Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Контрольна робота з предмету: Економічний аналіз, КНУ імені Шевченка, 2 курс

Карточка работы:1539Ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету: Економічний аналіз, КНУ імені Шевченка, 2 курс
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Учет и аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Практичне завдання На підставі даних табл. 1 (див. вихідні дані та варіанти контрольних робіт) визначити вплив кожного фактора на результативний показник – обсяг чистої продукції. Таблиця 1 Дані для проведення аналізу впливу чинників на результативний показник №з/п Показники Одиниця виміру Умовні позначення За планом Фактично 1. Чиста продукція тис. гр.од. N 6012 5523 2. Чисельність робітників чол. R 11441 11983 3. Число робочих днів дні D 309 319 4. Тривалість робочої зміни год. Т 8,12 8,04 5. Середньо годинний виробіток одного робітника гр.од. b При цьому: 1. Визначити відсоток виконання плану. 2. Визначити продуктивність праці одного робітника. 3. Визначити відхилення за результативним показником. 4. Формалізувати і записати у вигляді математичної залежності вплив факторів на узагальнений показник. 5. Здійснити розрахунок кількісного впливу на результативний показник зміни: - чисельності робітників; - виробітку одного працівника; - тривалості робочої зміни; - числа робочих днів. 6. Розрахунки здійснити: - методом ланцюгових підстановок; - методами абсолютних або відносних різниць; - інтегральним методом; - логарифмічним методом. 7. Привести процедури розрахунків методів, що застосовувались. 8.Розрахунки проводити в просторі електронних таблиць (EXEL). 9. Зробити аналітичні висновки, що випливають з розрахунків. 10. Таблиці, аналітичні висновки і процедури (алгоритми) розрахунків вивести на друкування. Розрахунки подати в табл. №2.
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ЗМІСТ 1Теоретичне питання. Аналіз рівня середньої заробітної плати на підприємстві 3 2. Практичний розділ 13 3. Аналітичний розділ 24 Список використаної літератури 123  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
122
Выводы:
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Азаренков Г. Ф., Петряєва З. Ф., Хмеленко Г. Г.. Економічний аналіз: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2003. — 248с. 2. Андрєєва Г. І. Економічний аналіз: навч.-метод. посібник. — К. : Знання, 2008. — 263с. 3. Барабаш Н. С. Аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2005. — 396с. 4. Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І., Заросило С. А., Івахненко В. М..Економічний аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т / М.Г. Чумаченко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2003. — 555с. 5. Грабовецький Б. Є.Економічний аналіз: навч. посіб. для студ. екон. спец. / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2007. — 191с. 6. Економічний аналіз: Навч.-метод. посібник для студ. напрямку підготовки "Економіка і підприємництво" всіх форм навчання / Тернопільська академія народного господарства. Кафедра економічного аналізу / С.І. Шкарабан (уклад.). — 2. вид., перероб. і доп. — Т.: ТАНГ, 2004. — 148с. 7. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність: практикум для студ. спец. "Менеджмент організацій" / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2008. — 83с. 8. Іванієнко В. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — 2.вид. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. — 168с. 9. Кармазін В. А, Савицька О. М. Економічний аналіз: практикум. — К. : Знання, 2007. — 255с. 10. Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г.Економічний аналіз: теорія і практика: підручник / Анатолій Григорович Загородній (ред.). — Л.: Магнолія Плюс, 2006. — 428с. 11. Комарницька Р. Г., Глинський В. Б. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посібник / Чернівецький національний ун- т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2006. — 27с. 12. Краснова В. В., Жнякін Б. О. Фінансовий менеджмент підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Донецьк : Альфа-прес, 2005. — 208с. 13. Лазаришина І. Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Тернопільський держ. економічний ун-т. — Т., 2006. — 36с. 14. Мартиненко М. М., Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Каравела, 2006. — 320с. 15. Мартюшева Л. С., Берест М. М. Фінансовий аналіз: конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2008. — 96с. : 16. Махній Т. М. Економіка підприємства. Економіка, організація та планування виробництва. Економічний аналіз: Практичні завдання / Міністерство освіти і науки України. — Чернівці : Технодрук, 2005. — 60с. 17. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 132 с. 18. Передерієнко Н. І., Котляревський Я. В., Дем'яненко О. М. Фінансовий менеджмент: підручник для студ. вищих навч. закл.. — Л. : Українська академія друкарства, 2008. — 200c. 19. Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: тези доп. і виступів ІV Весукраїнської наук. конф. студ., асп. і мол. учених (24-26 квітня 2007 року) / Донецький національний ун-т. Обліково-фінансовий факультет. Кафедра "Економічний аналіз господарської діяльності". Молодіжний центр наукових досліджень ; Академія економічних наук України; Інститут економіки промисловості НАН України / Є.Є. Іонін (ред.кол.). — Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, ЛТД", 2007. — 384c. 20. Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д., Невмержицька Н.Ю., Невмержицький Я. І. Фінансовий менеджмент: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Микитович Поддєрьогін (кер.кол.авт.і наук.ред.). — К. : КНЕУ, 2005. — 535с. 21. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 668 с. 22. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – Львів. 2000, 2004 – 344с. 23. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник/ За ред. проф. Г.Г.Кірейцева – Київ: ЦУЛ,2002.-496с. 24. Фінанси підприємств: Підручник/ Кер.авт.кол. і наук. ред.. проф..А.М. Поддєрьогін. – 4-те видання, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002- 571с. 25. Фролова Т. О. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. і практ. завдань:Для студ. вищих навч. закл. / Європейський ун-т — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2005. — 252с 26. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. – К., 2003 – 312 с. 27. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний ун-т харчових технологій. — К. : Кондор, 2005. — 196с. 28. Шиян Д. В., Строченко Н. І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.. — К.: А.С.К., 2005. — 230с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)