Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Екологічне право»

Виключна морська економічна зона України.

Карточка работы:1292Ф
Цена:
Тема: Виключна морська економічна зона України.
Предмет:Екологічне право
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Право
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ЗМІСТ Вступ .3  Виключна морська економічна зона України 4 ВИСНОВОК 10 Список використаних джерел 12    
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: ВСТУП Екологічні відносини — одна з найважливіших складових суспільних відносин. Вони виникають між окремими суб'єктами і з приводу надзвичайно важливих об'єктів. Екологічні відносини складаються між суспільством і природою, між людиною та навколишнім середовищем. Об'єктами екологічних відносин є природні багатства: земля, її надра, води, ліси, ат¬мосферне повітря, тваринний світ тощо. Від того, якими будуть екологічні відносини, залежить сьогодення та майбутнє людства. Природне середовище — це місце життєдіяльності людини, джерело її існування. У своїй діяльності людина використовує природні багатства — від кисню і води до надр землі та лікарських рослин. При цьому вона неминуче впливає на природу, але цей вплив не повинен порушувати її законів. Науково не обгрунтоване втручання в життя природи призводить до катастрофічних наслідків. Все це змушує переосмислити складні взаємозв'язки і процеси у навколишньому середовищі та усвідомити, наскільки виваженими, науково обгрунтованими та законодавче врегульованими повинні бути екологічні відносини. 7,с.240 Під дією різних факторів, внаслідок перетину економічних інтересів різних країн, переважно у вигляді корисних копалин та транспортних коридорів, призводить все більше переноситься на морські прикордонні зони в тому числі до погіршення екологічної ситуації. Збільшення промислового виробництва, пошук нових ресурсних джерел, зумовлює актуальність теми правового регулювання правовідносин пов’язаних з використанням виключної морської економічної економічної зони, основними джерелами міжнародного права – договорами. В даному рефераті проведений аналіз основних міжнародних нормативних актів що регулюють правовідносини пов’язані з виключною економічною зоною України, а надано визначення цього поняття.
Объём работы:
9
Выводы: ВИСНОВОК На початку 1960-х років численні економічні, політичні та інші фактори, зокрема руйнування світової колоніальної системи та утворення багатьох нових незалежних держав, визначили необхідність формування нового морського права, яке враховувало б інтереси цих держав, нові можливості людства в освоєнні ресурсів Світового океану, що виникли внаслідок бурхливої науково-технічної революції. Результати багаторічної, напруженої роботи експертів багатьох держав світу, зокрема й України, були втілені в Конвенції ООН з морського права 1982 р., яка була підписана нашою державою ще 10 грудня 1982 р. і ратифікована Законом від 3 червня 1999 р. лише після здобуття незалежності. Саме зазначені міжнародні нормативно-правові акти визначили основи сучасного міжнародного правопорядку щодо морських просторів, зокрема порядок використання та охорони їх природних ресурсів, за яким район дна морів та океанів за межами дії національної юрисдикції, а також його ресурси є надбанням усього людства, суверенітет держав у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюється лише у межах, визнаних міжнародним правом. Особливості правової охорони та використання природних ресурсів вказаних морських просторів зумовлені також характером їх природних умов, екологічною вразливістю морського середовища, специфікою ведення господарської діяльності, складністю ліквідації наслідків забруднення чи іншого негативного впливу, здійснення контролю за додержанням встановлених правил, іншими факторами. Посилена увага до питань правового регулювання цих зон зумовлена й тим, що зона контакту суші та моря характеризується специфічною геологічною будовою морського дна, яка у багатьох випадках є перспективною для формування нафтогазоносних родовищ, покладів інших корисних копалин. Тут створюються сприятливі умови для рибальства, розвитку природних та штучних біоценозів, які мають важливе господарське значення, активної життєдіяльності людей. Саме необхідність врегулювання цих питань з урахуванням довгострокових національних інтересів прибережних та інших держав, усієї міжнародної спільноти, природних, економічних, історичних особливостей морських акваторій та інші численні фактори й визначають насамперед правовий статус континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони в Україні та й в цілому на міжнародному рівні.
Вариант:нет
Литература: Список використаних джерел 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР. 2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144. 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV. 4. Конвенція "Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права" 10.12.1982. 5. Конвенція Країни – учасниці "Конвенція про захист Чорного моря від забруднення", 21.04.1992. //Офіційний вісник України, 2006, N 44 (15.11.2006), ст. 2983 6. Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С Фур-дуй, І. Ю. Костіков. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 2005. — 408 с.. 7. Екологічне право України (загальна частина): Навча¬льній посібник. -X., 2005.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)