Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Гроші та кредит»

Державне регулювання грошового обороту

Карточка работы:9284
Цена:
Тема: Державне регулювання грошового обороту
Предмет:Гроші та кредит
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ 3 1. Економічна сутність грошового обороту та його сфери 6 1.1. Визначення та сутність грошового обороту 6 1.2. Суть грошового обігу 11 1.3. Характеристика суб’єктів грошового обороту 13 1.4. Форми грошового обороту 15 2. Механізм державного регулювання грошового обороту 21 3. Сутність та структура грошових потоків 29 4. Аналіз стану грошового ринку в україні. (динаміка грошової маси, агрегати, м0, м1, м2) 39 4.1. Характеристика грошових агрегатів 39 4.2. Аналіз зміни співвідношення деяких агрегатів грошового ринку україни у динаміці 41 4.3. Аналіз зміни рівня монетизації економіки україни 43 5. Проблеми та перспективи здійснення грошового обороту в україні 47 Висновки 51 Список використаної літератури 54
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Важливу роль у забезпеченні процесу розширеного відтворення відіграють гроші. На їх використанні базується більшість економічних інструментів господарювання: ціноутворення, оплата праці, комерційний розрахунок, фінанси, податки, розрахунково-платіжні відносини, інвестиційна діяльність тощо. З урахуванням закономірностей функціонування грошей формується економічна політика держави, відбувається ринкове регулювання всіх сфер економічного життя суспільства. Грошима можна кількісно виразити економічні процеси і явища у процесі розвитку суспільного відтворення. Так, за їх допомогою підприємство визначає витрати і доходи від реалізації продукції, рівень прибутковості виробництва. А на макроекономічному рівні визначають такі показники розвитку економіки: обсяг валового національного продукту, національного доходу, інвестицій, фінансових і кредитних ресурсів. Без цього неможливе нормальне регулювання соціально-економічного життя суспільства. Сучасний стан трасформації економіки України характеризується розвитком стабілізаційних процесів і переходом до сталого економічного зростання. Поява нових тенденцій у проведенні ринкових реформ, вихід з глибокої економічної кризи та формування засад ринкової економіки вимагають адаптації сучасних ринкових методів регулювання грошового обороту до реалій економіки України. Державне регулювання грошового обороту в сучасних економіках виконує пріоритетну роль у досягненні цілей грошово-кредитної політики. Тривалий процес ринкової транзиції вимагає постійного розвитку та адаптації можливостей ті методів державного регулювання грошового обороту до певного етапу ринкових реформ. Регулювання грошового обороту в арсеналі державної економічної політики в сучасний період трансформації набуває нового змісту і спроможне утвердити тенденції економічного зростання, стабільності цін, скорочення безробіття та прискорити інтеграцію України у світову економіку. Можливості регулятивного впливу грошової пропозиції на економічну активність зумовлені характером функціонування економічних систем і змістом грошово-кредитної політики. Динаміка трансформаційних процесів вимагає їх своєчасного теоретичного осмислення та науково-методологічного обґрунтування в контексті сучасних монетарних концепцій та їх практичної реалізації. Регулятивний вплив зміни грошового обороту поступово наближається до параметрів, властивих ринковим економікам. Проблематику державного регулювання грошового обороту започаткували у своїх роботах Дж. М. Кейнс, М. Фрідмен, М. Туган-Барановський, І. Фішер, Ф. Хайєк, С. Харрис, Дж. Хікс, Дж. Долан, Р. Давідсон, К. Макконел, Д. Сакс, Т. Саржент, Р. Лукас, Л. Лоуренс, С. Мишкін та ін. Дослідженню різних аспектів монетарної теорії та державного регулювання грошового обороту приділяють увагу у своїх працях Г. Башнянин, Д. Богиня, А. Гальчинський, В. Ємєць, О. Дзюблюк, М. Жуков, І. Михасюк, А. Мороз, М. Савлук, І. Лукінов, В. Усоскін, А. Чухно, О. Шаров, В. Ющенко та ін. водночас в економічній літературі відсутні дослідження, які б інтегрували різноманітні аспекти державного регулювання грошового обороту в перехідних економіках. Не знайшли належного висвітлення в теоретичних розробках питання оцінки результативності регулювання грошового обороту в контексті їх макроекономічних наслідків. Мета і основні завдання курсової роботи. Метою курсової роботи є розвиток теоретико-методологічних підходів до державного регулювання грошового обороту за умов ринкової трансформації економіки України. Відповідно до поставленої мети визначено такі головні завдання: • дослідити сутність грошового обороту та обігу; • визначити функціональну структуру грошового обороту; • проаналізувати основні форми грошового обороту та грошових потоків; • розглянути наявні підходи до державного регулювання грошового обороту за умов нестабільної економіки; Предметом курсової роботи є теоретичні, методологічні та методичні аспекти державної грошово-кредитної політики щодо регулювання грошового обороту за умов ринкової трансзиції. Об’єктом дослідження є економіка України за умов ринкових трансформацій. Обсяг і структура курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, п’яти розділів, які включають підрозділи, висновків і списку використаних джерел.
Объём работы:
51
Выводы:Грошовий оборот - це процес безперервного руху грошей в усіх їх формах між суб'єктами економічних відносин. Він обслуговує потоки продуктів та доходів у суспільному відтворенні. Грошовий оборот складається з безлічі різноманітних грошових потоків, які між собою тісно пов'язані, постійно переходять один в інший, взаємобалансуючись. Це надає грошовому обороту характер замкнутого, єдиного, збалансованого процесу, незалежно від того, у якій формі гроші виступають та якими способами вони приводяться в рух. За економічним призначенням окремих грошових потоків сукупний грошовий оборот поділяється на три сектори: грошовий обіг, який обслуговує створення, реалізацію, обмін і споживання матеріальних цінностей та послуг; кредитний оборот, що обслуговує переміщення вартості між економічними суб'єктами на зворотних, еквівалентних та платних засадах; фіскально-бюджетний оборот, який обслуговує розподільні відносини між економічними суб'єктами. Грошова маса є ключовим індикатором грошового обороту, а регулювання її обсягу - вирішальний спосіб досягнення цілей грошово-кредитної політики. Тому правильне визначення обсягу, структури та засобів зміни грошової маси набуває важливого теоретичного і практичного значення. Сучасна практика визначає масу грошей (М) на таких засадах: * вимірювання грошової маси здійснюється з двох боків: 1) з боку центрального банку як емісійного центру країни (відповідний показник грошової маси називається грошовою базою); 2) з боку економічних суб'єктів - власників наявних в обороті запасів грошей (відповідні показники грошової маси (М) називаються грошовими агрегатами); * в обсяг М включаються всі запаси грошей, які є в розпорядженні економічних суб'єктів (крім банків), незалежно від їх форми, призначення, термінів зберігання; * грошові агрегати диференціюються залежно від відмінностей у рівнях ліквідності окремих видів грошових запасів; оскільки ці відмінності помітно різняться по окремих країнах, то в кожній з них установлюється свій набір і зміст грошових агрегатів. В Україні визначаються чотири агрегати - M0, Ml, M2, МЗ. Швидкість обігу грошей характеризує частоту їх переходу від одного суб'єкта грошового обороту до іншого. Зміна швидкості обігу грошей має відчутні економічні наслідки - передусім впливає на формування платоспроможного попиту і рівня цін, на кон'юнктуру грошового ринку, а отже - на рівень процента і валютного курсу. Отже, фактор швидкості грошей істотно деформує зв'язок між масою грошей в обороті і цінами, що свідчить про неточність постулатів кількісної теорії грошей. Дж. М. Кейнс вважав неможливим наперед визначити дію цього фактора і тому поставив під сумнів практичне значення постулатів кількісної теорії, передусім на коротких відрізках часу. М. Фрідман вважав за можливе прогнозувати зміну швидкості грошей і враховувати цей фактор при регулюванні впливу М на ціни на коротких часових відрізках. На довгих відрізках часу зміни швидкості грошей незначні і тому вважається за можливе абстрагуватися від цього фактора в грошово-кредитній політиці. Зміна маси грошей в обороті - основний фактор впливу грошей на реальну економіку. З огляду на це важливого значення набуває створення ефективного механізму зміни маси грошей в обороті. Найбільш ефективним може бути механізм емісії грошей на кредитній основі. У цьому механізмі беруть участь як центральний, так і комерційні банки. Центральний банк емітує на монопольних засадах готівкові гроші в оборот і вилучає їх з обороту, а також бере участь в імітуванні безготівкових грошей. Комерційні банки здійснюють емісію тільки безготівкових грошей через механізм грошово-кредитного мультиплікатора. Також на підставі аналізу специфіки грошово-кредитної політики центрального банку України можна зробити такі висновки: 1. Грошово-кредитна політика має залишатись гнучкою і бути узгодженою з іншими макроекономічними важелями впливу на розвиток економіки країни як єдиного цілого; 2. Вибір та співвідношення механізмів грошово-кредитного регулювання передусім залежить від розвиненості ринкової інфраструктури; 3. За будь-яких обставин та підходів до формування пакету грошово-кредитних важелів, спрямованих на досягнення поставленої мети (цільових монетарних агрегатів, цільового обмінного курсу або показників інфляції) існує так зване запізнення в часі. для країн із стабільно функціонуючими економічними системами (наприклад, Канада) таке запізнення становить 1,5-2 роки, для країн з перехідною економікою – 3-12 місяців; Незважаючи на те, що грошово-кредитна політика відіграє велику роль у забезпеченні ефективного функціонування економіки в цілому, досягти значних економічних зрушень лише за рахунок монетарних механізмів неможливо.
Вариант:нет
Литература:1. Алєксєєв І.В., Колісник М.К., Вівчар О.Й., Ільчук П.Г. Гроші та кредит. – Львів: В-во "Львівська політехніка", 2004. – 168 c. 2. Барр Р. Политическая экономия. Т.1 М., «Международные отношения». 2000.– с.281. 3. Беляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія. -К.: Видавничий центр Академія", 2001. 4. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 1998 - 544 с. 5. Гриценко А. Гроші: виникнення, сутність, функції та агрегати. // Економіка України — №2 — 2004.— с. 5-14. 6. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. - 1997 - 380 с. 7. Демківський А.В. "Гроші та грошовий обіг": навчально - методичний посібник, - Київ: "ГРОТ", 1999 р. 8. Демківський А.В. Гроші та кредит. - К.: Дакор. - 2003 р. - 528 с. 9. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі: Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2004. - 478 с. 10. Злупко С. М., Гришина О. В. Теорія грошей М. І. Туган-Барановського та її вплив на монетаризм ХХ ст. // Фінанси України — №8.— 2001.— с 23-26 11. Кривень В. М. Про природу грошей. //Фінанси України — №12— 2005.— с. 12-16 12. Кручок С.І., Алексійчук В.М., Ляшенко Ю.І., Аврамчук Л.А. Гроші та кредит. – Київ: Дія, 2000. – 132 с. 13. Макконелл К. Р. Брю С. Л. Экономикс. Принципы. Проблемы. Политика Т.1 М., «Республика», 1992 – с.94 14. Максютов А. А. Банковский менеджмент: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство „Альфа-Пресс”, 2005. – 368 с. 15. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. Навчальний посібник. Друге видання, виправлене. – К.: „Каравела”, 2003. – 344 с. 16. Мочерний С. В. Економічна теорія. Посібник для студентів ВУЗів. Київ, “Академія”, 2003.– 345с. 17. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-ІІІ // www.rada.kiev.ua. 18. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. «Дело» ЛТД, 1993.–с.473 Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 535 с.
Дополнительная информация:слайди подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)