Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Контрольна робота з предмету Економіка підприємства

Карточка работы:1836Б
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету Економіка підприємства
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ: 8. Правовий захист нематеріальних ресурсів підприємств. 18. Поняття, змістовна характеристика та види інноваційних процесів. 28. Державна політика оподаткування підприємств. ЗАДАЧІ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Задача 1. Розрахувати план випуску товарної, валової та реалізованої продукції механічного заводу, якщо в наступному році планується виготовити 6000+100n насосів по ціні 800+n грн. за одиницю, 4000+100n акумуляторів по ціні 150+n грн., і 1000+100n карбюраторів по ціні 100+n грн. Також будуть виготовлені запасні частини на суму 150+n тис. грн., 50% яких буде використано для власних потреб, а решта буде реалізована. Вартість послуг, призначених для реалізації на сторону, складе 70+n тис. грн. Залишок незавершеного виробництва на початок планового періоду становить 20+n тис, грн., на кінець періоду - 60+n тис. грн. Залишок готової продукції на початок року становив 200+10n тис. грн., а на кінець року - 180+10n тис. грн. Примітка. Величина n в умові задачі відповідає номеру варіанта студента. Задача 2. Визначити середньорічну вартість основних фондів підприємства, показники фондовіддачі, фондомісткості і фондоозброєності, якщо відомо, що вартість основних фондів на початок року становила 50+n млн. грн., з 1 березня було введено основних фондів на суму 3+n млн. грн., з початку третього кварталу - введено на 20+n млн. грн. з 1 липня виведено основних фондів на 7+n млн. грн., а з четвертого кварталу - виведено основних фондів на 10+n млн. грн. Запланований обсяг випуску продукції становить 100+10n млн. грн., а чисельність промислово-виробничого персоналу — 4000+100n чол. Примітка. Величина n в умові задачі відповідає номеру варіанта студента. Задача 3. У звітному році сума нормованих оборотних засобів на підприємстві склала 100+10n тис. грн. Тривалість одного обороту оборотних засобів — 30+n днів. В наступному році обсяг реалізованої продукції збільшиться на 1+n %. Визначити, на скільки днів скоротиться час одного обороту при тій же величині нормованих оборотних коштів. Примітка. Величина n в умові задачі відповідає номеру варіанта студента. Задача 4. Середньоспискова чисельність працівників на підприємстві за 2004 рік склала 500+n чол. Протягом року за власним бажанням звільнилось 10+n чол., за порушення трудової дисципліни звільнено 5 чол., пішли на пенсію 5+n чол., поступили в навчальні заклади на денну форму навчання - 3 чол., переведені на інші посади і в інші підрозділи — 15+n чол. Визначте коефіцієнт плинності кадрів та коефіцієнт вибуття кадрів. Примітка. Величина n в умові задачі відповідає номеру варіанта студента. Задача 5. На малому підприємстві витрати на оренду приміщень та їх утримання становлять 5+n тис. грн. на рік, а витрати на управління, інженерне і виробничо-господарське обслуговування та амортизаційні відрахування — 6+n тис. грн. Надходження від реалізації продукції склали 70+n тис. грн. за рік, а змінні витрати — 20+n тис. грн. Виробнича потужність підприємства -1200+n одиниць. Визначити мінімальний обсяг випуску продукції на рік, який забезпечує беззбитковість виробництва. Примітка. Величина n в умові задачі відповідає номеру варіанта студента.
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:Зміст 8. Правовий захист нематеріальних ресурсів підприємств 3 18. Поняття, змістовна характеристика та види інноваційних процесів 4 28. Державна політика оподаткування підприємств 7 Задача 1 17 Задача 2 19 Задача 3 21 Задача 4 22 Задача 5 23 Список використаної літератури 25  
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
22
Выводы:
Вариант:8
Литература:Список використаної літератури 1. Гуменна О.В Маркетингові комунікації в реалізації інноваційних процесів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. - № 142 2. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб. / Н.Т. Рудь; Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк, 2007. — 476 с. 3. Економіка підприємства: навч. посіб. / А.В. Калина, А.А. Котвицький, О.З. Cтожок; Ун-т сучасн. знань. — К.: Знання України, 2007. — 323 с. 4. Економіка підприємства: Навч. посіб. / І.М. Бойчик. — 2-е вид., доповн., переробл. — К.: Атіка, 2007. — 528 c. 5. Жаворонкова Г.В. Інформаційне підприємництво: інновації, консалтинг, маркетинг : Монографія / Жаворонкова Г.В. - К. : НАУ, 2003. - 366 с. 6. Инновационный менеджмент: Учебник / под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2000. - 327 с. 7. Козаченко Г.В. та ін. Управління інвестиціями на підприємстві : підручник. - К. : Вид-во "Лібра", 2004. - 368 с. 8. Колодійчук А.В., Пісний В.М. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009 - № 19.9. – С. 191-196 9. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: МАУП, 2003. – 304с. 10. Фінанси підприємств: Підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — 5-те вид., перероб. та допов. — К.: КНЕУ, 2004. — 546 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)