Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Діяльність міжнародних інвестиційних банків.

Карточка работы:1318Ф
Цена:
Тема: Діяльність міжнародних інвестиційних банків.
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Международная экономика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 6 1.1. Сутність та основні характеристики банківської інвестиційної діяльності 6 1.2. Організація процесу інвестування у банку 10 1.3. Оцінка ефективності інвестування у процесі інвестиційного кредитування 13 РОЗДІЛ 2. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БАНКІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ 17 2.1. Макроекономічні аспекти інвестиційної діяльності банків України 17 2.2. Діяльність міжнародних інвестиційних банків в Україні: проблеми та перспективи розвитку 20 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 29 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 42  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: ВСТУП Актуальність теми курсової роботи. Досвід країн з ринковою економікою свідчить, що створення стабільної й ефективної економіки можливо лише за умови функціонування банківського сектору. У сучасних умовах розвитку банківської системи в Україні швидкого вирішення потребують такі завдання, як підвищення концентрації банківського капіталу, використання можливостей іноземних банківських інвестицій, підвищення якості активів, зниження ставок на кредитні ресурси. Необхідність забезпечення економічного зростання в сучасних умовах висуває в ряд важливих проблему залучення інвестиційних ресурсів. Особливу роль в активізації інвестиційної діяльності відіграють банки, які виступають посередниками в акумулюванні та перерозподілі тимчасово вільних коштів. Питання діяльності міжнародних інвестиційних банків останнім часом є предметом дослідження провідних зарубіжних і українських учених-фінансистів. Серед фахівців з питань банківської та інвестиційної діяльності внесок у розвиток теорії інвестиційної поведінки банків зробили такі зарубіжні вчені, як Абрамов Р.І., Барирон К.Дж., Дерінг Х.-У., Іноземцев В.Л., Львов Д.С., Макконел К., Максимо В.Енг, Рід Е., Ростоу В., Роуз П.С., Сінкі Дж., Усоскін В.М., Фабрічнов С.А. та інші. Значний внесок у розвиток теорії інвестиційної і банківської діяльності належить вітчизняним економістам. Серед українських дослідників з даного питання слід назвати Губського Б.В, Дудченка М.А., Кириченка О.А, Лисицького В.І, Лук’яненка Д.Г, Луцишин З.О., Макогона Ю.В, Матвієнка В.П, Мороза А.М, Новицького В.Є., Пересаду А.А, Плотнікова О.В., Рогача О.І., Савлука М.І, Сича Є.М, Ющенка В.А. та інших. Сучасний етап досліджень проблем банківського інвестиційного кредитування в Україні характеризується висвітленням теоретичних та практичних питань в роботах Б.Л.Луціва, Г.Карчевої, Л.Л.Кот, Н.М.Шелудько 4, 5, 7, 8 та ін. Більшість вітчизняних науковців роблять висновок про важливу роль банківського інвестиційного кредитування в забезпеченні економічного зростання, але його активному розвитку перешкоджає ряд проблем, пов’язаних з недостатністю ресурсної бази банків, ризиковістю такого виду кредитування та загальною неплатоспроможністю позичальників. Зміни, що відбулися за останнє десятиріччя в політичному та економічному становищі пострадянських країн, перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки зумовили потребу в поглиблених дослідженнях економічних процесів і явищ. Перебудова української економіки вимагає проведення раціональної інвестиційної політики, активного і послідовного поєднання науки, техніки, використання зарубіжного досвіду. Виконання цих завдань потребує створення сприятливого інвестиційного середовища, визначення місця і ролі міжнародних інвестиційних банків, способів і методів активізації процесу інвестування, що і обумовлює актуальність теми курсової роботи. Метою курсової роботи є розгляд та аналіз діяльності міжнародних інвестиційних банків. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: - розглянути теоретичні засади інвестиційної діяльності банків; - здійснити аналіз діяльності міжнародних інвестиційних банків на ринку України; обґрунтувати перспективи інвестиційної діяльності банків. Об’єктом дослідження є банки України, предметом дослідження є організаційно-економічні механізми діяльності міжнародних інвестиційних банків. Теоретичною та методологічною основою даного курсового дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі банківської справи. Інформаційну базу дослідження складають нормативні документи, що регулюють процес інвестування комерційними банками: Закони України, Укази Президента України, постанови та декрети Кабінету Міністрів України, інші законодавчі документи; матеріали та щорічна звітність діяльності українських банків. Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми курсового дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, трьох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань курсової роботи. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
35
Выводы: ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: У курсовій роботі наведено теоретичне узагальнення і практичний аналіз інвестиційної діяльності комерційного банку, що дало змогу більш ґрунтовно підійти до пошуку шляхів розв’язання проблеми здійснення інвестиційних операцій комерційними банками в сучасних умовах розвитку України і сформувати такі висновки: 1. Сутність банківських інвестицій полягає у забезпеченні переливання грошових капіталів від одних суб’єктів інвестиційних відносин (інвесторів, кредиторів) до інших (позичальників), що сприяє вирівнюванню норми прибутку між різними сферами підприємницької діяльності і створює об’єктивні умови для реалізації тенденції формування середньої норми прибутку в народногосподарській сфері. 2. Інвестиційний банк – спеціалізована кредитна установа, що залучає довготерміновий позиковий капітал і надає його в розпорядження позичальникам (підприємцям і державі) через випуск облігацій та інших видів боргових зобов'язань. Основними функціями інвестиційного банку є з'ясування характеру і розміру фінансових потреб позичальників, узгодження умов позички, вибір виду цінних паперів, визначення термінів їх емісії та розміщення серед інвесторів. Інвестиційний банк є не просто посередником між інвестором і позичальником, а й гарантом емісії та організатором ринку. 3. Для посилення ефективності діяльності комерційних банків в інвестиційній сфері уточнені основні характеристики інвестиційної діяльності комерційних банків. Будь-які інвестиційні рішення пов’язані з тим, що банк-інвестор приймає на себе ту чи іншу величину інвестиційних ризиків. Очікування втрат, співвідношення ймовірності їх виникнення з очікуваним доходом складають основу інвестиційних рішень банку. В зв’язку з цим виділено системний і несистемний ризики, і запропоновано виділяти ризик-менеджмент. 4. Стратегічне планування інвестиційної діяльності забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функцій організації, мотивацій і контролю, які орієнтовані на розроблення стратегічних планів. Динамічний процес стратегічного планування є тим корегуючим фактором, від якого залежать скоординовані і ефективні управлінські функції. Організація в цілому і окремі люди, не використовуючи переваги стратегічного планування, будуть позбавлені чіткого способу оцінки цілі і напряму діяльності корпоративного підприємства. Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління членами організації. Реалії економічного становища нашої країни засвідчують, що стратегічне планування стає все більш актуальним для українських банків, які за допомогою нього можуть конкурувати як між собою, так і з іноземними банками. 5. Отже, виходячи із вище викладеного можна сказати, що розвиток банківської системи залежить від залучення іноземних банківських інвестицій, а для цього необхідно Україні повернути втрачену довіру іноземних інвесторів та забезпечити їх всіма умовами для плідної співпраці. 6. Для підвищення якості роботи щодо управління інвестиційною діяльністю доцільно автоматизувати процеси інвестиційної діяльності. Впровадження нових інформаційних технологій здатне вирішити низку проблем, пов’язаних як із спрощенням системи управління фінансовою діяльністю банку загалом, так із спрощенням процесу управління інвестиційною діяльністю зокрема. Стратегічною метою реалізації проекту автоматизації є підвищення ефективності інвестиційної діяльності за рахунок вдосконалення системи управління і впровадження сучасних інформаційних технологій управління інвестиціями. Впровадження в практику діяльності банків України пропонованих рекомендацій дадуть змогу підвищити їх конкурентноздатність і посідати гідне місце у світовій банківській системі.
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // zakon. rada. gov. ua. 2. Закон України «Про режим іноземного інвестування» // www. mdoffice. com. ua. 3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // www. new legal. Ua. 4. Cтатистичний щорічник України за 2008 рік / За ред. Р. Г. Віленчук; відповід. за випуск Л. О. Машкова. – К.: Консультант, 2008. – 551 с. 5. Бюлетень НБУ. – 2006. – №2. 6. Гетьман О.М. Джерела інвестиційного потенціалу комерційних банків України. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. – 2007 . – № 13. – С. 74 – 80. 7. Гетьман О.М. Економічна характеристика ризиків в процесі банківського інвестування на фондовому ринку. // Вісник Національного банку України. – 2007. - № 6. – С. 40-41. 8. Гетьман О.М. Інвестиційна політика комерційного банку як основа стратегічного планування інвестиційних операцій комерційного банку. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. - № 14 – 2007. – С. 87 – 93. 9. Гетьман О.М. Комерційні банки як суб’єкти інноваційної діяльності // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 11. Частина 1. – Тернопіль: Видавництво “Економічна думка”, 2005 р. – С.190 – 195. 10. Гетьман О.М. Основні напрями діяльності та розвитку інвестиційних банків в Україні. // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 170. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2005. – С. 158 – 165. 11. Гетьман О.М. Ретроспективні аспекти правового забезпечення інвестиційної діяльності комерційних банків. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. - № 15. – 2006. – С. 143 – 146. 12. Гетьман О.М. Формування інвестиційної стратегії комерційного банку// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 187. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2006. – С. 192 – 200. 13. Грошова і банківська статистика за 2005 р.// http://www.bank.gov.ua. 14. Державний комітет статистики України Електронний ресурс / Офіційний веб-сайт. – Доступний з: < www. ukrstat. gov. ua >. 15. Довга С. Заходи щодо поліпшення інвестиційних процесів у промисловості України // Актуальні проблеми сучасної фінансової науки: збірник наукових праць НДФІ (науково-практична конференція молодих вчених та аспірантів18-19 березня 1999р). – 2006. – С.57-65 16. Довга С. Іноземний капітал у промисловості України // Збірник наукових праць УФЕІ. – 2007. - №2. - С.152-155. 17. Довга С. Проблеми надходження та ефективності використання іноземних інвестицій в економіці України // Україна в світовому економічному просторі: наукове видання. – К.: Таксон. – 2007. – C.135-160. 18. Довга С. Роль банків на ринку цінних паперів в Україні // Банківська справа. – 2007. - №4. – С.8-11. 19. Довга С.І. Інвестиційна діяльність банків на ринку середньо- та довгострокових кредитів // Наукові праці НДФІ. – 2007. – Вип.9 – С.75-80. 20. Довга С.І. Інвестиційна політика держави: цілі та інструменти // Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання (наукові доповіді міжнародної науково-практичної конференції). – Чернівці, 2005. – Ч.1 – С.219-223. 21. Довга С.І. Методики оцінки банком підприємства як об’єкта інвестування // Проблеми фінансової політики в Україні: збірник наукових праць НДФІ (науково-практична конференція) – 2005. – С.61-66. 22. Карчева Г. Моделювання інвестиційної діяльності банків // Вісник НБУ. – 2006. – №10. – С.11-15. 23. Коваленко В. В., Прадун В.П. Оцінка впливу монетарної політики Центрального банку на розвиток банківського капіталу // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №6.- С. 16-27. 24. Кот Л.Л. Інвестиційна діяльність в Україні: шлях активізації кредитних установ // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 2 (20). – С.36-39. 25. Кузнєцова А., Карпа А. Банківський сектор України як джерело фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності // Вісник НБУ. – 2007. – № 1. – С.60-63. 26. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. – Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2006. – 320 с. 27. Олександр Бутенко. Роль іноземних банків у формуванні інноваційних національних банківських систем // Банківська справа. – 2009. - №1. – С. 83. 28. Олександр Кириченко. Діяльність українських інвестиційних банків // Банківська справа. – 2009. - №2. – С. 57. 29. Олена Деревко. Шляхи підвищення рівня капіталізації банківського сектору // Банківська справа. – 2009. - №1. – С. 76-83. 30. Показники діяльності банків // http://aub.com.ua. 31. Полотенко Д.В. Банківська система України в умовах функціонування іноземних банків // Фінанси України. – 2009. - №5. – С. 91-94. 32. Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. №1801 // http://nau.kiev.ua. 33. Регіональні аспекти розвитку банківського сектору (на прикладі Харківського регіону) / Васюренко О.В., Азаренкова Г.М., Сердюк Л.В., Федосік І.М, Сидоренко О.М., Христофорова О.М., Волохата К.О., Волохата В.Е., Омельченко Г.В.; науковий звіт. – ХБІ УАБС НБУ. – 2005. – 142 с. 34. Соціально-економічне становище України у 2005 р.: Статистична інформація // http://www.ukrstat.gov.ua. 35. Ткаленко С.І. Глобалізація і тенденції ділової поведінки банків на світових фінансових ринках // Вчені записки, Інститут економіки і права “КРОК”, вип. 5., 2006. – С. 262-270 36. Ткаленко С.І. Оцінки ефективності інвестиційних проектів в економічно розвинутих країнах світу // Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Вип. 30, 2006. – C.26-32. 37. Шелудько Н.М. Інвестиційний процес: оцінка ролі й участі банків // Фінанси України – 2006. – №8. – С.121-127.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (499)