Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Управлінський облік»

Складання бюджету підприємства

Карточка работы:59912б
Цена:
Тема: Складання бюджету підприємства
Предмет:Управлінський облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і Аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжнародний Інститут Управління (МІУ)
Содержание:Вступ 3 Складання бюджету підприємства 5 Висновки 13 Список літератури 15
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Підприємство для успішного розвитку повинно з'ясувати свою мету; визначити критерії, які дозволять визначати факт досягнення поставленої мети; визначити часові рамки; проаналізувати потреби у людських, виробничих та інших ресурсах. Управління підприємством на основі бюджетного планування допомагає керівництву оцінити свою діяльність в досягненні корпоративної мети. Бюджетування необхідне, щоб зрозуміти, коли, як і для кого підприємство буде виробляти продукцію, для визначення ресурсів та їх ефективного використання, для контролю фактичного виконання планів. Процес бюджетування є складною системою, яка може привести до позитивних результатів тільки при правильному та чіткому її застосуванні. Керівництво більшості підприємств розуміє переваги управління підприємством та ефективності контролю з допомогою бюджетування. Дві категорії “бюджетування” та “планування” взаємопов’язані між собою, і іноді, говорячи про бюджетування ми розуміємо поняття – планування. Але, сам процес планування не може включати тільки один елемент – бюджетування, тому необхідно визначити значення цього елементу в загальній структурі процесу планування. Фінансове планування можна класифікувати як довгострокове (стратегічне) і короткострокове (бюджетування). Бюджетування дозволяє деталізувати довгостроковий план, конкретизувати короткострокові завдання, узгодити діяльність підрозділів компанії для досягнення загальної стратегічної мети. Бюджет - це план майбутніх операцій, що виражається у кількісних (переважно грошових) вимірах. Бюджетування - це процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів. Значення планування для внутрішнього середовища підприємства обумовлюється тим, що воно: • перетворює розроблені стратегічні цілі в форму конкретних фінансових показників; • встановлює стандарти для організації фінансової інформації; • визначає певні межі витрат, необхідних для реалізації всієї сукупності планів; • в частині оперативного фінансового планування дає дуже важливу інформацію для розробки та коригування загальної стратегії підприємства. У процесі фінансового планування провадиться конкретне ув'язування кожного виду вкладень або відрахувань і джерела фінансування.
Объём работы:
14
Выводы:Перехід національної економіки України на ринкові принципи функціонування та розвитку обумовлює необхідність кардинальних змін в системі управління, в тому числі, в плануванні діяльності підприємства. Підприємство самостійно здійснює весь комплекс планової роботи. Відкрита система підприємства як його нова якість в ринкових умовах та пряма залежність від взаємодії попиту та пропозиції обумовлюють необхідність створення системи планування і управління підприємством, здатної швидко та ефективно реагувати на ринкові потреби. Фінансове планування є необхідним для фінансового забезпечення розширення кругообігу виробничих фондів, досягнення високої результативності виробничо-господарської діяльності, створення умов, які забезпечили б платоспроможність та фінансову стійкість підприємства. Сьогодні планування потребує переведення на нові принципи організації. Найважливішим принципом планування є вибір та обґрунтування цілей (цілепокладання), кінцевої мети, результатів діяльності підприємства. Фінансове планування має орієнтуватися на ринкову кон'юнктуру, ураховувати ймовірність настання певних подій і одночасно розробляти моделі поведінки підприємства за зміни ситуації з матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами. Впровадження системи бюджетування є ключовим моментом організації управлінського обліку на підприємствах. Завдяки бюджетуванню повинна зменшитися кількість управлінських рішень без достатнього обґрунтування та невиконання доходної частини бюджету, перевищення грошових витрат. Впровадження бюджетування надає значні переваги в процесі управління: • зростання продуктивності праці, покращення управління та контролю; • удосконалення системи раціонального використання ресурсів; • виявлення внутрішніх резервів підприємства; • оперативне управління власними коштами та банківськими позичками; • удосконалення оцінки грошових потоків; • наявність можливості підвищення рентабельності діяльності підприємства; • поглиблення розуміння джерел прибутку і можливостей підрозділів; • покращення можливості визначення і оцінки внеску кожної структурної одиниці; • попередження та усунення порушень фінансової дисципліни. При виборі методів планування необхідно враховувати певні вимоги до них. Фінансове планування включає розробку фінансової стратегії підприємства та прогнозування його фінансової діяльності. Фінансова стратегія передбачає визначення довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Основою фінансового прогнозування є узагальнення та аналіз наявної інформації з наступним моделюванням і врахуванням факторів можливих варіантів розвитку ситуації та фінансових показників.
Вариант:нет
Литература:1. Багатыpь А. E., Маpченко М. С. Финансы пpедпpиятий: Учеб. пособие / Хаpьк. гос. ун-т. — Х., 2002. — 135 с.: табл. 2. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как упpавлять капиталом?. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 382, 1с.: ил., табл. 3. Белолипецкий В. Г. Финансы фиpмы: Куpс лекций / МГУ им. М. В. Ломоносова; Под pед. Меpзлякова И. П. — М.: ИHФРА-М, 1998. — 296, 1с.: табл. — (Высшее обpазование). 4. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2002. 5. Бернар Коллас. Управление финансовой деятельностью предприятия./Пер. с франц. М.: Финансы, 2001. 6. Білуха М. Т. Теоpія фінансово-господаpського контpолю і аудиту: Підpуч. для студентів вузів, що вивчають дисципліну »Бух. облік і аудит». — К.: Манускpипт: ПП »Влад і Влада», 2003. — 320с.: іл., табл. 7. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. - К.:Ника-Центр, 1999. - 592 с. 8. Фінанси підпpиємств: Підpучник / Поддєpьогін А. М., Буpяк Л. Д., Hам Г. Г. та ін.; Київ. нац. екон. ун-т; Hаук. pед. А. М. Поддєpьогін. — 2-е вид., пеpеpоб. і допов. — К., 1999. — 380, 1с.: табл. 9. Холт, Робеpт H. Основы финансового менеджмента: Пеp. с англ. / Акад. наp. хоз-ва пpи пpавительстве РФ. — М.: Дело Лтд, 1995. — 126, 2 с.: ил.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (69)