Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Цінні папери та фондові біржі»

Структурування видів цінних паперів та їх базові інвестиційні характеристики

Карточка работы:60013б
Цена:
Тема: Структурування видів цінних паперів та їх базові інвестиційні характеристики
Предмет:Цінні папери та фондові біржі
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінансист
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Моделі оцінювання вартості та дохідності облігацій 5 2. Моделі оцінювання вартості та дохідності векселів 14 Висновки 22 Перелік використаних джерел 24
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У сучасному світі однією з важливих умов розвитку економіки держави є активно функціонуючий фондовий ринок, який вважають одним із найточніших індикаторів економічного стану країни, бо залучення грошових ресурсів світового фінансового ринку, на якому обертається понад 40 трл. дол. США, для модернізації і розширення виробництва є важливим чинником зростання економіки будь-якої країни. Це особливо важливо для України, де фізична зношеність активної частини основних фондів сягає 80%, не кажучи вже про їхню моральну застарілість, як і застарілість технологій в цілому. Потенційна можливість залучення іноземних інвестицій в економіку України базується на притяжінні капіталу до тих країн та галузей, де він приносить найбільший прибуток. Однак, попри те, що прибутковість капіталу в Україні набагато вища, ніж у європейських країнах, значного залучення інвестицій не відбувається, оскільки інвестори вважають занадто високими ризики в Україні (насамперед — політичні). З прискоренням процесів демократизації нашої країни можна очікувати зниження цих ризиків, а відтак, і зростання привабливості цінних паперів, емітованих українськими підприємствами. На сьогодні український ринок цінних паперів має певні особливості, зумовлені специфікою національної економіки. З достатньо великої кількості видів цінних паперів, що використовуються в світовій практиці, в Україні значного поширення набули лише кілька з них. Це, насамперед, акції відкритих акціонерних товариств і вексельні зобов'язання. Крім того, він залишається дуже недорозвинутим. Ця характеристика придатна для всіх його сегментів, у тому числі й для ринку боргових інструментів, або інструментів з фіксованим доходом. Більш-менш значні випуски корпоративних облігацій — прийняту в світі форму позичання коштів для модернізації виробництва — які б були більше 10 млн грн., можна порахувати на пальцях, а ринок державних цінних паперів явно не користується довірою інвесторів, та й дохідність він пропонує зовсім непривабливу. Все це свідчить про важність дослідження теми методів аналізу боргових цінних паперів в напрямку розрахунків та прогнозування доходності і рівня ризику.
Объём работы:
25
Выводы:Серед численних методів і прийомів аналізу доцільності вкладень у ті чи інші об’єкти фінансових інвестицій виокремлюють дві основні групи методів. Перша призначена для оцінки інвестицій в активи з фіксованою ставкою дохідності та визначеним строком їх утримання. До таких об’єктів інвестування належать вкладення в облігації з фіксованим процентом, привілейовані акції, депозитні сертифікати, векселі тощо. Друга група методів призначена для оцінки фінансових вкладень з чітко невизначеною нормою прибутковості та строками інвестування, якими є насамперед інвестиції в акції, інші види корпоративних прав. При прийнятті інвестиційних рішень інвестори порівнюють очіку¬вані доходи від вкладання коштів у даний об’єкт капіталовкладень, з доходами від інших, альтернативних можливостей інвестування. При цьому розрізняють два основні підходи до оцінки інвестицій: • статичний аналіз: усі показники, які характеризують об’єкт інвестування, розглядаються в короткостроковому періоді; при розрахунках використовуються величини, зафіксовані в певний проміжок часу (факт зміни вартості грошей у часі не враховується); • динамічний аналіз: показники аналізуються в динаміці, з урахуванням зміни вартості грошей у часі за ряд періодів. При оцінці фінансових інвестицій здебільшого використовують методи, які дають можливість дослідити показники, що характеризують об’єкт інвестицій у динаміці. До основних з таких методів належать: метод дисконтування майбутніх доходів та метод внутрішньої норми прибутковості. Усі види боргових цінних паперів мають двоїсту сутність, оскільки вони є інструментами не лише фондового, але й кредитного ринку1. Отже, боргові цінні папери мають специфічні властивості, що відокремлюють їх від інших фондових інструментів, зокрема: наявність детермінованої суми боргових зобов'язань, строків погашення та ризику неплатежу за цими зобов'язаннями. Суми позичених коштів, боргові виплати та строки платежів за допомогою математичного апарату теорії дисконтування знайшли своє відображення у відповідних моделях оцінювання вартості та дохідності. Крім того, важливим є врахування кредитного ризику боргових цінних паперів. Так, з урахуванням ризику значно ускладнюється аналіз дохідності боргових цінних паперів. Виокремлюють детерміновану оцінку — обіцяну дохідність та ймовірнісну оцінку — сподівану (очікувану) дохідність. Їх різниця математично описується розміром премії за ризик. Таким чином, кількісний аналіз боргових цінних паперів спря¬мований на: — обчислення їх дохідності та інших критеріїв ефективності; — визначення їх розрахункової вартості на будь-який момент до настання строку погашення зобов'язання; — оцінювання динаміки премії за ризик відповідно до ринкових умов. Серед боргових цінних паперів найбільшого поширення в Україні та світі набули різні види облігацій та векселів. Нижче розглянуто саме ці два види боргових інструментів. Відмінності інших, специфічних видів боргових цінних паперів насамперед стосуються економіко-правових, а не економіко-математичних аспектів, тому їх опис виходить за межі цього посібника.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» № №1201- XII від 18.06.1991 р. 2. Бевз О.П., Скотнікова М.М. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. посіб. — К., 1996 3. Бердникова Т.Б. Оценка ценных бумаг: Учеб. пособие. – М.: Инфра–М, 2004. 4. Бородулин В. Рынки ценных бумаг США.- М.: Московская центральная фондовая биржа, 1992.- 320 с. 5. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – М.: Экзамен, 2000 6. Бурмака Н., Корнеев В. Инвестиционные горизонты рынка ценных бумаг Украины // Рынок ценных бумаг. - 2000. - №11. - C. 42-45. 7. Василенко С. Фiнансово-правовi чинники забезпечення безпеки iнвестора та кредитора на фондовому ринку України // Пiдприємництво,господарство i право. - 2001. - №1. - C. 74-81. 8. Воробйов Ю. Особливостi формування фiнансового капiталу пiдприємств // Фiнанси України. - 2001. - №2. - C. 77-86. 9. Воробйов Ю.М. Удосконалення механiзму формування фiнансового капiталу за рахунок iноземних iнвесторiв // Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.Економiка. - 2000. - №42. - C. 32-35. 10. Давидов О. Iнвестицiйна привабливiсть цiнних паперiв в Українi // Фiнанси України. - 2001. - №2. - C. 130-141. 11. Карякин Д. и др. Корпоративные облигации как инструмент привлечения инвестиций // Финансы и кредит. - 2000. - №6. - C. 2-10. 12. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: Экономистъ, 2003. 13. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг: Курс в схемах. – М.: Юристъ, 2003. 14. Краев А.О., Коньков И.Н., Малеев П.Ю. Рынок долговых ценных бумаг: Учеб. пособие. – М.: Экзамен, 2002. 15. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонуваня. – К.: Юрінком Інтенр, 1998. 16. Ліцензійні умови здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджені рішенням ДКЦПФР №49/60 від 14.03.2001 р. 17. Маковецкий М. Облигационные займы как инструмент привлечения инвестиций // Финансы. - 2000. - №7. - C. 19-22. 18. Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг. – М.: Финансы и статистика, 1998. 19. Перспективи залучення позичкових коштів підприємствами шляхом емісії облігацій. Горілей О.С. // Вісник аграрної науки. — 2002. — №4. — С. 74—76. 20. Погорєлова Г. Правові аспекти випуску та обігу корпоративних облігацій в Україні // Юридичний журнал – 2002. - № 2. 21. Поканай І., Хачатурян А. Актуальні питання випуску єврооблігацій в Україні // Юридична газета – 2004 - № 8. 22. Порядок подачі звітності торговцями цінними паперами, затверджений рішенням ДКЦПФР №11/1 від 10.06.1997 р. 23. Порядок розрахунку показників ліквідності і фінансового стану торговців цінними паперами, затверджений рішенням ДКЦПФР №3 від 21.03.1997 р. 24. Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної і комісійної діяльності по цінних паперах, затверджені наказом ДКЦПФР №331 від 23.12.1996 р. 25. Практикум по курсу ценные бумаги: Учеб. пособие / Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. – М.: Финансы и статистика, 2001. 26. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами. // ПОСТАНОВА ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, –03.12.2003, –N 516 . 27. Проблеми економіки та управління / Ред. Петрович Й.М. — Львів. — 2003. — С. 333. 28. Руднева Е.В. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: теория и практика. – М.: Экзамен, 2001. 29. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учеб. для вузов / Под ред. О.И. Дегтяревой, Н.М. Коршунова, Е.Ф. Жукова – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2003. 30. Солодкий М.О. Біржовий ринок. – К.: Джерела М, 2002. 31. Стеценко Б. Ринок корпоративних облігацій: сучасні тенденції та перспективи // Цінні папери України. — 2004. - 2 вересня. - С. 22-23. 32. Ходаківська В.П. Сегментний аналіз фінансового ринку України // Проблеми фінансової політики в Україні. –К.: НДФЕІ, 2000. 33. Ценные бумаги: Учеб. / Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2003. 34. Цінні папери в Україні, І.І. Пилипенко, О.П. Жук. - К.: ІВЦ Держкомстату України.-2001.-305 с. 35. Шапран В. Будущее рынка корпоративных облигаций Украины // Рынок ценных бумаг (Россия). — 2003. - №17. - С. 48—51.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (23)