Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Інструменти валютного регулювання

Карточка работы:56011б
Цена:
Тема: Інструменти валютного регулювання
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Сутність валютного ринку 4 2. Види операцій на валютному ринку 9 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Новітні процеси, що відбуваються у світовому господарстві, особливо виразно знаходять своє відображення у фінансовому секторі економічних відносин. Різноманітні сегменти фінансових ринків дедалі більше інтегруються внаслідок використання інноваційних підходів до прийняття рішень із питань фінансового управління. У світі посилився рух міжнародних капіталів, багато країн усувають національні фінансові та торговельні обмеження, надаючи можливість фінансовим структурам, ринкам та інструментам впливати на їхню економіку. Найдинамічнішим та консолідуючим сектором міжнародних економічних відносин стали валютні ринки, які на сьогоднішній день за обсягами оборотів, кількістю операцій та колом учасників не мають аналогів у світі. Метою дослідження є дослідження операції на валютному ринку. Об’єктом дослідження є валютний ринок України. Предметом дослідження є операції на валютному ринку.
Объём работы:
14
Выводы:Результати проведеного дослідження дали змогу зробити такі узагальнення та пропозиції: Організація валютних відносин здійснюється в межах валютного ринку, який можна розглядати в широкому та вузькому розумінні. Валютний ринок в широкому розумінні (за своїм економічним змістом) можна розуміти як сукупність економічних відносин, що виникають при здійсненні операцій з відчуження іноземної валюти, а також операцій, пов’язаних з переміщенням валютних капіталів. У вузькому розумінні (з організаційної точки зору) валютні ринки розглядаємо як сукупність певних інститутів та механізмів, які у своїй взаємодії забезпечують можливість здійснювати валютні операції із врахуванням поточної ринкової ситуації. Основними суб’єктами валютного ринку виступають комерційні банки, які відіграють роль інститутів цього ринку. Виходячи з існуючих різновидів операцій з іноземною валютою та враховуючи особливе місце комерційних банків у системі валютних відносин у країні, до ключових функцій банків на валютному ринку слід віднести: 1) посередництво у валютних конверсіях; 2) посередництво у русі валютних капіталів; 3) посередництво у міжнародних розрахунках. Центральний банк є найдієвішим органом регулювання валютних відносин в країні, що лише підкреслює його значення у сучасній системі регулювання економіки відкритого типу. При цьому однією з головних переваг такої моделі регулювання є те, що центральний має найкращі можливості здійснювати його комплексно, системно, що обумовлено наявністю в його розпорядженні інструментів різного характеру й типу. Сучасні центральні банки володіють досить потужним інструментарієм, за допомогою якого вони спроможні ефективно впливати на внутрішній валютний ринок та валютні відносини в країні в цілому. Центральний банк, незважаючи на сучасні лібералізаційні тенденції, в ринковій економіці виступає ключовим та необхідним регулятором валютного ринку. Провідними учасниками вітчизняного валютного ринку є комерційні банки, які можуть здійснювати найширший спектр валютних операцій. Разом з тим, потрібно зазначити, що валютні операції все ще не набули необхідного розвитку в українських банках, що певною мірою зумовлено недостатнім технічним оснащенням українських банків, недосконалістю відповідної законодавчої бази, браком кваліфікованого персоналу для здійснення подібних операцій, а також незначною потужністю переважної більшості українських банків. Вітчизняний валютний ринок, у порівнянні з внутрішніми валютними ринками розвинених країн, є досить обмеженим стосовно асортименту валютних операцій. Майже весь обсяг конверсійних операцій становлять так звані «касові» операції, строк поставки валюти за якими не перевищує двох робочих днів. Крім цього, порівнюючи структуру вітчизняного валютного ринку зі структурою світових чи національних ринків інших країн, можна стверджувати, що однією з найбільш суттєвих відмінностей є мізерна частка біржових операцій із деривативами, базовим активом яких є іноземна валюта.
Вариант:нет
Литература:1. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» №15-93 від 19.02.1993 зі змінами та доповненнями. 2. Барамія В.Н. Перспективи становлення валютного ринку в умовах монетарної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип.31. - Ч.2. - К.: Київський університет.- 2002. - С.251-253. 3. Блащук Ю.О. Валютний контроль: міжнародний досвід і національні тенденції.// Вісник НБУ. – 2001. – №4. – с. 28-30. 4. Белiнська Я. Стабiльний валютний курс як передумова стабiльностi економiки // Фондовый рынок. - 2000. - №23. - C. 16-20. 5. Белінська Я. Валютний механізм і принципи його структурування // Економіка України. – 2006. – № 5. – С. 19–27. 6. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2000. – 305 с. 7. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 494 с. 8. Бутук О. І. Валютно-фінансові відносини: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 349 с. 9. Валютно-курсова політика в Україні. Аналіз ефективності та умови вдосконалення // Вісник університету. Міжнародні відносини. Вип.16.- К.:Київський університет. – 2000. – СС. 57-64. 10. Важеєвська Т. Валютне регулювання. Становлення та розвиток УМВБ, міжбанківського валютного ринку // Вісн. НБУ. - 2002. - Травень (Спец. вип.). - С. 22-23. 11. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. – К.: Лібра. – 2000. 12. Кабанець О.І., Кольга В.Д. Валютне регулювання та контроль в Україні. – Донецьк: Донеччина, 2000. – 224 с. 13. Кравченко Л. М., Шапошников О. О. Валютне регулювання і валютний контроль в Україні: Навчальний посібник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 102 с. 14. Михайлів З. В., Гаталяк З. П., Горбаль Н. І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посібник. – Львів: В-во «Львівська політехніка», 2004. – 244 с. 15. Макаренко О. Валютний контроль як інструмент стабілізації валютного ринку в Україні //Вісник НБУ - 2002. - №9. - 36-38. 16. Пасічник О.В. Валютно-курсова політика НБУ: цільові орієнтири та фактична динаміка курсу гривні // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – Вип. 9(28). – 2005. – С. 50-52. 17. Пасічник О.В. Валютний курс гривні: динаміка та основні чинники формування // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 8(26). – С.98-110. 18. Правові аспекти регулювання валютних операцій комерційних банків України// Вісник Національного банку України. – 2005. - № 11.- С.18-21. 19. Пруський О.С. Проблеми становлення валютних відносин в Україні в перехідний період // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – Вип. 10. – С. 245-259. 20. Половко С.М. Правовий режим валютних операцій в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – 2003. - № 4. – С. 25-29. 21. Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 504 с. 22. Суть і види валютних операцій комерційних банків// Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. пр. ТАНГ: Випуск 2 /Під ред.Фаріона І.Д.– Тернопіль: Економічна думка. - 2002. – С.193-197. 23. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Валютне регулювання: Навч. посібник. – К.: Знання, 2001. – 359 с. 24. Матеріали сайту: www.banks.kiev.ua 25. Матеріали сайту: www.finance.com.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)