Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг

Карточка работы:1282Ф
Цена:
Тема: Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Международная экономика
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Зміст Вступ 3 1.Характерисика підприємства – паспорт бази практики (назва, організаційно-правова форма, види діяльності) і його економічних служб (склад і особливості організації економічних служб, стан економічної роботи) 5 2.Характеристика робіт, що виконувались студентом під час практики: 10 текстова частина, з критичною оцінкою міжнародної діяльності на базі практики; аналітична частина, яка формується з аналітичних таблиць 10 Висновки про практику з пропозиціями по поліпшенню економічної роботи і організації практики 19 Список літератури 23 Додатки 23
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вступ Розбудова в Україні туристичної галузі, яка б успішно інтегрувалася до міжнародних туристичних взаємовідносини, є одним з провідних напрямів структурної перебудови економіки країни. Сприятливі умови для формування національного ринку конкурентоспроможних туристичних послуг мають створюватися державою на основі нових механізмів господарювання, в умовах відкритої економіки. Процес прискорення розвитку туризму має відбуватися в нерозривному зв'язку з утвердженням ринкових відносин. Міжнародний досвід свідчить, що саме ринок є найсприятливішим економічним середовищем для функціонування туристичних підприємств. У свою чергу, підприємства туристичної галузі, орієнтуючись безпосередньо на споживача, покликані відігравати активну роль у формуванні ринкового простору. Туризм як форма економічної діяльності – об’єктивне глобальне явище, яке гармонізує і диверсифікує фундаментальні процеси господарського освоєння простору, якими є промислове, сільсько-, лісо- і морегосподарське природокористування. У багатьох випадках туризм виконує допоміжні господарські функції і доповнює домінуючі виробництва. За відсутності природних передумов для розвитку промисловості чи сільського господарства і наявності рекреаційно-туристичних ресурсів туризм претендує посісти провідні позиції в господарському освоєнні простору. Рівнозначність глобального і регіонального векторів сучасного міжнародного туризму роблять його унікальним і потужним чинником економічного розвитку на різних ієрархічних рівнях. Використовуючи переваги двох головних тенденцій розвитку світового господарства, міжнародний туризм наочно демонструє переваги застосування регіонального підходу у глобалізованому світі, за якого культурна самобутність місцевих громад і унікальність регіонів перетворюються на масовий туристичний продукт. Міжнародний туризм – важлива складова зовнішньоекономічної діяльності кожної держави світу, водночас – це одна з найбільших і високодоходніших галузей світової економіки. У багатьох країнах міжнародний туризм є провідною галуззю економіки, надійним джерелом поповнення бюджету. При цьому іноземний туризм як важливе джерело валютних доходів держави і найвигідніша форма експорту послуг дає можливість успішно вирішити багато соціально-економічних питань у тих країнах, в яких успішно розвивається ця галузь. Метою проходження практики є дослідження діяльності туристичного підприємства на світовому ринку туристичних послуг та оцінка ефективності діяльності його економічних служб. Здійснення практики передбачає вирішення таких завдань: • охарактеризувати діяльність підприємства; • вивчити склад і особливості організації економічних служб, стан економічної роботи; • проаналізувати роботи, що виконувались студентом під час проходження практики. Предметом дослідження є вітчизняний та світовий ринок туристичних послуг. Об’єктом дослідження є ПП Сервісно-туристична фірма "Укртехінтур".  
Объём работы:
20
Выводы:
Вариант:нет
Литература:Список літератури 1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР, Відомості ВРУ 1995, №31, ст.241 2. Гайдук А.Б. Інтегрований туристичний концерн – сучасна форма туристичного підприємства в умовах глобалізації // Регіональна економіка. – 2006. – №2. – С. 204-211. 3. Гайдук А. Процеси глобалізації та концентрації як фактор розвитку європейського та світового туристичного господарств // Регіональна економіка. – 2003. - № 1. – С. 227-232 4. Гонтаржевська Л.І. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств України: Дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2006. — 201 с. 5. І. Пурська Методичні засади створення оптимальної міжнародної маркетингової стратегії підприємств туристичного бізнесу Вісник Львів. 2008. Вип. 39. с.454 -459 6. Козлова Т.Н. Влияние экономического кризиса на деятельность туристических фирм // Козлова Т.Н.: Экономика Украины, №2, политико-экономический журнал. – К.: Изд-во «Пресса України», 2008. – С. 21. 7. Смаль В. В., Смаль І. В. Глобалізація: головні фактори та наслідки розвитку // Географія та основи економіки в школі. – 2005. – № 2. – с. 37-43. 8. Смаль І. В. Глобальний і регіональний вектори розвитку туризму // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. Праць: У 4 т. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. 4. – с. 139-141. 9. Смаль І. В. Глобалізація у світовій індустрії туризму // Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. – Вип. 12. Ч. 1 / Київський нац. ун. культури і мистецтв. Серія "Педагогіка". – К.: Видавн. центр КНУКіМ, 2005. – с. 268-272. 10. Ткаченко Т.І. Тенденції розвитку світового туризму //Вісник КНТЕУ. – 2004. — №6. – с. 80-85. 11. Шаптала О. Організація державного управління сферою рекреаційного обслуговування в Україні // Зб. наук. праць Нац. академії держ. управління при Президентові України. — 2007. - №2. – С.357. 12. Шульгіна Л. М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу: Монографія. – К.: Киів. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 597 с. 13. World Tourism Barometer January 2010 - Volume 8, Issue 1 – UNWTO, 2009. – 120 с. 14. www.tourism.gov.ua – офіційний сайт державної служби туризму і курортів «Україна». 15. www.amadeus.net.ua - сайт Глобальної системи бронювання квитків. 16. www.unwto.org – сайт Світової туристичної організації.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (499)