Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Економічне моделювання»

Штихове кодування економічної інформації

Карточка работы:60052б
Цена:
Тема: Штихове кодування економічної інформації
Предмет:Економічне моделювання
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 Штрихове кодування економічної інформації 5 Висновки 12 Список використаної літератури 14
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Методи організації і пошуку економічної інформації в умовах її автоматизованої обробки потребують попередньої класифікації і кодування. Класифікація – обов’язковий етап попередньої підготовки економічних даних до автоматизованої обробки, а також передумова раціо¬нальної організації інформаційної бази і моделювання інформаційних процесів. ЇЇ можна схарактеризувати як складову інформаційного забезпечення будь-якої інформаційної системи, яка належить до мовних засобів управління. Тому класифікація – поділ множини об’єктів на підмножини за їх подібністю або відмінністю згідно з прийнятими методами класифікації – і є основою для кодування інформації і наступного її пошуку за допомогою обчислювальної техніки. Під класифікацією інформації розуміємо не лише інформацію, яка є у масивах і повідомленнях, а й класифікацію безпосередньо інформаційних повідомлень (документів) і масивів. Система класифікації є сукупність методів і правил класифікації та її результат. Об’єкт класифікації – елемент класифікаційної множини (предмети, поняття, властивості тощо). Ознака (критерій) класифікації – властивість чи характеристика об’єкта, за яким здійснюється класифікація. Кількісні та якісні вирази ознаки класифікації є її значенням. Класифікаційне групування – підмножина об’єктів, які отримані в результаті класифікації. Залежно від того, як розглядається дана множина об’єктів – послідовно чи одночасно за всіма ознакам основи поділу,– використовують ієрархічний чи фасетний метод класифікації. Ієрархічний метод класифікації – послідовний поділ множини об’єктів на підлеглі класифікаційні групування. Множину, яка класифікується, поділяють на підпорядковані підмножини спочатку за деякою ознакою (основою поділу) на великі групування, потім кожну з них – на ряд наступних групувань, які в свою чергу поділяють на дрібніші, поступово конкретизуючи об’єкт класифікації. Між цими угруповуваннями встановлюються відношення підпорядкованості (ієрархії).
Объём работы:
13
Выводы:Процес створення класифікаторів економічної інформації можемо розглядати як сукупність організаційних, технічних і економічних заходів. Методика створення складається з чотирьох етапів. 1-й етап – на основі матеріалів обстеження об’єкта і технічного завдання розроблюють перелік необхідних класифікаторів. 2-й етап – на основі переліку необхідних класифікаторів, методичних матеріалів, вимог системи користувача і загальних параметрів створення інформаційної бази будують систему класифікації і кодування. При цьому: 1. Визначають найбільш суттєві ознаки, за якими систематизуються інформаційні сукупності в конкретному класифікаторі. 2. Визначають значність показників, які будуть кодуватися. 3. Обирають метод класифікації і систематизують інформацію в класифікаторі. 4. Обирають метод кодування, розроблюють структуру коду і надають коди кожній позиції номенклатури. 5. Загальний перелік номенклатур оформлюють у вигляді класи-фікаторів, у яких розміщують коротку інструкцію про порядок застосування кодів. 6. Розроблені класифікатори погоджують і затверджують у замовника і призначають підрозділи і осіб, відповідальних за ведення класифікатора. Розроблюють опис класифікатора і технічне завдання на класифікатор. 3-й етап – на основі опису класифікатора, технічного завдання на його створення, опису програмної системи чи документації на ППП розроблюють чи прив’язують ППП. На виході етапу маємо технологічну докумен тацію на створення і ведення класифікатора, ППП. 4-й етап – на основі технологічної документації, ППП і матеріалів обстеження об’єкта створюють класифікатор у пам’яті ЕОМ, який роздруковується і передається відповідним підрозділам для користування.
Вариант:нет
Литература:1. Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу господарської діяльності.:Підручник, - К. 1993 2. Аппак М.А. Автоматизированные рабочие места на базе микроЭВМ.- М.:Финансы и статистика,1987.-109с. 3. Подольский В.И., Дик В.В., Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учета. – М:Аудит,ЮНИТИ, 1998 4. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу.:Підручник, - К.:КНЕУ, 2000 5. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В.Основи інформаційних систем: Навч.посібник/ За ред.В.Ф.Ситника.- К.:КНЕУ, 1997.- 252 6. Ситник В.Ф., Гужва В.М.СППР.- К.: Техніка, 1995.-162 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (38)