Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Формування основних фінансових ресурсів підприємства

Карточка работы:1977_2Б
Цена:
Тема: Формування основних фінансових ресурсів підприємства
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:Робота має складатися з трьох розділів. Розділ 1. Вихідні дані 1. Назва підприємства 2. Організаційно-правова форма 3. Вид економічної діяльності 4. Місце знаходження підприємства Розділ 2. Розрахункові таблиці Таблиця 1. Розрахунок планових обсягів амортизаційних відрахувань у 200__ р. Таблиця 2. Формування планових показників виручки від реалізації продукції у 200_р. Таблиця 3. Формування доходів і витрат підприємства у 200__ р. Таблиця 4. Розрахунок формування фінансових результатів діяльності підприємства у 200__ р. Таблиця 5. Використання чистого прибутку підприємства у 200__ р. Таблиця 6. Показники ефективності формування та використання фінансових ресурсів підприємства у 200__ р. Розділ 3. Висновки та пропозиції.
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание: Зміст Розділ 1. Вихідні дані 3 Розділ 2. Розрахункові таблиці 6 Розділ 3. Висновки та пропозиції 13 Список використаної літератури 14
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Вихідні дані Об’єктом аналізу є підприємство галузі харчової промисловості – ВАТ «Мілана». Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство. Вид економічної діяльності: Виробництво харчових напівфабрикатів. Місцезнаходження офісу підприємства: Україна, смт. Буча, вул. Жовтнева, 34 Дана організація є виробничою організацією. На даний момент чисельність ВАТ «Мілана» складає 40 чоловік. ВАТ «Мілана» є малим підприємством. На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності суб’єктів господарювання, впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності; обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських витрат; визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій, іншої діяльності. Отже, на формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають: результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності; галузь господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів. Прибуток – це показник, що формується на мікрорівні. Прибуток народного господарства – це результат діяльності окремих підприємств, галузей економіки, розвитку окремих сфер, структурних зрушень в економіці, змін у порядку обліку фінансових результатів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого строку, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), що здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства і засновницьких документів. Зазначимо, що відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов'язаних із ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань підприємства, а також складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на створену відповідно до законодавства ліквідаційну комісію. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно вибирає форми його організації: — введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; — користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи; — ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою; — самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися. Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення і подання до обліку первинних документів. Підприємство самостійно визначає облікову політику підприємства і здійснює заходи щодо організації бухгалтерського обліку, що фіксується в розпорядчому документі (наказі, рішенні). Під обліковою політикою розуміється сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності. Щоб виявити вплив як об'єктивних факторів, так і суб'єктивних факторів на фінансові результати, оцінити роботу ВАТ «Мілана» по використанню можливості збільшення обсягу прибутку і рентабельності, був проведений аналіз формування, розподілу і використання прибутку ВАТ «Мілана».
Объём работы:
11
Выводы: Розділ 3. Висновки та пропозиції За допомогою даної роботи було розглянуто на практиці механізми формування та використання обсягів власних фінансових ресурсів ВАТ «Мілана» у відповідності з чинним законодавством, новими стандартами фінансової і бухгалтерської звітності, методичним інструментарієм щодо ціноутворення та основними засадами фінансового планування на підприємстві в сучасних економічних умовах. Щоб виявити вплив як об'єктивних факторів, так і суб'єктивних факторів на фінансові результати, оцінити роботу ВАТ «Мілана» по використанню можливості збільшення обсягу прибутку і рентабельності, був проведений аналіз планових показників ВАТ «Мілана». Аналіз та оцінка результатів фінансових показників на підприємстві дозволяють зробити наступні висновки: • Залишкова вартість основних фондів на кінець періоду зменшиться з 493,71 тис. грн. до 435,015 тис. грн. • Діяльність підприємства буде збитковою, якщо не прикласти зусиль до зменшення витрат та збільшення прибутку від реалізації продукції.
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Поддерьогін А. М. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с. 2. Шустіков А. А. Фінансова статистика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 290 с. 3. Економіка підприємства. А.В. Шегди. - К: Знання-Прес, 2002. – 126 с. 4. Економіка підприємства: Підручник. За ред. акад. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб.та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с. 5. Економічний аналіз: Навч. посібник /М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, МІ. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)