Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»

Народна педагогіка

Карточка работы:5598б
Цена:
Тема: Народна педагогіка
Предмет:Психологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. НАРОДНА ПЕДАГОГІКА ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 5 1.1. Сутність і основні аспекти народної педагогіки у вихованні 5 1.2. Особливості виховання дітей в українській родині 10 РОЗДІЛ 2. ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НА ТРАДИЦІЯХ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ 15 2.1. Дослідження проблеми виховання обдарованої дитини 15 2.2. Практика виховання обдарованої дитини методами народної педагогіки 17 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Народна педагогіка — сукупність традиційних форм і засобів виховання, навчання та підготовки дітей до життя і праці. Українська народна педагогіка традиційно розглядає проблему навчання й виховання підростаючого покоління, передусім у контексті функціонування сімейно-родинної сфери. Дитина вперше зустрічається з тією повсякденною педагогікою яку сповідують її батьки. Батько й мати фіксуються в глибинних прошарках підсвідомості дитини прообразами вихователя і вчителя, що в майбутньому може стати морально-духовним підґрунтям для формування її уявлення про ідеал шкільного вчителя від якого залежатиме ставлення школяра до педагогів. Народна педагогіка найповніше відображає особливості народного буття та світогляду, весь різнобарвний спектр української ментальності. Можливо тому й не приживаються та не дають очікуваних результатів на освітньо-виховних теренах України запозичені з інших культурних світів педагогічні ідеї. Самосвідомість українського педагога ще з дитячих його років налаштована на іншу систему духовно-педагогічних вартостей. У світлі вищесказаного тема курсового дослідження „Народна педагогіка” вважається актуальною й цікавою для усестороннього дослідження й аналізу. Метою дослідження є комплексне дослідження особливостей народної педагогіки як „золотого фонду” наукової педагогіки, визначення змісту національної системи виховання, шляхів, засобів впровадження народних традицій, звичаїв, обрядів у виховну систему школи. Об’єктом дослідження є народна педагогіка, предметом дослідження виступають традиції, звичаї народної педагогіки у вихованні дитини. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження: - Визначити сутність і основні аспекти народної педагогіки у вихованні; - Проаналізувати особливості виховання дітей в українській родині; - Дослідити проблеми виховання обдарованої дитини; - Розглянути практику виховання обдарованої дитини методами народної педагогіки. Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних корифеїв і дослідників української етнопедагогіки та народної педагогіки, а саме роботи Алєксєєнка Т., Бабишина С.Д., Жмуда Н.В., Кравця В.П., Кузьмінського А.І., Омеляненка В.Л., Лозка Г.С., Стельмаховича М.Г., Федоренка Д.Т., Любара О.О., Павленка В.М., Тагліна С.О., Сарапулової Є., Сухомлинського В.О., Ткача М.М., Стефанюка С.К., Яценка Т. та ряду ін. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити теоретичний, історичний, діалектичний, аналізу й синтезу. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; двох розділів, перший з яких присвячений дослідженню народної педагогіки як основи національного виховання, у другому розділі курсової роботи проведено дослідження виховання обдарованої дитини на традиціях народної педагогіки. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.
Объём работы:
39
Выводы:Таким чином, народна педагогіка надає першорядного значення виховному клімату сім’ї як основному чиннику у формуванні особистості. Народна педагогіка емпіричним шляхом прийшла до цілком матеріалістичних висновків про функцію сім’ї в суспільстві – відтворення людського роду і виховання дітей, організація господарської діяльності, побуту і дозвілля. Отже, як бачимо з проведеного дослідження, традиційна спадщина народної педагогіки надзвичайно багата, її використання у вихованні обдарованої дитини матиме плідні результати і в умовах сьогодення. У цьому напрямку звернімо увагу хоча б на те, що в селі Мала Білозірка Запорізької області працює школа-гімназія ”Дивосвіт”. Тут відроджується українська народна традиційна культура. Діти із задоволенням займаються такими ремеслами, як гончарство, лозоплетіння, вишивка, писанкарство тощо. Голова сільради Л.Кравчанин переконаний в тому, що учні глибоко розуміють, як про них дбають учителі, наставники, і радіють цьому та з натхненням беруться за виконання своїх обов’язків. Учителі школи стверджують, що в них необдарованих дітей немає. В Україні є ще досить багато талановитих майстрів, які зберігають давні традиції різних ремесел і промислів та з любов’ю все це передають молоді. Викликають захоплення різноманітні художні вироби культурно-етнографічних центрів, що відроджуються у різних куточках нашої країни. Тож кожна сім’я, кожна школа можуть з успіхом використовувати накопичений віками досвід народної педагогіки у належному вихованні обдарованих дітей, щоб вони могли розвивати свої нахили, розкривати свою самобутність у різних бажаних напрямах за своїм природним покликанням. Бо саме народна педагогіка в особі матері, батька, бабусі, дідуся ставала завжди вирішальним фактором у розвитку та вихованні талановитих особистостей.
Вариант:нет
Литература:1. Алєксєєнко Т. Ціннісні орієнтації сімейного виховання: концепція реалізації // Рідна школа. – 1997. – №10. 2. Бабишин С.Д. Дитячий фольклор в історико-педагогічному аспекті // Народна творчість та етнографія. – 1990. – №1. 3. Жмуд Н. В. Народна педагогіка як етноформуючий чинник / НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К., 2005. 4. Історія української школи і педагогіки Хрестоматія Упоряд. О.О. Любар; За ред. В.Г. Кременя. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. 5. Клименко В.В. Психологические тесты таланта. – Х.: Фолио, 1996. 6. Кравець В.П. Історія української педагогіки і школи. – Т.: Сфера, 1994. 7. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка Підручник 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. 8. Лейтес Н.С. Об умственной одаренности. – М.: Педагогика, 1960. 9. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. – М.: Педагогика, 1971. 10. Лозко Г.С. Іменослов: імена слов’янські, історичні та міфологічні. – К.: Сварог, 1998. 11. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки Навч. посіб. За ред. О.О. Любара. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. 12. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія: Навч. посібник. – К.: Сфера, 1999. 13. Пушик С.Г. Перо золотого птаха. – Ужгород, 1978. 14. Сарапулова Є. Виховання обдарованої дитини // Початкова школа, 2000.– №2. 15. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.: Віпол, 1996. 16. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – К.: Віпол, 1997. 17. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – К.: ІСДО, 1996. 18. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. – К.: Знання, 1972. 19. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. – К.: Знання, 1972. 20. Ткач М.М. Дерево роду. – К.: МПП ”АНФАС”, 1995. 21. Українське народознавство: Навч. посібник / За ред. С.П.Павлюка, Г.Й.Горинь, Р.Ф.Кирчіва. – Львів: Фенікс, 1994. 22. Учителю о психологии одаренности / Под. ред. В.Лебедевой, В.Панова. – М., 1996. – 32 с. 23. Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки: Метод. рекомендації / Укл. С.К.Стефанюк. – К.: ІСДО, 1995. 24. Яценко Т. ”Темного лугу калина, чесного батька дитина…” Родинне виховання засобами народної обрядовості // Рідна школа, 1997. – №7.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (683)