Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Розробка стратегії розвитку підприємства ТД «Ласуня»

Карточка работы:114
Цена:
Тема: Розробка стратегії розвитку підприємства ТД «Ласуня»
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент підприємств
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Технічний Університет "Харківський Політехнічний Інститут" (НТУ "ХПІ")
Содержание:ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВОГО ДОМУ „ЛАСУНЯ” 5 1.1. Загальна характеристика підприємства та його ринкових позицій 5 1.2. Аналіз особливостей організації виробничо-господарської діяльності на підприємстві 15 1.3. Аналіз результативності реалізації стратегії ТД „Ласуня” 31 1.4. Фінансовий аналіз діяльності ТД „ЛАСУНЯ” 38 РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 47 2.1. Сутність стратегії підприємства, її значення та місце у системі управління розвитком господарських суб’єктів 47 2.2. Характеристика складових стратегії підприємства 54 2.3. Методика визначення стратегії підприємства 72 РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТД „ЛАСУНЯ” 80 3.1. Удосконалення організаційної структури підприємства з метою реалізації його стратегічних завдань 80 3.2. Розробка стратегії підприємства з метою вибору оптимального цільового ринку 88 ВИСНОВКИ 110 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 114
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах демократизації суспільного життя, економічної реформи та переходу до ринкових відносин на перший план виходить необхідність введення нової, раціональної системи управління виробничо-господарською діяльністю, яка б сприяла підвищенню її ефективності. Виникає необхідність перегляду багатьох положень традиційної системи управління. Сучасні вимоги виробництва потребують використання принципово нових підходів до формування стратегії розвитку підприємства. Стратегічне планування повинне базуватися на ретельному вивчені усіх чинників, що визначають діяльність підприємства та обґрунтуванні доцільності використання тих чи інших напрямків його розвитку. Саме тому проведення стратегічного планування стає важливим напрямком наукових досліджень та є актуальною проблемою сучасної системи управління. Стратегічне планування діяльності підприємства повинне здійснюватися незалежно від того, до якої галузі воно належить та яку організаційно-правову форму має. Усе більш очевидним стає те, що головною характерною рисою нових систем внутріфірмового керування повинна стати орієнтація на довгострокову перспективу, проведення фундаментальних досліджень, диверсифікованість операцій, інноваційну діяльність, максимальне використання творчої активності персоналу. Децентралізація, скорочення рівнів в апараті керування, просування працівників і їхня оплата в залежності від реальних результатів стануть основними напрямками змін в апараті керування. Стратегічне планування - це одна з функцій керування, що являє собою процес вибору цілей організації і шляхів їхнього досягнення. Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функції організації, мотивації і контролю орієнтовані на вироблення стратегічних планів. Динамічний процес стратегічного планування є тим парасолькою, під яким укриваються всі управлінські функції, не використовуючи переваги стратегічного планування, організації в цілому й окремих людях будуть позбавлені чіткого способу оцінки мети і напрямки корпоративного підприємства. Процес стратегічного планування забезпечує основу для керування членами організації. Проектуючи усе вище написане на реалії обстановки в нашій країні, можна відзначити, що стратегічне планування стає усе більш актуальним для українських підприємств, що вступають у тверду конкуренцію як між собою так і з іноземними корпораціями. Метою дослідження є обґрунтування основних елементів стратегічних й тактичних планів підприємства. Предметом дослідження є процес та складові елементи стратегічного й тактичного планування в умовах ринку. Об’єктом дослідження є Торговий Дім «Ласуня» Використовуючи вихідну інформацію щодо виробничо-господарської діяльності базового підприємства, у роботі повинні бути вирішені такі завдання: Дано характеристику виробничо-господарської діяльності підприємства; проведений аналіз його зовнішнього і внутрішнього середовища; визначені особливості галузі; дана оцінка рівня ринкової конкуренції; Виявлені найбільш актуальні проблеми підприємства, що повинні зважуватися в стратегічній перспективі; Визначені на підприємстві сильні і слабкі сторони, можливості і погрози за допомогою матриці SWоT- аналізу; Визначено основні стратегічні напрямки розвитку підприємства; Сформульовано місію підприємства і його мети на стратегічну перспективу; Зроблено вибір загальної стратегії підприємства. У роботі були використані результати наукових досліджень як вітчизняних, так і закордонних учених, що спеціалізуються на розгляді проблем керування і стратегічного планування. Найбільш вагомий внесок таких учених як И.Ансофф, С.Паркінсон, П.Кохно, Н.Г.Любимов
Объём работы:
112
Выводы:Дана робота присвячена розробці напрямків удосконалення організаційної структури ТД «Ласуня». Торгівельний дім „Ласуня” був заснований на базі Балтського молочно-консервного комбінату дитячих продуктів. На сьогодні ТД „Ласуня” пропонує продукцію підприємств, що входять до складу холдингу: Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів, Аттіс-Т, завод „Янтар”, Цебриковський сирзавод. Основними товарними позиціями є молоко тривалого зберігання („Т-молоко”), цільне молоко, сири та масло. В результаті своєї активної діяльності на ринку підприємство збільшило розміри прибутку на 160,5% ( 3378 тис. грн.) у 2003р., на 82% ( 4646,1 тис. грн.) у 2004р. і на 33,3%(3324 тис. грн.) у 2005р., при чому балансовий прибуток включає не лише прибуток від реалізації продукції ( що склав в 2002р.–1978,9 тис. грн.; 2003р.– 5168,5 тис. грн.; 2004р.– 9740 тис. грн.; 2005р.-13721,1 тис. грн.), послуг, але й прибуток від реалізації основних фондів, нематеріальних активів , валютних цінностей та ін. Нажаль, підприємство характеризується незадовільним фінансовим станом. У останні роки спостерігається підвищення рівня платоспроможності та фінансової незалежності підприємства, але у цілому ці показники знаходяться на досить низькому рівні, суттєво відрізняючись від рекомендованого значення. Так, ТД «Ласуня» не в змозі розрахуватися з поточними зобов’язаннями навіть за рахунок спрямування на ці цілі усіх власних оборотних активів. Тобто, ТД «Ласуня» можна визнати неплатоспроможним підприємством з неефективною структурою оборотних активів, що потенційно несе загрозу його фінансовій стійкості та можливостям самофінансування. Основними ринками збуту продукції ТД «Ласуня» за кордоном є Росія, Білорусь, Молдова, Словаччина. Поставки продукції підприємства на ринок Росії у 2004 р. відносно 2002 р. зменшилися на 38,8%. В останні роки значно зменшились експортні поставки на ринок Білорусії, аж до їх повного зникнення у 2003 р. і їх поновлення у 2004 р. Поставки на ринок Молдови порівняно з минулим роком підвищились на 38,7%. На ринок Румунії у 2004 р. поставки носили разовий характер. Невелика частка ринку і відсутність значних фінансових можливостей обумовлює прийняття компанією стратегії наслідування лідера, коли фірма обирає адаптовану поведінку, узгоджуючи свої рішення з діями лідерів ринку. При цьому ТД «Ласуня» фокусує діяльність на декількох сегментах ринку, на яких він може краще реалізувати специфічні властивості своєї продукції, крім того підприємство орієнтується на покращення технологій з метою зменшення витрат. Таким чином вибір компанією стратегії наслідування лідера має на увазі не пасивну поведінку її керівництва, а швидше турботу про вибір стратегії розвитку, яка не матиме опору зі сторони лідера ринку. Так як в останні роки зберігається надмірний попит на молокопродукцію, то ТД «Ласуня» буде важко зберегти обсяги виробництва на рівні, який необхідний для задоволення запитів зовнішніх та внутрішніх споживачів. Для збереження досягнутого положення на експортному ринку необхідно зафіксувати річний обсяг продаж на експорт до кінця 2005 р. на рівні 1800 – 1900 тон на квартал, з подальшим його збільшенням до 2003 тон. Підприємство має сучасне обладнання, використовує найновіші технології, виготовляє продукцію високої якості. Все це в поєднанні з активною маркетинговою діяльністю дозволить підприємству зайняти свою нішу на ринку і, при ефективному управлінні, постійно розширювати обсяги виробництва та сфери впливу. Для досягнення своїх довгострокових цілей, підприємство розробляє для себе відповідну стратегію і засоби її досягнення. Найефективнішим для створеного підприємства є поєднання стратегії контролювання витрат і стратегії диференціації. Її реалізація дозволить залучити найширші прошарки споживачів за допомогою нижчих цін за ціни конкурентів, створити позитивний імідж підприємства на основі високої якості продукції і високого рівня обслуговування споживачів. У дослідженні, на основі узагальнення передового досвіду реорганізації організаційних структур підприємства, були розглянуті деякі аспекти удосконалення організаційної структури ТД «Ласуня». Реалізація запропонованих заходів дозволить істотно поліпшити фінансово-економічні показники діяльності підприємства, приведе до подальшого зміцнення його конкурентних позицій на ринку напоїв та молочної продукції в Україні. Перебудову організаційної структури управління ТД «Ласуня» слід розпочати з реорганізації існуючої системи управління конкурентоспроможністю. Основним недоліком названої системи дослідного підприємства є слабка маркетингова діяльність, відсутність окремого підрозділу, який займається питаннями дослідження ринку та конкурентного середовища, визначення рівня конкурентоспроможності підприємства та чинників, які впливають на неї. Тому одним з можливих шляхів підвищення конкурентоспроможності ТД «Ласуня» є удосконалення внутрішньої структури та перегляд функцій окремих підрозділів відділу маркетингу, головним завданням якого є координація дій усіх робітників та відділів з питань забезпечення конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому. При існуючій системі управління це завдання не виконується, що приводить до отримання розбіжностей при прийнятті важливих рішень, тобто відсутній орган, який міг би обробляти дані, перевіряти їх та знаходити оптимальні рішення для розв’язання виникаючих проблем. Ринкова орієнтація передбачає наявність чітко визначеного сегменту ринку, на якому працює підприємство. ТД «Ласуня» виробляє широкий асортимент продукції та орієнтується на різні сегменти ринку. Функціональний тип орієнтації відділу маркетингу вважається найбільш приємним для ТД «Ласуня», тому що дозволяє чітко розподілити функції по забезпеченню конкурентоспроможності підприємства між конкретними виконавцями без дублювання робіт, що можливо у випадку товарної, ринкової та регіональної орієнтації. Таким чином, створення відділу маркетингу у організаційної структурі ТД «Ласуня» допоможе вирішити проблеми невизначеності конкурентного середовища та покращенню конкурентної позиції підприємства на ринку, рівня конкурентоспроможності його продукції. Крім того, проектний відділ буде відігравати роль поєднуючої ланки між підрозділами, координувати їх діяльність, спрямовану на забезпечення конкурентоспроможності підприємства. ТД „Ласуня” має обрати в довгостроковому періоді стратегію проникнення на ринок, яка полягає у встановленні цін нижчих ніж у конкурентів для завоювання якомога більшої частини ринку і споживачів. Оскільки територіально ринок безалкогольних напоїв дуже розгалужений, а одинична вартість продукції незначна, то підприємство буде використовувати так званий дворівневий канал збуту, тобто буде реалізовувати продукцію через оптових покупців і власну збутову мережу. Для завоювання нових ринків, збільшенні обсягів збуту підприємство обрало стратегію “проникнення на ринок”, яка полягає у встановленні цін нижчих ніж ціни конкурентів. Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів виробничої діяльності показав, що підприємство в 2007 році зможе реалізувати 15000 т дол., в тому числі 7000 т дол. підготованої питної води, 4000 т дол. безалкогольних напоїв та 4000 т дол. соків. Для задоволення потреб споживачів підприємство виготовлятиме 30 найменувань продукції асортимент якої буде поступово розширюватися. За перший рік роботи підприємство отримає 663,611 тис. грн. додатково чистого прибутку, який в наступні роки буде зростати.
Вариант:нет
Литература:1. Алешина И.В. Маркетинг для менеджеров: Учеб. пособие. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. — 456с. 2. Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат. Новые метрики богатства корпорации / П.Н. Мальцев (пер.с англ.). — М. : Финансы и статистика, 2003. — 248с. 3. Амстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. – М., СПб., К.: Вильямс, 2000. 4. Анурин В. Ф., Муромкина И. И., Евтушенко Е. В. Маркетинговые исследования потребительского рынка: Уникальный отечественный опыт:Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 061500 - Маркетинг. — СПб. : Питер, 2004. — 269с. 5. Архипов В.Е. Маркетинг. Техника создания спроса. — М. : Вершина, 2005. — 300с. 6. Балабанова Л.В., Германчук А.Н. Коммерческая деятельность: маркетинг и логистика / Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. — Донецк : Издательство ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, 2003. — 230с. 7. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. — Донецьк, 2002. — 562с. 8. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: Проблеми становлення та розвитку / Міжрегіональна академія управління персоналом. — 2. вид., випр. і доп. — К. : Політехніка, 2004. — 400с. 9. Бондаренко И.В., Дубницкий В.И. Менеджмент - корпоративный, маркетинг, информационный, антикризисный: Справоч.-информ. пособие для специалистов, науч. работников и предпринимателей / Донецкий экономико-гуманитарный ин-т; Донецкий гос. ун-т управления. — Донецк : ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2004. — 140с 10. Брагин Д.А., Баширов И.Х., Лазебник Р.М.. Маркетинг товара: Учеб. пособие / Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. — Донецк : ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2005. — 255с. 11. Буров А.С. Международный маркетинг: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Коммерция" и "Маркетинг". — М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2004. — 283с. 12. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. — Київ: Лібра, 2002. — 705 с. 13. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством: графічне моделювання. – К.: КНЕУ, 2000. 14. Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. України всіх форм навч. напряму "Економіка і підприємництво" (менеджмент) / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. — 147с. 15. Голомша Н. Є. Маркетинг послуг: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 192 с. 16. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, методология и практика. – М.: Финпресс, 2002. – 416 с. 17. Гончаров В.Д.. Маркетинг в пищевой промышленности и торговле. — М. : ДеЛи принт, 2001. — 146с. 18. Данько Т.В. Вступ до міжнародного маркетингу: базові поняття та концепції: Текст лекцій з дисципліни "Міжнародний маркетинг" для студ. спец. 7.050205 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х. : НТУ "ХПІ", 2002. — 40с. 19. Завьялов П.С. Азоев Г.Л., Швандар К.В. Международная конкурентоспособность (на уровне национальной экономики, отрасли, предприятия, товара). – М.: ВНИШВС, 2000. – 96 с. 20. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учеб. пособие для студ. вузов. — Х. : Студцентр, 2005. — 328с. 21. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навчально-мето¬дичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. 22. Карпов В.А, Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон'юнктури ринку: Навч. посіб.. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2003. — 284с. 23. Карпова С.В. Международный маркетинг: Учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Мировая экономика". — 2-е изд., перераб., доп. — М. : Экзамен, 2005. — 287с. 24. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — 2. вид. — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. — 472с. 25. Маркетинг предприятий пищевой промышленности: Учеб. пособие / Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины / Б.В. Буркинский (ред.). — О., 2002. — 538с. 26. Маркетинг: Стратегии, с которыми побеждают / Алена Мальцева (сост.). — К. : Издательский Дом "Максимум", 2006. — 314с. 27. Международный маркетинг Учебное пособие для ВУЗов // Под ред. Г.А. Васильева, Л .А. Ибрагимова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 199 с. 28. Минизберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий: Пер. с англ./Под ред.Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Питер, 2002. – 336 с. 29. Моисеева Н.К. Международный маркетинг Учебное пособие. – М.: Внешторгиздат, 2002. – 360 с. 30. Мокров Г.Г., Дронов Р.И. Маркетинг в сфере внешнеторговой деятельности: Учеб. пособие. — М. : Юркнига, 2004. — 303с. 31. Наумова Л.М. Прикладной маркетинг в деятельности фирмы: Учеб. пособие. — М. : Элит, 2004. — 204с. 32. Николайчук В.Е, Белявцев М.И. Промышленный маркетинг: Учеб. пособие. — Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2004. — 383с. 33. Окрепилов В.В. Управление качеством и конкурентоспособностью. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 149 с. 34. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2003. — 246с. 35. Перерва П.Г., Тимофєєв В.М., Погорєлов М.І, Гаврись О.М., Ларка М.І. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т" / Петро Григорович... Перерва (ред.). — Х. : НТУ "ХПІ", 2004. — 639с 36. Питер Р. Диксон. Управление маркетингом: Пер. с англ. – М.: БИНОМ, 2002. – 560 с. 37. Пілюшенко В.Л., Смерічевський С.Ф., Борзенков С.В.. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк : ВІК, 2004. — 235с. 38. Полторак В. А. Маркетинг: Навчальний посібник.- Тернопіль: Астон, 2004.- 136 с. 39. Попов В.М., Ляпунов С.І., Муртузалієва С.Ю. Менеджмент и маркетинг бизнеса в международных компаниях. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 384 с. 40. Портер М. Стратегія конкуренції / К.: Основи, 2002. – 390 с. 41. Ринок технологічної продукції України. Спецвипуск. // Інвестгазета, №18, 2005. 42. Салливан М, Эдкок Д. Маркетинг в розничной торговле: Секреты успеха магазина XXI века / А.А. Романов (пер.с англ.). — СПб. : Издательский дом "Нева", 2004. — 381с. 43. Святненко В. Ю. Маркетинг: Навч.-метод. комплекс / Інститут післядипломної освіти. Економічний факультет Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 189с 44. Скибінський С.В. Маркетинг: Підручник / Київський національний економічний ун- т; Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — К. : КНЕУ, 2005. — 568с. 45. Стоун М, .Бонд Э., Блейк Э., Дейвис Д., Моффетт Т. Прямой и интерактивный маркетинг: Пер. с англ.. — Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. 46. Ткаченко Л. В. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 387 с. 47. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебн. – М.: Бизнес – школа "Интел-Синтез", 2002. – 640 с. 48. Циганкова Т.М. Методологічні принципи оцінювання потенціалу міжнародної діяльності підприємства//Вчені записки: Наук. Збірник. – Вип. 1/Відп. Ред. В.С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 128-133. 49. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг. Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2002. - 120 с. 50. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 132 с. 51. Черенков В. Международный маркетинг: Учебное пособие. – СПб.: О-во «Знание», 2002.– 400 с. Юданов А.Ю. Конкуренция и практика.: Учебное пособие, 2-е изд. –М.: ном Пресс, 2002
Дополнительная информация:Доклад і демолистки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)