Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Головні напрямки комп’ютеризації менеджменту

Карточка работы:1844Б
Цена:
Тема: Головні напрямки комп’ютеризації менеджменту
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Менеджмент организаций
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Роль інформаційних систем в менеджменті 4 2. Головні напрямки комп’ютеризації менеджменту 12 3. Автоматизоване робоче місце менеджера 17 ВИСНОВКИ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:ВСТУП Управлінські інформаційні системи (ІС) являють собою організаційно-технічні системи, які забезпечують вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у сфері управління. Інформаційні системи менеджменту (ІСМ) є різновидом ІС, їх кон¬кретизацією щодо сфери застосування, тобто менеджменту. Призначення ІСМ – сприяння більшій оперативності та конкретності менеджерської діяльності, забезпечення своєчасності виконання і високого ступеня обґрунтованості всіх управлінських розрахунків, забезпечення контролю за правильним виконанням управлінських рішень і зворотного зв’язку. Загальною метою створення ІСМ є вдосконалення менеджерської діяльності відповідних установ і підприємств та підвищення на цій основі ефективності їх роботи. Розвиток інформаційних систем, використовуваних в економіці як для автоматизованого розв’язання окремих економічних задач, так і для автоматизації процесів управління різного рівня, відбувався відповідно до змін у складі забезпечувальної частини ІС та її функціональних можливостях.  
Объём работы:
20
Выводы: ВИСНОВКИ Отже, з усього вищевикладеного можна зробити наступні висновки: Менеджерська діяльність як процес вироблення та прийняття управлінських рішень ґрунтується на інформації про стан господарських об’єктів і хід виробництва. Від якості цієї інформації, від її повноти, достовірності, своєчасності залежить якість менеджменту, дієвість управлінського впливу на об’єкти управління. До інформації з боку менеджменту висувається низка вимог, а саме: стислість, чіткість формулювань, своєчасність надходження; задоволення потреб конкретних керівників; точність і достовірність, правильний відбір первісних відомостей, оптимальність систематизації і безперервність збору та обробки відомостей. У складі комп’ютеризованої інформаційної системи менеджменту сукупність інформації та засобів її подання утворює підсистему інформаційного забезпечення, яка структурно складається з методичних матеріалів зі створення та ведення інформаційного забезпечення, класифікаторів, кодифікаторів інформації та інформаційної бази на паперових та машинних носіях. Останнім часом головним напрямком перебудови менеджменту і його радикального поліпшення, адаптування до сучасних, різко ускладнених умов внутрішнього і зовнішнього ринку, стало масове використання комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, формування на її основі високоефективних інформаційно-управлінських технологій. Засоби і методи прикладної інформатики використовуються насамперед у менеджменті. Нові технології, засновані на комп'ютерній техніці, вимагають радикальних змін організаційних структур менеджменту, його процедур, регламентів, кадрового потенціалу, всієї системи документації, фіксування і передачі інформації. На базі розвитку індустрії інформатики, а також використання традиційних технічних засобів у поєднанні з новими комп'ютерними комплексами все ширшою стає автоматизація управлінської діяльності підприємства. Системи автоматизації управління за ступенем завершеності розробки поділяються на дві групи: • системи під замовлення (унікальні системи); • системи, що адаптуються. Автоматизоване робоче місце (АРМ) — проблемно-орієнтова¬ний апаратно-програмний комплекс, що охоплює апаратні, програмні та інформаційні засоби для розв’язання задач користувача (спеціаліста з управління) безпосередньо на його робочому місці в режимі діалогу з ЕОМ. В умовах ІСМ організація управління виробництвом орієнтована на високий ступінь автоматизації планово-облікових робіт, притаманний функціональним підрозділам цехів і підприємства в цілому.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учеб. / М. И. Семенов и др.; Под общ. ред. И. Т. Трубилина. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с. 2. Азарсков Валерий Николаевич, Стрельников Валерий Павлович. Надежность систем управления и автоматики: Учеб. пособие для студ. вузов. — К. : НАУ, 2004. — 164с. 3. Блохін Леонід Миколайович, Білак Наталія Василівна. Технології системного керування організаціями: Конспект лекцій / Національний авіаційний ун-т. — К. : НАУ, 2006. — 114с 4. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посібн. для студ. вищих закл. освіти. – К.: ЦУЛ, 2003. – 5. 419 с. 6. Власюк О.С. Можливості застосування аналітичного планування для обґрунтування та підготовки рішень на вищих рівнях управління: Монографія. – К.: Либідь, 2005. – 72 с. 7. Галіцин В. К., Бакаєв О. О., Геєць В. М. та ін. Економічна кібернетика: Підручник. – Д.: Юго-Восток, 2005. – 260 с. 8. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учеб. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480 с. 9. Гордієнко І. В. Інформаційні системи в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 1999. – 128 с. 10. Єжова Л.Ф. Навчальний посібник з дисципліни «Інформаційний маркетинг» для студентів V курсу спеціальності 8102 «Економічна кібернетика» усіх форм навчання. – К.: КНЕУ. – 2001. – 299 с. 11. Єршова О.Л. Моделі, методи та засоби інформаційної технології прийняття управлінських рішень в соціально-економічних системах. – К.: Либідь, 2000. –21 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)