Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Торгівля та комерція»Комерційна діяльність»

Організація продажу товарів торгівельним підприємством ТОВ „Фаетон Плюс”

Карточка работы:4658к
Цена:
Тема: Організація продажу товарів торгівельним підприємством ТОВ „Фаетон Плюс”
Предмет:Комерційна діяльність
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Товарознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание: Вступ 3 1. Сутність, принципи, цілі та завдання організації продажу товарів на торговельному підприємстві 5 2. Фактори, що впливають на економічну ефективність продажу товарів на торгівельному підприємстві 11 3. Показники, що характеризують економічну ефективність продажу товарів торгівельним підприємством 14 4. Аналіз організації продажу товарів підприємством «Фаетон Плюс» 17 5. Удосконалення організації продажу товарів підприємством «Фаетон Плюс» 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33
Курс:3
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:  В умовах ринкових відносин при організації продажу товарів виняткове значення надається індивідуальному підходу до підприємств-споживачів, важливості особистих контактів зі споживачами, спеціалізації персоналу збутової діяльності на продажі окремих видів продукції (особливо технічно складних). Саме ефективне управління продажем товарів у діяльності торгівельного підприємства здатне значно зменшити вплив таких факторів, як постійне зростання витрат, які пов’язані з реалізацією продукції, посилення конкуренції на ринках збуту, підвищення вимог споживачів до якості сервісного обслуговування тощо. Тому аналіз організації продажу товарів торгівельного підприємства є дуже актуальною і важливою темою для розгляду. Важливою умовою досягнення максимального рівня прибутку вітчизняними підприємствами стає вирішення проблеми обґрунтування обсягів виробництва і реалізації продукції. Метою курсової роботи є аналіз продажу товарів торгівельного підприємства та пошук шляхів його удосконалення. Об’єктом курсової роботи є діяльність підприємства ТОВ "Фаетон Плюс". Предметом курсової роботи є організація продажу товарів у ТОВ "Фаетон Плюс". Відповідно до поставленої мети будуть виконані наступні завдання: 1. визначити сутність, принципи, цілі та завдання організації продажу товарів на торговельному підприємстві. 2. виявити фактори, що впливають на економічну ефективність продажу товарів на торгівельному підприємстві. 3. розглянути показники, що характеризують економічну ефективність продажу товарів торгівельним підприємством. 4. провести аналіз організації продажу товарів підприємством «Фаетон Плюс». 5. розглянути шляхи удосконалення організації продажу товарів підприємством «Фаетон Плюс». При написанні курсової роботи була використана навчальні література та періодичні видання.
Объём работы:
33
Выводы: Обсяг реалізації продукції визначає здатність підприємства розширювати свою діяльність у наступному періоді, отримувати необхідні для цього прибутки, а також визначає ефективність політики, яку здійснює відділ збуту підприємства. Організація продажу товарів ТОВ "Фаетон Плюс" направлена на вдосконалення торгівельної діяльності, збільшення конкурентноздатності підприємства та його долі на ринку. Усвідомлюючи той факт, що ринок ювелірних виробів в Україні та за її межами знаходиться в постійному розвитку, керівництво дбає про високу якість товару та репутацію талановитого виробника прикрас. Продаж товарів у ТОВ "Фаетон Плюс" відбувається за цінами, які складаються на ринку ювелірних виробів в результаті коливання попиту й пропозиції. було виявлено, що при аналізі продажу товарів необхідно враховувати вплив всіх факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, які відповідно впливають на цінову політику та на обсяг реалізації через замовлення та нових покупців ювелірних виробів. Основними умовами збільшення обсягів продажу ювелірних виробів є підвищення якості продукції, правильно організовані маркетингові дослідження, збільшення номенклатури та асортименту виробів, своєчасне реагування на зміни попиту на ювелірному ринку України. При аналізі продажу ювелірних виробів підприємством ТОВ "Фаетон Плюс" було встановлено, що за 2010 рік темпи зростання виробництва вищі від темпів реалізації продукції, а також план випуску готової ювелірної продукції перевиконано на 3,76%, а з реалізації – на 2,87%, все це свідчить про зростання залишків нереалізованої продукції. Було виявлено, що скоротився обсяг виготовлення таких товарів, як прикрас жіночих та інших ювелірних виробів ТОВ "Фаетон Плюс"; по усьому іншому асортименту відбулися збільшення. При факторному аналізі встановлено, що за рахунок зміни структури продукції виручка від її реалізації збільшилась на 2072 тис.грн. Це викликано збільшенням частки більш дорогих ювелірних виробів у загальному обсязі продажів. Обсяг продажу товарів зріс за рахунок збільшення випуску ювелірних виробів і надпланових залишків товарів. Негативний вплив на обсяг продажів справили такі фактори: збільшення залишків готової продукції на складі підприємства, а також зростання залишків відвантажених товарів на кінець року, оплата за які ще не надійшла на поточний рахунок підприємства. В результаті були виявлені шляхи удосконалення організації продажу товарів у ТОВ "Фаетон Плюс".
Вариант:нет
Литература:  1. Апопій В.В. Організація торгівлі /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький, Ю.М. Хом’як. – Київ: Центр навчальної літератури, 2008. – 616 с 2. Беседін В.Ф., Дідур С.В. Аналіз і прогнозування попиту та пропозиції // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №7. – С.20-29 3. Бєлявцев М.І., Шестопалова Л.В. Інфраструктура товарного ринку. - К.: Центр навчальної літератури, 2008, - 416 с 4. Білявський В. Оцінювання ефективності соціальної діяльності торговельних підприємств // Вісник КНЕУ. – 2006. – № 3. – С. 39-46. 5. Височин І.В. Сучасні проблеми розвитку торгівлі в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 10. – С. 92-96. 6. Герасимчук З.В. Організація та технологія торгівлі /Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л., Вахович І.М. – Луцьк: Надстир’я, 2009. – 324 с. 7. Голошубова Н.О. Організація торгівлі /Голошубова Н.О. – К.: Книга, 2004. – 560 с. 8. Економіка підприємства. : підручник / за заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге,: перероб. та доп.. – К. : Вид-во КНЕУ, 2008. – 528 с. 9. Економіка підприємства: Підручник/ За заг редакцією д.е.н. проф. Л.Г.Мельника – Суми: ВТО “Університетська книга”, 2007. – 648 с. 10. Зятковский І.В. Менеджмент і маркетинг на підприємстві – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Кондор – 2008 – 364с. 11. Івахненко В.М. Горбаток М.І. Економічний аналіз: Навч. метод. Посіб. – К.: КНЕУ, 2007. – 540 с. 12. Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: КНЕУ, 2006. – 376 стр 13. Іващенко О.В., Колісніченко О.Є. Оцінювання збутової діяльності підприємства // Держава та регіони. – 2008. – №5.– С.153-158 14. Макаров П.О. Теорія та практика продажу—Сімферополь: Вид. «Квадранал», 2007 – 412 с 15. Марцин В.С. Економіка торгівлі : підручник. – К. : Вид-во "Знання", 2009. – 402 с. 16. Марченко О.І. Асортимент продукції підприємства як важливий фактор зростання прибутку // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №8.– С.35-40 17. Мельничук Г.М. Анализ сбытовой деятельности в промышленности - К: Вища школа, 2007.- 318 с. 18. Нижник В.М. Удосконалення планування продажу та реалізації продукції в системі управління підприємством // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. –№5. – С.21-25 19. Островська О.Б. Модель формування збутової політики підприємства // Держава та регіони. – 2008. – №5. – С.57-62 20. Платонов В.Н. Организация торговли /Платонов В.Н.. — Мн.: БГЭУ, 2002. – 287 с. 21. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства – К.: Знання, 2007. – 654с. 22. Юр’єва П.Б. Формування торгівлі як складова соціально-економічної системи: теоретичні аспекти // Економіка та держава. – 2008. – № 12. – С. 33 -36. 23. Юсипович О.І. Особливості динаміки товарообігу торговельного підприємства у перехідній економіці // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – Львів, 2009. –Вип. 7. – С. 126-130.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (46)