Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Хімія»

Рішення задач з хімії

Карточка работы:59972
Цена:
Тема: Рішення задач з хімії
Предмет:Хімія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Комп’ютеризовані системи
Тип:Задача
Задание:12. Знайдіть масу 5 л газової суміші, яка знаходиться при тем¬пературі 20°С під тиском 90 кПа, якщо об'ємні частини газів у ній такі: 30% водню, 30% оксиду вуглецю (IV), 20% азоту і 20% оксиду вуглецю (II). 34. Обчисліть молярні маси еквівалентів перелічених нижче сполук, виходячи з їхніх молярних мас: Н4Р2О7; Al2(SO4)3; NaHCO3; [Fe(OH)2]2SO4. 52. Чим відрізняються електронна будова атома від електро¬нної будови відповідних іонів? Поясніть це на прикладах: Na - Na+, О - О2-, Мn - Мn2+ - Мn4+ - Мn7+. 74. Які формули вищих оксидів і гідроксидів відповідають елементу, який має ns2(n—l)d4 валентні електрони? 89. Чи матимуть дипольний момент молекули N2, O2, СН4, NF3, NO, HCl? Чи обов'язково поляризація зв'язку зумовлює наяв¬ність у молекулі дипольного моменту? Наведіть приклади. 115. Координаційне число іона Pt4+ дорівнює 6. Написати мо¬жливі комплекси, які містять іони Pt4+ як комплексоутворювачі, молекули NH3 та іони Сl- як ліганди. 140. За допомогою розрахунків визначте можливість перебігу реакцій за стандартних умов: а) 2С12(Г) + 2Н2О(Г) = 4НСl(Г) + О2(г); б) 2F2(г) + 2Н2О(Г) = 4HF(г) + О2(г). 157. Реакція перебігає за рівнянням: 2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г). Концентрації вихідних речовин дорівнюють: [NO] = 0,03 моль/л; [О2] = 0,05 моль/л. Як зміниться швидкість реакції, якщо збільшити концентрацію кисню до 0,1 моль/л, а концентрацію оксиду азоту (II) до 0,06 моль/л? 178. Чому дорівнює масова частка розчину з концентрацією 6,3 моль/л оцтової кислоти, густина якого складає 1,045 г/см3 ? 200. Розташувати наведені розчини у порядку зменшення їх кислотності: 1) [Н+] = 10-6 моль/л; 2) [Н+] = 10-4 моль/л; 3) [ОН-] = 10-6 моль/л; 4) [ОН-] = 10-4 моль/л; 5) рН = 4,6; 6) рН = 9,4; 7) рН = 7; 8) рОН = 4,5; 9) рОН = 9,4; 10) рОН = 7,0. 210. За допомогою метода електронного балансу знайдіть ко¬ефіцієнти у схемах реакцій внутришньомолекулярного окиснення-відновлення: а) 3Cu2+(NO3)-2 Cu0 + 2Cu3+(NO3)-3 б) 6NH4N3+O2 4N2+O + N5+2O5 + 6NH3+ 3H2O в) 4КСl5+O3 KCl- + 3KCl7+O4 г) 2KN5+O2-3 2KN3+O2 + O02 230. Вирахувати ЕРС гальванічного елементу, який складаєть¬ся з цинкової та нікелевої пластин, занурених у розчини своїх солей (сульфатів). Концентрація іонів Zn2+ дорівнює 0,01 моль/л, а іонів Ni2+ — 0,001 моль/л. Вказати напрям струму в зовнішньому колі. 250. Струм силою 10 А пропустили протягом 20 хв крізь роз¬чин сульфату міді за наявності мідного аноду. На скільки грамів зменшилася маса анода? Скласти рівняння процесів, які відбувають¬ся на електродах. 270. На поверхню залізної пластинки нанесли шар кадмію. Яке це покриття - анодне чи катодне? Відповідь мотивуйте. Який метал буде корозувати при пошкодженні захисного покриття? Складіть електронні рівняння відповідних процесів (середовище нейтральне).
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
10
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (100)