Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Соціальна робота»

Методи і форми роботи соціально працівника з небгаполучною сім’єю

Карточка работы:1669Ф
Цена:
Тема: Методи і форми роботи соціально працівника з небгаполучною сім’єю
Предмет:Соціальна робота
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Социальная робота
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ЗМІСТ Вступ 3 1. Зміст поняття «неблагополучна сім’я» 6 2. Особливості соціальної роботи з неблагополучними сім’ями 11 Висновки 25 Список використаної літератури 27  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вступ Актуальність теми. У зв’язку із змінами, що відбуваються в політичній, соціальній та економічній сферах, виникло ряд проблемних ситуацій в суспільстві серед яких особливого значення має проблема підростаючого покоління. Водночас з вимогами підвищення якості сімейного та шкільного виховання реально знизилися їхні можливості. Характерним для сучасної сім’ї є зниження рівня життя. Батьки сьогодні зайняті, в основному добуванням засобів для існування, що часто призводить до обмеженості спілкування батьків з дітьми. Вони не мають можливості нормально нагодувати, вдягнути дитину, не говорячи вже про витрати на культурне дозвілля. Крім того, зростання психологічної напруженості в суспільстві позначається на психологічному кліматі у сім’ї. Усе це призводить до прагматизму, внаслідок чого створюється своєрідний тип мислення, що позначається на формуванні ціннісних орієнтацій у дітей. Тобто батьки не мають змоги розвивати їхні здібності, задовольняти інтереси. Водночас у суспільстві зростає соціальна цінність сім’ї у вихованні, формуванні та розвитку особистості дитини. Така суперечливість породжує проблеми у сімейному вихованні. Вони виникають у нормальних сім’ях, а ще більше їх у неблагополучних сім’ях, які ми визначаємо як такі, що повністю або частково, в силу тих чи інших причин, втратили свої виховні можливості. У результаті в цих сім’ях об’єктивно чи суб’єктивно складаються несприятливі умови для виховання 14, c. 96. Діти в таких сім’ях рано перестають спілкуватися із батьками, свої життєві проблеми розв’язують із однолітками. Для цих дітей характерні агресивність, жорстокість, егоїзм, конфліктність, замкненість, озлобленість, невпевненість у своїх силах, небажання вчитися тощо. В результаті позитивний вплив неблагополучної сім’ї на дитину значно знижений. Поняття «неблагополучна сім я» досить широке. Однак в сіх них об'єктивно чи суб'єктивно складаються несприятливі умови для виховання дітей. Ці сім ї характеризуються певними негативними проявами. У соціальній роботі виділяють декілька типів неблагополучних сімей, а саме: неповні, конфліктні сім’ї, у яких батьки зловживають алкоголем чи наркотиками, сім’ї із низьким морально-культурним рівнем батьків, зовні благополучні сім’ї. Крім того, ми можемо виділити і сім’ї групи соціального ризику, які не можуть повноцінно виконувати свої функції внаслідок складних соціальних умов, у яких перебуває сім’я. Це багатодітні сім’ї, малозабезпечені, сім’ї з дітьми-інвалідами, неповнолітніми матерями 18, c. 104. За мірою неблагополуччя розрізняють такі типи неблагополучних сімей: педагогічно некомпетентна; конфліктна; аморальна; асоціальна. Отже, є чимало проблемних сімей, які потребують підтримки соціальних працівників – допомагати безконфліктно розв’язувати виникаючі проблеми, психологічно підтримувати їх, допомагати у побудові правильних взаємовідносин з учителями школи, де навчаються їх діти, державними органами, службами, громадськими організаціями, оточуючими людьми. Це дасть змогу сім’ям подолати труднощі з найменшими психологічними втратами. В рамках даної роботи ми розглянемо особливості соціальної роботи з неблагополучними. Отже, об’єктом нашого дослідження є процес соціальної роботи з неблагополучними сім’ями. Предмет роботи – особливості соціальної роботи з неблагополучними сім’ями. Мета роботи – проаналізувати теоретичні основи соціальної роботи з неблагополучними сім’ями. Мету роботи передбачається досягнути, вирішивши ряд завдань: 1. Розглянути зміст поняття «неблагополучна сім’я»; 2. Проаналізувати особливості соціальної роботи з неблагополучними сім’ями; Методи роботи: аналіз, синтез, узагальнення. Теоретико-методологічною базою дослідження стали роботи таких українських науковців, як Семигіна Т.., Мигович І.., Гончаренко С., Толстоухова С., Багай В., Вакуоенко О., Зайева З., Капська А., Безпалько О., Вайнола Р., Козій О., Лила Г., Попович Г., Звєрєва І., Безпалько О., Марченко С., Трубавіна І., Токар О., Хомил Л., Черкасова О., Шахрай В. Крім того, в роботі використані теоретичні та практичні дослідження російських колег, викладені в роботах – Голод С., Кльоцин А., Артамонова О., Єкжанова О., ін..  
Объём работы:
25
Выводы: Висновки Отже, сьогодні сім`я стає центром соціальної роботи. Вона потребує як матеріальної так і педагогічної та культурної допомоги, котрі входить в компетенцію соціально роботи. Певною мірою таку допомогу вона отримає від держави і виробничих організацій, закладів освіти і культури. Але так, як ці інститути не в змозі надавати необхідну соціально-педагогічну-психологічну допомогу одночасно, то держава посприяла розвитку соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді. Неблагополучна сім'я формує неблагополучних дітей . Батьки потребують конкретної кваліфікованої методичної допомоги з урахуванням особливостей виховання дитини в кожній неблагополучній сім'ї її потенціальних виховних можливостей , індивідуально-психологічних особливостей дитини. Цього можна досягти, якщо взаємостосунки соціальних працівників з батьками будуються на основі співробітництва , взаємодопомоги ,взаєморозуміння. Цьому сприяє зміцнення контактів з сім`єю розуміння складних процесів, що відбуваються в сучасній сім'ї, використання її позитивного виховного потенціалу, пропаганда кращого досвіду сімейного виховання та народної педагогіки. Соціальний працівник повинен усвідомлювані ,що становлення особистості дитини не може знаходитись під суперечливим впливом сім'ї та школи . Встановленню контактів, взаєморозуміння з батьками сприяє розуміння педагогами думки В . О . Сухомлинського, який стверджував, що завдання школи у зміцненні сім'ї дуже тонке і делікатне. : дитина повинна приносити із школи додому радість В мовах сьогодення основний зміст соціальної роботи з неблагополучною сім'єю складають забезпечення сім'ї різними видами соціального обслуговування (соціальної допомоги та соціальних послуг), реабілітаційна та профілактична робота, соціальний супровід окремих категорій сімей та соціальне інспектування неблагополучних сімей. Вони реалізуються в практичній діяльності соціального працівника шляхом використання різноманітних методів, прийомів і форм соціальної роботи. Усе це направлене на виконання ряду завдань, зокрема таких як: – виявлення випадків порушення прав людини в сім'ї, причин неблагополуччя, інформування про них органів влади; – профілактика девіантної поведінки в сім'ї та суспільстві, рецидивів порушення прав членів сім'ї у родині та суспільстві; – пропагування ідеальної моделі сімейного життя, здорового способу життя; – правова і психолого-педагогічна просвіта населення з питань сім'ї та шлюбу, прав людини; – організація предметного спілкування членів неблагополучних сімей між собою, з іншими сім'ями для подолання причин неблагополуччя; – різноманітна допомога в організації життєдіяльності сім'ї, створенні умов для її функціонування, самореалізації і розвитку її членів. Така допомога може здійснювати в індивідуальних та групових формах, особливості застосування яких розглянуті в даній роботі.
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2006, – 344 с. 2. Вступ до соціальної роботи: Навч. посібник / Ред.: Т. В. Семигіна, І. І. Мигович. – К.: Академвидав, 2005. – 330 c. 3. Голод С.И., Клецин А.А. Состояние и перспективы развития семьи: теоретико-типологический анализ: Эмпирическое обоснование. – СПб.: СПб. филиал ИС РАН, 2004. – 274 с. 4. Гончаренко С. Гуманізація освіти – виховання творчої особистості // Педагогічна газета. – 2005. – №12(137), грудень. – С.2. 5. Діяльність центрів соціальних служб для молоді в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Авт.кол.: С.В.Толстоухова, В.В. Багай, О.В.Вакуленко, З.Г.Зайцева та ін. – К.: Академпрес, 2007. – 112 с. 6. Законодавство України про шлюб, сім’ю та молодь. – К., 2006. – 84 c. 7. Капська А.Й., Безпалько О.В., Вайнола Р.Х. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи : Навч.посіб./ За заг. ред. А.Й. Канської. – Київ . 2002. – 164 с. 8. Козій О.М. Зміст соціально-педагогічної роботи з неблагополучними сім’ями // Соціальний педагог (Шкільний світ) .- 2008. – №9. – С. 40-41. 9. Лила Г. Робота з дітьми з неблагополучних сімей / osvita.ua/school/upbring/1168 10. Попович Г. М. Соціальна робота в Україні і за кордоном: Навч. посіб. – Ужгород: УДУ, 2000. – 242 с. 11. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования / Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова. – М.: "Академия", 2004. – 192 с. 12. Сімейні чинники / Сайт Проекту Асоціації молодих медиків України «Життя Є!» http://www.life.ammu.org.ua/0006 13. Соціальна робота / соціальна педагогіка (понятійно-термінологічний словник)/Під заг. ред. І.Д.Звєрєвої. – К.: Етносфера, 1994.– 119 с. 14. Соціальна робота в Україні: Навчальний посібник. / І.Д. Зверева, О.В. Безпалько, С.Я. Марченко та ін. – К.: ДЦССМ, 2004. – 256 с. 15. Соціальні проблеми становища родини в умовах розбудови незалежної України. – К.: Академпрес, 2007. – 240 с. 16. Соціально-економічні причини насильства в сім'ї в Україні: аналіз проблем та шляхи запобігання. – К.: ДІПСМ, 2006. – 144 с. 17. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: Навчальний посібник / І.М. Трубавіна. – К.:ДЦССМ, 2003. – 132 с. 18. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник / Ред.: Т. В. Семигіна, І.І. Мигович. – К. : Академвидав, 2005. – 328с. 19. Технології реалізації соціальної політики через систему закладів соціальної роботи з молодю в Україні // Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв´язання : Наук. публ. України НДІ проблем молоді за підсумками 2006 р. Вип.6. – К.: АТ « Видавництво «Столиця «, 2006. – С.117-121. 20. Токар О.О. Міфи і факти про насильство в родині // Психолог. – 2004. -№ 10. – С. 8-12. 21. Трубавіна І. М. Поняття про соціально-педагогічне консультування. Гуманітарно спрямований виховний процес становлення особистості: в 2 кн. Кн. 1. – К.: ІПВ, 2001. – 258 с. 22. Хомич Л. Моделювання виховних педагогічних систем // Імідж сучасного педагога: науково-практичний освітньо-популярний журнал. – 2009. – №10. – С. 9-11. 23. Черкасова О. В. Современная семья: проблемы и перспективы развития: Учеб. пособие. – Самара: Изд-во "Самарский ун-т", 2000. – 72 с. 24. Шахрай В.М. Технології соціальної. – К.:, 2006. – 464 с. 25. www.dssm.kiev.ua/ 26. www.ligazakon.ua (Закон України «Про охорону дитинства», Програма «Соціальний супровід неблагополучної сім'ї»,)
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (128)