Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Інформаційні системи на фондовому ринку

Карточка работы:60143б
Цена:
Тема: Інформаційні системи на фондовому ринку
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1.Сутність та роль інформації на фондовому ринку 5 2.Інформаційні системи на фондовому ринку 10 3.Інформаційне обслуговування українського фондового ринку 12 Висновки 16 Список літератури 17
Курс:4
Реферат:
Язык:УКР
Вступление:Створення ринку цінних паперів України вимагає врахування відомих загальносвітових принципів та стандартів функціонування фондового ринку. Для того щоб фондовий ринок України став ефективним механізмом обігу цінних паперів, сприяв економічному розвитку і забезпечував належні умови для інвестицій та надійний захист інтересів, його створення та подальше функціонування повинні будуватися на таких принципах: соціальна справедливість - забезпечення створення рівних можливостей та спрощення умов доступу інвесторів та позичальників на ринок фінансових ресурсів, недопущення монопольних проявів дискримінації прав і свобод суб'єктів ринку цінних паперів; надійність захисту інвесторів - створення необхідних умов (соціально-політичних, економічних, правових) для реалізації інтересів суб'єктів фондового ринку та забезпечення захисту їх майнових прав; регульованість - створення гнучкої і ефективної системи регулювання фондового ринку; контрольованість - створення надійно діючого механізму обліку і контролю, запобігання і профілактики зловживань та злочинності на ринку цінних паперів; ефективність - максимальна реалізація потенційних можливостей фондового ринку щодо мобілізації та розміщення фінансових ресурсів у перспективні сфери національної економіки, що сприятиме забезпеченню її прогресу та задоволенню життєвих потреб населення; правова упорядкованість - створення розвиненої правової інфраструктури забезпечення діяльності фондового ринку, яка чітко регламентує правила поведінки і взаємовідносин його суб'єктів; прозорість, відкритість - забезпечення надання інвесторам повної і доступної інформації, що стосується умов випуску та обігу на ринку цінних паперів, гласності фінансово-господарської діяльності емітентів, усунення проявів дискримінації суб'єктів фондового ринку; конкурентність - забезпечення необхідної свободи підприємницької діяльності інвесторів, емітентів і ринкових посередників, створення умов для змагання за найбільш вигідне залучення вільних фінансових ресурсів та встановлення немонопольних цін на послуги фінансових посередників за умов контролю дотримання правил добросовісної конкуренції учасниками фондового ринку. Цілісність ринку забезпечується функціонуванням єдиної біржової системи, що діє під егідою Національної фондової біржі, систем Національного депозитарію та клірингу (розрахунків) по цінних паперах. Принцип цілісності потребує впровадження єдиних основних правил щодо ціноутворення на ринку цінних паперів на всій території України. Важливе місце при цьому належить інформаційним системам.
Объём работы:
17
Выводы:Висновки На етапі становлення незалежної України і переходу до ринкової економіки відчувається гостра необхідність ство¬рення нових сегментів ринкової економіки і об'єднання їх в єдину національну економічну, соціальну і політичну систему. В Україні ринок цінних паперів лише почав розвивати¬ся. Впровадження ринкових відносин, створення в країні нових механізмів регулювання та управління економі¬кою, здійснення приватизації — ці та інші фактори по-різному впливають на створення загального, високоліквідного та ефективного, регульованого державою і інтег¬рованого у світові фондові ринки, ринку цінних паперів України. Фондовий ринок нашої держави покликаний надати можливість підприємствам та іншим комерційним струк¬турам залучати інвестиції на розширення виробництва та надання послуг, збільшення власного капіталу та фінан¬сових активів, сприяти прискоренню процесів реформу¬вання. Під ринком цінних паперів — у широкому розумінні — розуміють такий розділ фі¬нансового ринку, на якому за незначний час створюються необхідні умови та відбуваються швидка мобі¬лізація, ефективний перерозподіл і раціональне роз¬міщення фінансових ресурсів у соціально-економіч¬ному просторі держави з урахуванням інтересів та потреб суспільства шляхом здійснення емісій цін¬них паперів різними емітентами. У вузькому ж розу¬мінні, ринок цінних паперів, як правило, означає взаємодію, що відбувається на ринку між його суб'єк¬тами з приводу випущених цінних паперів.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» // Відомості Верховної Ра¬ди України. — 1996. — № 51. — С. 292. 2. Закон України «Про інститути спільного інвестуван¬ня (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 року № 2299-ІП // Цінні папери Ук¬раїни. — 2001. — № 18. — с. 11. 3. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» // Державний інформаційний бюлетень про приватиза¬цію. — 1993. — № 8. — С.21. 4. Балабанов В. С. Рынок ценных бумаг. — М.: Финансы и статистика, 1999. 5. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Шпак Н. О. Цінні па¬пери. Фондовий ринок: Термінологічний словник. — Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1997. — 108 с. 6. Загорський В. С. Ринок цінних паперів. — Л.: Львів¬ська комерційна академія, 1995. 7. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України // Правове регулювання на фондово¬му ринку України: Збірник законодавчо-норматив¬них документів. — Київ: Український інститут роз¬витку фондового ринку, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 1998. — С. 5—14. 8. Мельник В. А. Ринок цінних паперів. Довідник керів¬ника підприємства. Спеціальний випуск. — К.: А. Л. Д., ВІРА-Р, 1998. — 560 с. 9. Мендрул О. Г., Павленко І. А. Фондовий ринок: опера¬ції з цінними паперами: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, допов. та перероб. — К.: КНЕУ, 2000. — 156 с. 10. Мендрул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2000. -- 156 с. 11. Павлов В.І. Ринок цінних паперів: курс лекцій. – Луцьк: Надстир’я, 1998. 12. Рибалченко А. Сучасний стан та структура вітчизня¬ного фондового ринку // Цінні папери України. — 2005. — № 24. — С. 8—9. 13. Цінні папери України // Офіційне видання Держав¬ної комісії з цінних паперів та фондового ринку. — К.: Український інститут фондового ринку, 2005. — № 1-52. 14. Цінні папери України // Офіційне видання Держав¬ної комісії з цінних паперів та фондового ринку. — К.: Український інститут фондового ринку, 2004. — № 1-52.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)