Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Кримінальне право»

Загальна характеристика податкової політики в Україні та кримінальне покарання та його види

Карточка работы:59861б
Цена:
Тема: Загальна характеристика податкової політики в Україні та кримінальне покарання та його види
Предмет:Кримінальне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер туризму
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Загальна характеристика податкової політики 4 2. Покарання та його види 6 Висновок 10 Список використаної літератури 11
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Становлення в Україні ринкових відносин, їх інтеграція до світового господарства потребують економічних реформ, які мають одержати правове забезпечення. Відносини з приводу оподаткування набувають певної правової форми, внаслідок чого податкова система становить систему норма¬тивно-правових актів, зокрема податкових законів, що регулюють відносини: — між державою і платниками — стосовно визначення основних елементів оподаткування, порядку обчислення і справляння податків; — між державою і органами місцевого самоврядування — щодо розмежування їх прав законодавчої компетенції у податковій сфері, законодавчого закріплення за бюджетами кожного рівня влади влас¬ної доходної бази; — між державою і органами, що забезпечують справляння по¬ датків — з приводу визначення правового статусу цих органів, по¬ рядку адміністрування податків, відповідальності за забезпечення своєчасного надходження податків до бюджетів; — між органами податкової служби і платниками — стосовно взаємних прав та обов'язків і механізму їх реалізації. Під час написання контрольної роботи я дослідила та вивчила багато нормативно – правових актів, а саме: ЗУ « Про податок з доходів фізичних осіб», ЗУ «Про систему оподаткування» і багато інших. Зробила висновок, що ця тема є досить актуальною в наш час, оскільки все далі більше трапляються випадки ухилення від сплати податків і все дедалі більше законодавець приділяє увагу цьому питанню. Сутністю покарання є позбавлення засудженого певних благ — волі, майна та примушування його до деяких дій чи втрат, у чому й полягає кара за вчинений злочин.
Объём работы:
10
Выводы:Становлення в Україні ринкових відносин, їх інтеграція до світового господарства потребують економічних реформ, які мають одержати правове забезпечення. Очевидна є досить важлива роль юриста в такій ситуації. Важливим для майбутнього юриста є отримання високоякісної освіти, а для цього кожен юрист повинен оволодіти певною базою знань. Кримінальне і податкове право є однією з провідних галузей права. Кожен майбутній юрист повинен оволодіти знаннями з кримінального та податкового права, а також вміти застосувати ці знання на практиці. Вимоги, які ставить до випускників – юристів практична діяльність, є дуже високими. Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Покарання як кримінально-правовий інститут є за¬собом захисту найбільш цінних суспільних благ від злочин¬них посягань. Слід зазначити, що відносини з приводу оподаткування набувають певної правової форми, внаслідок чого податкова система становить систему норма¬тивно-правових актів.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України \\ Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. – Ст.141. 2. Закон України « Про систему оподаткування» Від 25 червня 1991 р., в редакції Закону України від 18 лютого 1997 р. № 77\ 97 –ВР. 3. Закон України « Про оподаткування прибутку підприємств» Від 28 грудня 1994 р. № 334\94-ВР із змінами та доповненнями. 4. Кримінальний кодекс України \\ Відомості Верховної Ради України. – 2001. № 25 – 26.- Ст. 131. 5. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник ( Ю. В. Александров, М. В. Володько та ін. ) Вид 3-тє , переробл. та доп.\ За ред. М І . Мельника, В. А. Климента. – К.: Юридична думка, 2004. 6. Кримінальне право України. Загальна частина: Практикум. Навч. Посібник. . За ред. Проф.. С. С. Яценка. – К.: Інтер, 2002 7. Фінансове право: Підручник / Керівник авт. Колективу та відп. Ред.. Л. К. Воронова. – Х.: « Консум», 1998. 8. Фінансове право України: Підручник \ Г. В. Бех, О. О. Дмитрик. І. С. Криниць кий; За ред.. М. П. Кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2004 9. Музика О. А. Фінансове право. - К., 2004 10. Податкове право України: Підручник за ред.. Кучерявенко Е. П. Х.: «Консум» 1998.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (387)