Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетингові дослідження»

Суть конкуренції та її види

Карточка работы:38621ф
Цена:
Тема: Суть конкуренції та її види
Предмет:Маркетингові дослідження
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Медичний та фармацефтичний менеджмент
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Конкуренція і ринок 5 1.1. Історичний досвід вивчення конкуренції 5 1.2. Сутність конкуренції. Конкуренція як категорія ринкової економіки 8 1.3.Економічний закон конкуренції. Форми конкуренції. 12 2.1. Суперечливі риси конкуренції 17 2.2. Особливості монополізованих ринків та їх вплив на розвиток економіки 20 3. Роль держави в організації конкурентних відносин 29 3.1. Провідний досвід розвитку конкурентних відносин 29 3.2. Шляхи подолання монополізму і становлення системи ринкової конкуренції в Україні 32 Висновки 36 Перелік використаних джерел 38
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм, і об’єднуються єдиним поняттям - ринок. Мабуть, немає іншої такої відомої і фундаментальної економічної категорії, як конкуренція. Однак саме термін "конкуренція" часто розуміється економістами в різних значеннях. Якщо згадати, який зміст в це поняття вкладав Адам Сміт, то не буде поведінкова категорія, коли індивідуальні продавці і покупці змагаються на ринку за більш вигідні продаж і купівлю відповідно. Франк Найт визначав конкуренцію, як ситуацію, в якій конкуруючих одиниць багато, і вони незалежні. Він також відмічав, що конкуренція є просто свобода індивідуалів мати справу з тими чи іншими індивідуалами і вибирати кращі, на їх думку, умови серед тих, що пропонуються. Иозеф Шумпетер стверджував, що в крайньому разі з точки зору економічного зростання, конкуренція представляє собою суперництво старого з новим: нові товари, нові технології, нові джерела забезпечення потреб, нові типи організації. Іншими словами, конкуренція одночасно приносить очевидні переваги у вартості витрат виробництва і якості, і це також те, що б'є не по величині прибутку або випуску фірм, а по життєздатності фірми і її основах. Динамічний поступовий розвиток економіки України нерозривно пов'язаний з успішним здійсненням реформ, направлених на перехід економіки України до ринкової форми господарювання. Пошук шляхів виходу із кризи в економіці і політиці України - найактуальніша тема дискусій економістів, політиків, правознавців. В сучасних умовах переходу до ринкової економіки, безпосередньої взаємодії українських і зарубіжних виробників проблема ринкової конкурентоспроможності економіки України і її господарюючих суб'єктів є центральною. Конкурентоспроможність - це обумовлений економічними, соціальними і політичними факторами стан країни чи окремого товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринках, що виражається через показники, які характеризують такий стан і його динаміку. До того часу, поки не буде створено конкурентоспроможних підприємств, не може бути забезпечена доходна частина державного бюджету й не буде знайдено вихід економіки України із кризового стану. Отже, тема дослідження е досить актуальною, адже сьогодні, в умовах переходу України до ринкової економіки, особливо важливо вияснити значення конкуренції як основної ознаки ринку, могутньої сили розвитку виробництва. Головною метою дослідження є визначення сутності та значення конкуренції у становленні ринкових відносин. Предметом дослідження є конкуренція як економічна категорія. Об’єктом дослідження є механізм становлення конкурентних відносин в економіці.
Объём работы:
36
Выводы:Конкуренція є необхідною і визначальною умовою нормального функціонування ринкової економіки. Явище конкуренції має свої плюси й мінуси. До позитивних рис можна віднести: активізацію інноваційного процесу, гнучке пристосування до попиту, висока якість продукції, високу продуктивність праці, мінімізацію витрат, реалізацію принципу оплати праці за її якістю й кількістю, можливість регулювання з боку держави. До негативних наслідків – те, що перемога одних супроводжується тяжкою, а подекуди катастрофічною поразкою інших, застосування нечесних прийомів, надмірна експлуатація природних ресурсів, екологічні порушення і т. і. Як показано в курсовій роботі, надмірна монополізація, поява конкурентної боротьби між монополіями, без відповідного контролю з боку держави може призвести до створення, так би мовити, "держав у державі". Монополізм призводить до уповільнення науково-технічного прогресу, консервує низька якість продукції, роблять цю продукцію неконкурентноспроможною на світовому ринку, втрачаються стимули пошуку більш ефективних рішень при розв’язанні проблем організації виробництва. Говорячи про негативні методи здійснення конкурентної боротьби необхідно зазначити, що конкуренції притаманне й таке явище, як промислове шпигунство. Звичайно, не можна заперечувати певну ефективність промислового шпигунства, наприклад він здійснює значний вплив на розвиток військово-промислового комплексу. Проте промислове шпигунство не може замінити розвитку в галузевих, державних і глобальних масштабах, не може замінити науково-дослідницькі роботи, відкриття, адже, якщо постійно користуватися чужим, вкраденим, то при цьому втрачається деякий власний потенціал розвитку, що зрештою веде до регресу. В цілому ж, конкуренція має менше негативних ознак, ніж позитивних; конкуренція - значно менше лихо, ніж монополія, яка зловживає своїм панівним положенням в економіці. Конкуренція – визначальна умова підтримання динамізму в економіці, за умов конкуренції створюється більше національне багатство при меншій вартості кожного виду продукції порівняно з монополією й плановою економікою. Вирішальну роль у створенні на ринку сприятливого конкурентного середовища грають антимонопольне законодавство і діяльність антимонопольних органів, правильне поводження яких сприяє стабілізації всієї економіки в цілому. Отже, як бачимо, світові монопольні процеси змусили державу посилити регулюючі засади в економіці. Спеціальна антимонопольна політика та антимонопольне законодавство дали змогу поставити під контроль процеси монополізації, зберегти і посилити конкуренцію.
Вариант:нет
Литература:1. Азоев М.П. Конкуренция. анализ, стратегия й практика. - М.: Зкономика, 2001. - 140 с. 2. Земляков І.С. Основи маркетингу: Навч. посібник / І.С.Земляков, І.Б.Рижий, В.І.Савич. - Івано-Франків.: ІМЕ, 2003. - 352 с. 3. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. - Суми: "Університетська книга", 2005. - 234 с. 4. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001 5. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001 6. Скибінський С. Маркетинг: Підручник. Ч.1. - К.: Видавництво КНЕУ, 2005. - 568 с. 7. Теория маркетинга/ под ред. М.Бейкера. – СПб, Питер, 2002 8. Шерер Ф.М., Росе Д. Структура отраслевых рынков. - Москва, "Инфра-М", 1997.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (48)