Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Проблеми ринкового ціноутворення в сучасних умовах

Карточка работы:92823
Цена:
Тема: Проблеми ринкового ціноутворення в сучасних умовах
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):ЗЕД
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА 6 1.1. Сутність та цілі маркетингового ціноутворення. Фактори маркетингового ціноутворення 6 1.2. Методи встановлення ціни 10 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 13 2.1. Цінова політика в економічній діяльності фірми 13 2.2. Визначення рівня цін на підприємстві 18 РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ 22 ВИСНОВКИ 32 ЛІТЕРАТУРА 34 ДОДАТКИ 36
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Більшість країн колишнього СРСР і всієї соціалістичної співдружності не обійшла економічна криза, і кожна країна зробила істотний внесок у розвиток стабілізаційної політики та практики. Початкове становище України не було найгіршим, однак, непослідовність економічних перетворень, їх недостатня наукова обґрунтованість не дозволили повністю перебороти кризові явища. Для українських підприємств, що займають активну позицію на внутрішньому і зовнішньому ринках прийшов час освоєння активної, наступальної тактики ціноутворення, яка враховує всі конкурентні переваги вітчизняної продукції. Цінова тактика і стратегія підприємства повинна забезпечити достатній рівень цінової стійкості українських товарів на зовнішньому і внутрішньому ринках ще на стадії розробки маркетингових програм, запобігти комерційній невдачі, в певній мірі гарантувати беззбитковість виробництва та збуту продукції. Питання ціноутворення в умовах розвитку ринкових відносин привертають до себе увагу відомих вчених. Добре відомі роботи зарубіжних і вітчизняних економістів Ю.В.Бороздіна, В.В.Герасименка, А.А.Дерябіна, В.Л.Диканя, В.Е.Єсипова, Ф.М.Лєвшина, І.В.Ліпсиця, А.Н.Лоріна, В.Н.Кононенка, В.С.Нємчинова, С.М.Нікітіна, В.В.Новожилова, Б.І.Пуніна, В.П.Рюміна, І.К.Салімжанова, В.А.Слепова, В.М.Тімофєєва, А.Н.Цацуліна, Ю.М.Чеботаря, М. М.Чубакова, М.Г.Чумаченка, А.І.Яковлєва та ін., у чиїх роботах розкриті різні теоретичні і прикладні питання ціноутворення в умовах перехідної економіки. Разом з тим, ряд проблем вимагають подальшого вирішення. Певне пожвавлення кон'юнктури товарних ринків України, розвиток конкурентного середовища вимагають розробки відповідних цінових рішень. Наукове обґрунтування рівня цін в обов'язковому порядку повинно враховувати переваги і наміри споживачів, ступінь їх чутливості до рівня ціни. Рівень конкурентоспроможності товару, ступінь його відповідності до вимог споживачів повинні бути покладені в основу методичних підходів до визначення ціни в сучасних умовах. Існуючі методи ціноутворення недостатньо враховують можливі інфляційні очікування. Це ж стосується і питань цінового ризику та його можливих наслідків. Особливого значення зазначені проблеми набувають в умовах коливань ринкової кон'юнктури, розвитку конкуренції і конкурентної боротьби товаровиробників за увагу і прихильність споживача. Необхідність поглиблення теоретичних і методологічних основ вдосконалення ціноутворення в умовах коливань ринкової кон'юнктури обумовили вибір автором теми, визначили напрям дослідження, сформували структуру роботи. Метою роботи є аналіз методів та визначення проблем ціноутворення в сучасних умовах. Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішені такі задачі: • проведення теоретичного аналізу маркетингового ціноутворення, факторів маркетингового ціноутворення, методів ціноутворення; • розвиток методів встановлення цін з урахуванням рівня їх конкурентоспроможності; • удосконалення методів ціноутворення; • введення і обґрунтування ціноутворення на підприємстві. Предмет і об'єкт дослідження. Предметом даної роботи є виявлення основних закономірностей ціноутворення в умовах ринкової економіки, теоретичних і практичних аспектів процесу формування цін. Об'єктом дослідження є діяльність підприємств в сфері ціноутворення на товарному ринку. Загальна методика дослідження. Теоретичною і методологічною базою дослідження є наукові розробки вітчизняних і зарубіжних економістів у сфері ціноутворення, спеціальна економічна література, законодавчі і нормативні акти України. При вирішенні поставлених задач використовувалися принципи системного аналізу, економіко-математичні методи. Структура та обсяг роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. У вступі обґрунтована мета дослідження, визначені задачі, предмет і об’єкт дослідження. В першому розділі розглянуті теоретичні аспекти маркетингового ціноутворення. У другому розділі проведено аналіз ціноутворення на підприємстві. В третьому розділі визначені проблеми ціноутворення та шляхи їх розв’язання. В висновках підведено підсумок дослідження.
Объём работы:
31
Выводы:Проведене дослідження дало змогу зробити такі узагальнення і висновки: 1. Провівши аналіз дефініцій ціни, дійшли висновку, що ціна – це кількість грошей, яку покупець може і бажає сплатити за товар, який йому пропонує продавець, а продавець, в свою чергу, згодний отримати цю кількість грошей за товар, в даний момент часу і при даній ситуації на ринку. 2. Розглянувши різні підходи щодо розуміння сутності та визначення ціни в економічній теорії, відзначаємо, що цінність товару інтегрує в собі різноманітні чинники, в тому числі витрати живої і уречевленої праці, ступінь корисності, попит і пропозицію тощо. Оскільки всі існуючі теорії цін концентрують увагу лише на одній стороні цінності товару, то кожна з них окремо не є вичерпною. 3. Існує два діаметрально протилежних підходи до ціноутворення: витратний і маркетинговий. Беручи до уваги, що витратні методи ціноутворення не відображають і не враховують всі чинники, які впливають на ціну в умовах ринкової економіки, пропонуємо використовувати його в поєднанні з маркетинговими методами. 4. Проаналізувавши існуючі методи встановлення внутрішніх цін, можна зробити наступні висновки: всі наведені методи встановлення внутрішньої ціни базуються на витратах (нормативних, фактичних); при їх визначенні не враховуються ринкові ціни на продукцію (роботи, послуги) як структурного підрозділу, так і підприємства; визначення частки прибутку в структурі внутрішньої ціни базується на припущенні, що витрати всіх структурних підрозділів є рівнорентабельними і не враховують специфіку діяльності, рентабельність продукції (робіт, послуг), технічний та організаційний рівні розвитку структурних підрозділів. 5. Суб’єктами внутрішнього ціноутворення на підприємствах були виділені: відділ постачання, що забезпечує основними і додатковими матеріалами виробничі підрозділи; виробничий підрозділ; відділ збуту. 6. Розглянуто доцільність та ефективність використання системи внутрішніх цін як засобу контролю та об’єктивної оцінки ефективності діяльності структурних підрозділів підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Багиев Г. Л. Маркетинг. — М.: Экономика, 2007. 2. Березин П. Маркетинг и исследование рынков. — М.: Рус. и деловая лит., 2006. 3. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. — М.: Экономика, 2000. 4. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 2005. 5. Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2006. 6. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2002. 7. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Вища пік., 2004. 8. Гермогенова Л. Ю. Эффективная реклама в России. — М.: Рус. Партнер Лтд, 2007. 9. Герчикова Г. Международное коммерческое дело. — М.: Междунар. коммерческие отношения, 2006. 10. Голубков Е.. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. — М.: Дело, 1995. 11. Дегтяренко В. Г. Основи логистики и маркетинга. — М.: Гардарика, 2006. 12. Дейан А. Реклама: Пер. с фр. / Под ред. В. С. Загашвили. — М.: Прогресс, 2003. 13. Дихтль Е., Хермген X. Практический маркетинг: Учеб. Пособие / Пер. с нем. А. М. Макарова; Под ред. И. С. Минко. — М.: Высш. шк., 2005. 14. Долішній М. І., Вачевський М. В., Скотний В. І. Маркетинг для менеджера. — Стрий: Просвіта, 2003. 15. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. 16. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы/ Пер. с англ. — М.: Экономика, 2002. 17. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение и контроль. — СПб.: Питер, 1998. 18. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. — СПб.: Наука, 1996. 19. Лиходій В. Г. Маркетинг: Навч.-практ. посіб. — К.: Вид-во НАУ, 1998. 20. Лудченко О., А. Лудченко Я. О., Примак Т. А. Планирование технической подготовки автомобилей: Учеб. пособие. — К., 1999. 21. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. — 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Азарян. — Харків: Студцентр, 2002. 22. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. А. Олійника, Р. Скільського. — К.: Основи, 1998. 23. Почещов Г. Г. Коммуникационные технологии двадцатого века. — М.: Рефл-бук, 1999. 24. Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1994. 25. Примак Т. А. Планирование деятельности предприятий: Конспект лекций. — К.: МАУП, 1998. 26. Примак Т. А. Руководство по планированию деятельности предприятия. — К.: Влад и Влада, 1998. 27. Примак Т. О. Економіка підприємств: Навч. посіб. — К.: МАУП, 1999. 28. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. — К.: Експерт, 2001. 29. Роджерс Л. Маркетинг в малом бизнесе / Пер. с анг. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (515)