класифікувати насамперед за суб’єктами реалізації їх як державні, групові та особисті. В структурі інтересів виділяють виробничі (пов'язані з організацією виробництва) і невиробничі (пов'язані з задоволенням особистих потреб виробника та його потреб як члена суспільства).
Объём работы:
29
Выводы:Отже, економічні інтереси - це усвідомлені потреби існування різних суб'єктів господарювання. Генезис інтересу полягає у відборі свідомістю найважливіших потреб для задоволення, реалізації їх. Економічні інтереси не тотожні потребам, їхньому задоволенню. По-перше, економічні інтереси знаходять своє вираження у поставлених цілях та діях, спрямованих на задоволення потреб. Потреби і засоби задоволення їх відбивають причину та форму прояву економічних інтересів. По-друге, економічний інтерес завжди виражає відповідний рівень і динаміку задоволення потреб. Наприклад, не може, окрім специфічних випадків (схимники тощо), бути інтересом суб'єкта зниження рівня задоволення потреб. Економічні інтереси - це причина та умова взаємодії й саморозвитку економічних суб'єктів. Кожне окреме економічне відношення існує спочатку потенційно, у формі очікувань та ще незадоволених домагань людини. Економічні відносини реалізуються як дійсні, коли набувають форми взаємного зв'язку. Потреби-інтереси не тільки відображають існуючі відносини, а й самі є першою "цеглиною" в структурі соціально-економічних відносин. Економічні інтереси мають такі особливості: а) вони є об’єктивними, оскільки об'єктивні самі економічні відносини; б) вони є матеріальними. Економічні інтереси можна класифікувати насамперед за суб’єктами реалізації їх як державні, групові та особисті. В структурі інтересів виділяють виробничі (пов'язані з організацією виробництва) і невиробничі (пов'язані з задоволенням особистих потреб виробника та його потреб як члена суспільства).
Вариант:нет
Литература:1. Базилевич Віктор Дмитрович, Попов Віктор Миколайович, Базилевич Катерина Степанівна, Найдич Н. М., Гражевська Н. І. Економічна теорія: політекономія: Підручник / В.Д. Базилевич (ред.). — 5. вид., стер. — К. : Знання-Прес, 2006. — 615с. 2. Базилевич Віктор Дмитрович, Попов Віктор Миколайович, Базилевич Катерина Степанівна, Гражевська Надія Іванівна. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / Віктор Дмитрович Базилевич (ред.). — К. : Знання, 2006. — 632с. 3. Гаршина Ольга Костянтинівна. Політична економія: Курс лекцій / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2006. — 79с. 4. Мочерний Степан Васильович, Ларіна Ярослава Степанівна. Політекономія: Підручник. — 3. вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2006. — 390с. 5. Степура Олександр Степанович, Єремєєв О. С., Пономарьова Т. Ю., Степура М. О. Політична економія: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Інститут підприємництва та сучасних технологій / Олександр Степанович Степура (заг.ред.). — К. : Кондор, 2006. — 408с 6. Филинков Александр Михайлович. Политическая экономия: Курс лекций:Учеб. пособие для студ. вузов, которые обуч. по общеобразовательно-профессиональной программе бакалавра и направлению "Экономика и предпринимательство" / Севастопольский национальный технический ун- т. — Севастополь : Издательство СевНТУ, 2006. — 164с. 7. Беляев Олександр Олександрович, Диба Михайло Іванович, Бебело Анатолій Семенович, Зазимко Анатолій Захарович, Кириленко В. І. Економічна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2005. — 136с 8. Мельник Леонід Юхимович, Макаренко Петро Миколайович. Політична економія: Навч. посіб. для підгот. бакалаврів з напряму 0501 "Економіка і підприємництво" в агр. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації — Д. : Пороги, 2005. — 430с. 9. Бєляєв Олександр Олександрович, Бебело Анатолій Семенович, Диба Михайло Іванович, Зазимко А. З., Кириленко В. І. Економічна політика: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т / В.І. Стахівський (наук.ред.). — К. : КНЕУ, 2004. — 287с 10. Біленко Т. І., Бодров Володимир Григорович, Волинцев В. В., Глаголєва О. Б., Гримайло В. М. Політична економія: Навч. посібник / Володимир Олександрович Рибалкін (ред.), Володимир Григорович Бодров (ред.). — К. : Академвидав, 2004. — 672с 11. Політична економія: Навч.-метод. комплекс / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. Факультет менеджменту та психології / О.А. Діденко (уклад.). — К. : Міленіум, 2004. — 56с. 12. Старостенко Ганна Григорівна. Політична економія: Посібник для дистанц. навчання та індивідуальної роботи / Відкритий Міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2004. — 160с
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)