Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Контрольна робота з предмету Екологія

Карточка работы:2040Б
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету Екологія
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Психология
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інстутут Підготовки Кадрів Державної Служби Зайнятості України (ІПКДСЗУ )
Содержание:ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Предмет сучасної екології 4 2. Екосистеми світу 7 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14  
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:ВСТУП Термін "екологія" - від грецького "ойкос" - дім та "логос"- слово, думка, розум, закон. Появу екології як самостійної науки пов"язують з ім"ям видатного німецького біолога Е.Геккеля. Саме він ввів термін "екологія" в науку. В 1866 р. Ернст Геккель у праці "Загальна морфологія організмів" назвав екологією науку про відношення організмів і оточуючого середовища: екологія - наука, що досліджує економію та домашній побут живих організмів, їх складні стосунки з неорганічним та органічним світом: "Під екологією ми розуміємо загальну науку про взаємини організму і навколишнього світу, до якого ми зараховуємо всі умови його існування в широкому розумінні. Вони частково органічної, частково неорганічної природи, але як ті, так і інші змушують до себе пристосовуватись". Тобто, класична екологія - це біологічна наука. Або - "біоекологія". З часом домінуючим став термін "екологія" замість - "біоекологія". Відомий сучасний еколог Ю.Одум вважає, що екологія сформувалась в період до 1890 р., а надзвичайного розквіту набула в 60-ті роки ХХ ст. За цей період структура екології ускладнилась на підставі диференціації і інтергації наукового знання.  
Объём работы:
11
Выводы:ВИСНОВКИ Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Екологія – один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім середовищем. Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі. Сучасна екологія – складна багатогранна дисципліна, основою якої є біогеографічні знання, але яка поєднує сьогодні всі природничі, точні, гуманітарні і соціальні науки, з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства на максимально далеку перспективу, вироблення нових методів збереження біосфери планети. Tкосистема - це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле. Екосистеми бувають природні та штучні (створені людиною). До відомих природних екосистем належать ліс, лука, степ, річка, озеро. Кожна екосистема складається з біоценозу та біотопу. Біотоп – це ділянка поверхні землі з більш-менш однотипними умовами існування (ґрунтом, мікрокліматом тощо). Біоценоз – це історично сформована сукупність рослин, тварин та мікроорганізмів, що населяє біотоп. Відповідно до цього кожний біоценоз складається з фітоценозу (угруповання рослин), зооценозу (угруповання тварин) та мікробіоценозу (угруповання мікроорганізмів). Прикладом штучних екосистем є парк, поле, сад, акваріум. З визначення терміна «екосистема» стає зрозумілим, що якими б різними не були організми однієї екосистеми, між ними виникають певні взаємозв'язки. Найчастіше вони зумовлені живленням. Так, одні організми при житті або після загибелі є поживою для інших..  
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика. – К., 1996. – С. 312-345. 2. Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку – К.: Знання України, 2001. – 598 с. 3. Курняк Л.Д. Екологічна культура: поняття і реальність. // Вища освіта України. – 2006. – №3. – С. 32 – 37. 4. Малишко М.І. Основи екологічного права України. – К., 1999. 5. Сидоренко, Л.І. Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси Електронний ресурс : навч. посіб. – Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Cidorenko/Cid-ekol.html, вільний. – Мова: українська. 6. Хилько М.І., Кушерець В.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях. – К.: Знання України, 2006. – 144 с. 7. Хилько М.І., Кушерець В.І. Екологічна безпека: Термінологічний словник-довідник. – К.: Знання України, 2006. – 144 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)