Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Облік заробітної плати

Карточка работы:9281
Цена:
Тема: Облік заробітної плати
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність заробітної плати 5 1.1. Економічна сутність заробітної плати 5 1.2. Огляд нормативно-правової бази обліку заробітної плати 7 1.3. Форми та системи оплати праці 10 1.4 Економічна характеристика Клінічної лікарні №15 24 Висновок до 1 розділу 27 Розділ 2. Облік заробітної плати 29 2.1 Організація первинного обліку оплати праці 29 2.2. Облік використання робочого часу і виробітку 36 2.3 Аналітичний і синтетичний облік заробітної плати 45 2.4 Податковий облік оплати праці 49 Висновки до 2 розділу 56 Розділ 3. Аналіз взаємозв’язку заробітної плати із продуктивністю праці 59 3.1. Задачі та джерела проведення економічного аналізу 59 3.2. Аналіз продуктивності праці 62 3.3. Аналіз формування фонду заробітної плати 66 3.4. Аналіз ефективності використання заробітної плати 71 Висновки до 3 розділу 78 Розділ 4. Сутність аудиту 80 4.1 Сутність аудиту 80 4.2 Етапи проведення аудиту 87 4.3 Аудит використання заробітної плати 91 4.4 Оформлення результатів аудиту 96 Висновок до 4 розділу 101 Висновки та пропозиції 103 Список використаних джерел 106
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Бухгалтерський облік у бюджетних установах має певні особливості, адже ці структури створюються з метою забезпечення виконаним функцій держави. Їх утримання повністю або частково здійснюється за рахунок державного або місцевого бюджету. Визначальним для бухгалтерського обліку бюджетних установ також є їх статус не прибуткових. У процесі своє ї діяльності кожна бюджетна установа здійснює ряд операцій, які підлягають обов'язковій фіксації у бухгалтерському обліку. Як правило, кожна організація, підприємство, а також і лікарні не може обійтися без залучення найманих працівників, з якими встановлюються так звані трудові відносини. З цієї миті й виникає необхідність нарахування і виплати заробітної плати та інших видів оплат працівникам, праця яких використовується в господарській діяльності підприємства. Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства ( Закону про оплату праці ст. 94 КЗпП ). Отже, питання оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії. З одного боку, це пов'язано зі ставленням до таких питань власне працівників, для яких заробітна плата є основним джерелом матеріальних благ. З іншого боку, суми, які спрямовує підприємство на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що визначає надходження податків і обов'язкових внесків до бюджету та цільових фондів. У процесі дипломної роботи використані матеріали, що містяться в працях вчених М.Ф Базась, Ф.Ф.Бутинця, В.В. Сопка, нормативні документи, Постанови Кабінету Міністрів України, інструкції, які затверджуються Кабінетом Міністрів України. Об’єкт дослідження Клінічна лікарня №15. Предмет дослідження - облік заробітної плати. Мета дипломної роботи полягає у вивчені та досліджені виплати заробітної плати, узагальнення та закріплення теоретичних знань стосовно обліку ,аналізу, аудиту заробітної плати на прикладі Клінічної лікарні №15. Ця дипломна робота присвячено розгляду як загальних питань обкладення витрат на оплату праці обов'язковими внесками і податками, так і оподаткуванню окремих найбільш актуальних видів виплат, зокрема, натуральної оплати праці, матеріальної допомоги, вихідної допомоги тощо в світлі чинного законодавства з урахуванням останніх змін нормативно-законодавчих актів України. В процесі роботи розглядалися такі питання: 1. Дослідження економічної сутності заробітної плати. 2. Розгляд обліку заробітної плати. 3. Проведено аналіз заробітної плати. 4. Проведено аудит заробітної плати . Структура дипломної роботи у першому розділі дана характеристика базового підприємства, розкривається економічна сутність заробітної плати, а також огляд нормативно – правової бази, яка регулює дану тему; у другому розділі проведено облік заробітної плати; у третьому розділі представлений аналіз заробітної плати; у четвертому розділі проведений аудит заробітної плати, етапи проведення аудиту, а також оформлення результатів проведення аудиту заробітної плати.
Объём работы:
103
Выводы:Предметом дослідження дипломної роботи була заробітна плата. Організація заробітної плати визначається трьома елементами: тарифною системою, нормуванням праці і формами та системами оплати праці. Тарифна система, яка є основою організації оплати праці, включає в себе тарифну сітку, тарифну ставку і тарифно-кваліфікаційні довідники. Нормування праці включає два показники: норму виробітку і норму часу. Норма виробітку встановлює кількість одиниць продукції, яка повинна бути виготовлена за одиницю часу; норма часу - час, необхідний для виконання роботи в певних умовах. Існують 2 форми оплати праці - погодинна і відрядна. При погодинній заробіток залежить від кількості відпрацьованого часу і тарифної ставки (зарплата за одиницю часу); при відрядній - від кількості виробленої продукції і розцінок (зарплата за одиницю продукції на неї). Застосовують 2 системи погодинної форми оплати праці - проста погодинна і погодинно-преміальна, при якій робітники крім основного заробітку отримують ще й премії. Відрядна форма оплати праці має такі системи: пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна і акордна. В даний час широко поширена оплата праці по контракту, яка заключається в домовленості сторін і пов’язується з виконанням умов контракту. Техніка підрахунку заробітної плати складається з трьох етапів: нарахування, утримання із заробітної плати та визначення зарплати до видачі на руки. При погодинній заробітній платі сума нарахованої зарплати визначається як добуток відпрацьованих нормо-годин на тарифну ставку. При відрядній сума нарахованої зарплати визначається множенням встановленої розцінки за одиницю виробітку на кількість виробів (якщо це пряма відрядна), визначається норма виробітку (якщо це відрядно-преміальна). Нарахування заробітної плати здійснюється у розрахункових відомостях по кожному працівнику за видами (відрядно, погодинно, премії, інші нарахуванні, до яких відносяться доплати за роботу і святкові дні (вихідні дні), роботу в понадурочний час, персональні надбавки, допомога по тимчасовій непрацездатності. Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності визначаються виходячи з середнього заробітку за два попередні місяці, на основі якого обчислюється середньоденний заробіток шляхом ділення заробітку за два місяці на кількість робочих днів за цих два місяці; кількість днів хвороби і трудового стажу роботи. Утримання із заробітної плати відображається у правій частині розрахункової відомості. До них відноситься прибутковий податок, який обчислюється виходячи з ставок прибуткового податку з доходів громадян; суми по виконавчих листах, по виконавчих написах нотаріальних контор; суми з осіб, що відбувають виправні роботи; профспілкові внески; одержаний аванс за звітний місяць; своєчасно не повернуті підзвітні суми; грошові нарахування (на нестачі товарно-матеріальних цінностей, розкрадання тощо), штрафи та інші відрахування відповідно до чинного законодавства України; відрахування до Пенсійного фонду. Загальна сума утримань не повинна перевищувати 50% суми заробітної плати за мінусом податків. Різниця між нарахованою сумою заробітної плати і утриманнями складає суму до видачі на руки для кожного робітника. Видача зарплати проводиться по платіжних відомостях у встановлені на підприємстві дні місяця на протязі 3-х днів, рахуючи отримання грошей в банку. По закінченню цього строку касир перевіряє, підсумовує видану зарплату, а проти тих, що не отримали її проставляє штамп «депоновано». На депоновані суми касир складає реєстр невиданої зарплати, які здаються в банк на розрахунковий рахунок. Робітникам нараховують також доплати за відхилення від нормальних умов роботи. Сюди відносять роботу у нічний, понадурочний час, в святкові дні, простої брак продукції. Виплата заробітної плати проводиться на підприємстві у встановлені строки, не рідше двох разів в місяць. За першу половину місяця може виплачуватися аванс, сума якого при остаточному розрахунку з робітниками за місяць по зарплаті, утримується. Проаналізувавши облік заробітної плати в Клінічній лікарні № 15 можна зробити пропозиції: - підвищити мінімальний прожитковий мінімум, тому що цих коштів, які діють зараз недостатньо для проживання одного місяця; - підвищити заробітну плату лікарям, щоб вони брали менші хабарі; - запровадити покращену інформаційна програму 1-С ; - сплачувати менші відсотки в різні фонди.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996-ХІV 2. Закон України „Про аудиторську діяльність” від 22.04.93р. №3125-ХІІ. 3. Закон України «Про оплату праці» № 108 / 995- ВР від 24.03.1995 р. 4. Закон України «Про відпустки» № 504/96 - ВР від 15.11.1996р 5. Азаренко Г.Ф., Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. Економічний аналіз: Навч.посіб./ Харківський держ. Економічний ун-т. – Х.: ХДЕУ, 2003. – 208с. 6. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: Знання, 2004. – 415 с. – (Вища школа ХХІ ст.) 7. Баб’як М.Н., Пешенкова Л.А., Рибчук А.В. Економічна теорія: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 208 с. 8. Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю: Підручник для студ. Вищ. Навч. Закл. – К.: МАУП, 2004. – 440 с. 9. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія: Підручник 5-те вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2006 – 615 с. (Вища освіта ХХІ ст.) 10. Білоусько В.С., Беленкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. Вид. 4-те В.С. Білоусько, М.І. Беленкова /За ред. В.С. Білоруська/ Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2007. – 423с. 11. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 480 с. 12. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І. Економічний аналіз: Навч. посіб.; за ед. Акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с. 13. Болюх М.А., Бурчевський М.І., Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. –556 с. 14. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів, 6-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2005. - 756 с. 15. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підруч. Для студ. Спец. „Облік і аудит” вищ. навч. Закладів. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 671 с. 16. Бутинець Ф.Ф., Івахненко С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студ. вузів спец. 7.050106 „Облік і аудит” / Житомирський інженерно-технологічний ін-т / Франц Фанцович Бутинець (ред.) – доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с. 17. Бутинець Ф.Ф., Ланчук С.М., Олійник О.В., Шигун М.М. Організація бухгалтерського обліку: Підуч для студ. спец. „Облік і аудит” вищ. навч. Закладів. / Ф.Ф. Бутинець Ф.Ф. (ред.) – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 591 с. 18. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: Стан і тенденції розвитку в Україні та світі / Житомирський держ. Технологічний ун-т / Ф.Ф. Бутинець (ред.). – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 563 с. 19. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „облік і аудит”. – Житомир: ПП „Рута”, 2003. – 680 с. 20. Васьковска М.С. Інформаційні системи обліку: Навч. посіб. Для студ. спец. „Облік і аудит” / Технологічний ун-т Поділля. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 167 с. 21. Герасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Податковий облік і звітність на підприємствах: Підручник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 448с. 22. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с. 23. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с. 24. Голов С.Ф.: Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. – Д:-2001. - 832 с. 25. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Л.: Оріана-Нова, 2004. – 291 с. 26. Давидов Г.М. Аудит: Підручник. К.: Знання, 2004. – 511 с. (Вища освіта ХХІ століття) 27. Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит: Курс лекцій. – Т.: Джура, 2002. – 86 с. 28. Должанський М.І., Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Л.: Львівський банківський інститут НБУ, 2003 р. – 494 с. 29. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 402 с. 30. Іванієнко В.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – Харківський держ. Економічний ун-т. – 2-ге вид. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2003. – 168 с. 31. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 148 с. 32. Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлісєєв А.В., Блотнер В.Г.: Аудит. Теорія і практика: Львів: Національний університет „Львівська політехніка” 2-ге вид., перер. та допов., 2004. – 456 с. 33. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г.: Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення, навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., ун-т економіки та права „Крок”. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с. 34. Климко Г.Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник 5-те вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2004. – 615 с. (Вища освіта ХХІ ст.) 35. Комлик М.І. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник нормативно-правових актів. Вид. 2-ге, доп. і перер. – К.: Атіка, 2005. – 800 с. 36. Кожачникова Л.П., Кози Т.М., Заніздра В.М. Бухгалтерський облік: Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Д.: Видавництво ДУЕП, 2003. – 223 с. 37. Космічна Р.М. Бухгалтерський облік: навч. посібник для чтуд. екон. спец. вищ. навч. закл. – К.: Вища школа, 2003. – 174 с. 38. Крайник О.П. Економіка підприємства: Навчальний посібник 2-ге вид. оновлене і доповнене. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” (Інфомаційно-видавничий центр „Інтелект +” Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід”, 2005. – 296 с. 39. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – К.: Цент навчальної літератури, 2003. – 223 с. 40. Кужельний М.В., Калюга Є.В., Калюга О.В. Контроль фінансової діяльності та правильності її складання: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей і працівників обліково-аналітичних і контрольно-ревізійних служб підприємств, організацій та установ / За загальною редакцією д-а екон. наук, професора М.В. Кужельного. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2001. – 240 с. 41. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с. 42. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник 3-тє вид. К.: Каравела, 2006. – 312 с. 43. Кундря-Висоцька О.П. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Алеута, 2004. – 303 с. 44. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – К.: центр навчальної літератури, 2004. – 576 с. 45. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: Видавництво „Центр учбової літератури”, 2003. – 624 с. 46. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. –278 с. 47. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с. 48. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с. 49. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 503 с. 50. Навловські О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. метод. посіб. самостійного вивч. дисципліни – Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2002. – 338 с. 51. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с. 52. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2003. – 304 с. 53. Партин Г.О., Загородній М.В., Корягін М.В. Височан О.С., Пилипенко Л.М., Янковська Л.А. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», 2006. – 240 с. 54. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К., 2003. – 260 с. 55. Пономаренко О.І., Перестук М.О., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз: Навч. посіб. для студ. екон. та мат. спец. вищ. навч. закл.: У 2 ч. К.: Вища школа, 2004. – 262 с. 56. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник для студ. вищих навч. закл. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Т.: Економічна думка, 2004. – 416 с. 57. Предборський В.А. Економічна теорія. – К.: Кондор, 2003.- 492 с. 58. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с. 59. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 654 с. 60. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 322 с. 61. Сєрікова Т.М., Понікаров В.Д., Кожанова Є.П., Оленко І.П. Облік, аналіз і аудит: Навч. посібник для студ. екон. спец. усіх форм навчання / Харківський держ. Економічний ун-т. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2003. – 380 с. 62. Сахарцеві І.І., Семенов Г.А., Безкоста Г.М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник з використанням практичних завдань /За ред. І.І. Сахарцевої/.- К.: Кондор, 2005. – 556 с. 63. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 312 с. 64. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с. 65. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 260 с. 66. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. Для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6-те вид. – К.: „АСК”, 2004. – 784 с. 67. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. -3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 231 с. 68. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: Навчальний посібник. – К.: Міленіум, 2002. – 466 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)