Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Економіка підприємств галузі зв’язку

Карточка работы:5993б
Цена:
Тема: Економіка підприємств галузі зв’язку
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер організацій
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Одеська Національна Академія Зв'язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ)
Содержание:23.Змоделюйте ситуацію, за якої доцільно використовувати ту чи іншу теорію мотивації 3 53. Розкрийте сутність матеріальної мотивації працівників. Розкрийте вплив диференціації доходів працівників на мотивацію трудової діяльності 15 РОЗДІЛ І.АНАЛІЗ ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 19 1.1.АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ДОХОДІВ 19 1.2.АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ВИТРАТ 22 1.3.АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 28 РОЗДІЛ ІІ.ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ 30 2.1.АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ АКТИВІВ 30 2.2.АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 34 2.4.АНАЛІЗ ВЛАСНИХ ОБІГОВИХ КОШТІВ 35 2.4.АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ПАСИВУ БАЛАНСУ 36 РОЗДІЛ ІІІ.АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 38 3.1.АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 38 3.2.АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ 40 3.3.АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 42 3.4.АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ 43 ВИСНОВКИ 46 РЕКОМЕНДАЦІЇ 47 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 48
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
48
Выводы:Аналіз фінансово-господарського стану УДППЗ “Укрпошта” за 2006 рік, свідчить про його відносну фінансову стабільність. Так, спостерігається позитивна динаміка в частині зростання доходів та прибутку підприємства. Зменшився рівень дебіторської заборгованості. Збільшився показник фондовіддачі, що свідчить про покращення використання основних фондів. Поряд з цим, мають місце випадки, які негативно впливають та діяльність підприємства, а саме : зростання кредиторської заборгованості на 10; зростання залишків запасів, товарів; зменшення розміру власних обігових коштів; наявність дефіциту власного капіталу на покриття необоротних активів. Хоча, як позитивне слід відмітити, що порівняно з минулим роком його розмір зменшився; зменшення коефіцієнта покриття, що свідчить про погіршення платоспроможності підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 416 с. 2. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. — М.: Финансы, 2001. 3. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін.; За ред. акад.. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченька. – Вид. 2-ге перероблене і доповнене – К.: КНЕУ, 2003. – 556с. 4. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник – 4-те видання, виправлене і доповнене – К.: Знання, 2004. – 190с. 5. Житна І. П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. — К.: Вища шк., 2001. 6. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – К.:Кондор, 2003. – 364 с. 7. Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро - макроуровни): Учебно-методическое пособие – 3-е издание, переработанное и дополненное – К.: МАУП, 2003. – 416с. 8. Кислиця О.Я., М’яких І.М. Економічний аналіз. – Курс лекцій. – К.: Видавництво Європейського університету, 2003. – 171с. 9. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навчальний посібник. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: КНЕУ, 2002. – 240с. 10. Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий цент “Академія”, 2001. – 472с. 11. Слав`юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460с. 12. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Цент, 2002. – 360с. 13. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М.В. Грідчіна, В.Б. Захожай, Л.Л. Осіпчук та ін.; Під керівником і за науковим редактором М.В. Грідчиної, В.Б. Захожая. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – К.: МАУП, 2004. – 312с. 14. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 460 с. 15. Хедервин Карпо. Фінансово -економічний аналіз діяльності підприємств / Під ред. Ю. Н. Воропаева.- М.: Фінанси і статистика, 1996. 16. Хедферт Эрик. Техніка фінансового аналізу: Пер. с англ. / Під ред, Л. П. Бєлих.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (788)