Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Кримінальне право»

Правові і етичні засади криміналістичної тактики та основні ознаки, які свідчать про замовлений характер вбивства, вчиненого за допомогою вибухового пристрою

Карточка работы:5980б
Цена:
Тема: Правові і етичні засади криміналістичної тактики та основні ознаки, які свідчать про замовлений характер вбивства, вчиненого за допомогою вибухового пристрою
Предмет:Кримінальне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Завдання криміналістики на сучасному етапі 5 2. Правові і етичні засади криміналістичної тактики 8 3. Основні ознаки, які свідчать про замовлений характер вбивства, вчиненого за допомогою вибухового пристрою 17 Висновок 27 Список використаних джерел 29
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Криміналістика - одна з небагатьох юридичних наук, яку по праву можна назвати наукою про розкриття злочинів. Саме вона дає слідчому й оперативному працівникові ключ до пізнання і дослідження події злочину, визначення її механізму, а також встановлення безпосередніх суб'єктів і об'єктів матеріального середовища, котрі беруть у ній участь. Професійні знання слідчого, які спираються на методи і засоби криміналістики, дають змогу розплутувати дуже складні збіги суб'єктивних і об'єктивних факторів, причинно пов'язаних зі злочином. У такому розумінні криміналістика має пріоритет в боротьбі зі злочинністю, а її методи й засоби сприяють удосконаленню діяльності державних структур, які здійснюють правоохоронну функцію, Зважаючи на це важко переоцінити соціальну роль криміналістики. Криміналістика безпосередньо не займається розслідуванням і розкриттям злочинів, вона забезпечує слідчу, оперативну практику ефективними методами та технічними засобами, що постійно вдосконалюються. Потреби практики визначають і завдання криміналістики, для вирішення котрих вона використовує досягнення суспільних, природничих і технічних наук. На їх основі розробляються нові криміналістичні засоби і методи збирання та дослідження речових доказів. Такий розвиток, з одного боку, зорієнтований на судово-слідчу практику, а з іншого - тісно пов'язаний із філософією, логікою, іншими галузями знань. Усе це сприяє розширенню діапазону дослідження джерел доказової інформації (мікрооб'єктів, слідів звуку, запаху). Предметом вивчення даної роботи є три питання з галузі криміналістики: Завдання криміналістики на сучасному етапі; правові і етичні засади криміналістичної тактики; основні ознаки, які свідчать про замовлений характер вбивства, особливість вчинення злочину та особи злочинця. Для написання роботи було використано нормативну базу, необхідну для вивчення означених питань, публікації науковців та спеціалістів відповідної галузі, навчальна та методична література.
Объём работы:
29
Выводы:Отже на останок слід зазначити, що сучасний стан розвитку криміналістики в Україні характеризується формуванням загальної теорії криміналістики, розробкою і впровадженням сучасних науково-технічних засобів та інформаційних технологій в практику боротьби зі злочинністю, удосконаленням прийомів криміналістичної тактики, запропонуванням методик розслідування нових видів злочинів. Враховуючи всю важливість наукових пошуків і практичних рекомендацій для працівників правоохоронних органів, в наукових розробках в галузі криміналістики активно використовуються сучасні досягнення багатьох галузей наукових знань, які можуть бути застосовані у справі боротьби із злочинністю. Значна увага при цьому надається комп'ютеризації криміналістичної діяльності. Цей напрям наукових і практичних пошуків є одним з важливих в подальшому удосконаленні криміналістичної діяльності по розслідуванню злочинів. В результаті арсенал рекомендованих засобів, прийомів і методів розкриття і розслідування злочинів став більш сучасним і ефективним. Так, з'явилась можливість виявляти і використовувати з метою доказування і криміналістичного пошуку нові сліди злочинця (речового, тонкого і запахового характеру), розширились можливості дослідження деяких традиційних слідів злочину. Стало можливим не лише акумулювати в пам'яті ЕОМ тактичні прийоми і методи розслідування, накопичені поколіннями слідчих, але й використовувати цю інформацію в практиці розслідування конкретних злочинів. Комп'ютеризація прискорила передачу і обмін отриманою у ході розслідування криміналістичною Інформацією між суб'єктами криміналістичної діяльності. Завдання криміналістичної тактики як розділу науки криміналістики випливають із загальних завдань кримінального судочинства. Це розробка засобів і методів швидкого і повного розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення правильного застосування закону, з тим щоб той, хто вчинив злочин, був підданий справедливому покаранню і жодний невинний не був притягнутий до кримінальної відповідальності. Важливою умовою застосування тактичного прийому є його правомірність. Правильне визначення правових основ використання тактичних прийомів і рекомендацій є важливою умовою дотримання вимог законності при розкритті і розслідуванні злочинів. Під правовими основами використання тактичних прийомів і рекомендацій в кримінальному судочинстві слід розуміти систему встановлених законом і підзаконними актами принципів і правил, що визначають умови допустимості, зміст, мету і порядок застосування цих прийомів і рекомендацій слідчим, оперативним працівником органів внутрішніх справ і судом. Основним нормативним актом, який регламентує використання тактико-криміналістичних прийомів та прийомів і засобів криміналістичної техніки є кримінально-процесуальний кодекс.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 41. 2. Кримінально-процесуальний кодекс України (із змінами станом на 28 серпня 2001 р.). -К.: Юрінком-Інтер, 2001. 3. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. редакцією Маляренка В.Т., Гончаренка В.Г. - К.: Форум, 2003. 4. Криміналістика: Підручник/ За ред. П.Д.Біленчука.- К.: АТІКА, 1998.-416 с. 5. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П.Яблокова.- М.: Юристь, 2004.-718 с. 6. Криминалистика / Под ред. В.А.Образцова.- М.: Юристь, 1995.- 592 с. 7. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова.-М.: Юрид.литература, 1993.- 592 с. 8. Криминалистика: Учебник / Под ред.Т.А.Седовой, А.А. Эксархопуло. - СПб. : Лань, 2001.-928 с. 9. Криміналістика (криміналістична техніка: Курс лекцій/ П.Д.Біленчук, А.П.Гель, М.В.Салтевський, Г.С. Семаков.- К.:МАУП, 2001.- 216 с. 10. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навч.посібник/ За заг.ред. В.Г.Гончаренка, Є.М.Моісеєва.- К.: Юрінком Інтер, 2001. - 366 с. 11. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий.- М.: Новый Юристь, 1997.- 176 с. 12. Настільна книга слідчого: Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів/ Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін.- К.: Ін Юре, 2003.- 720 с. 13. Руководство по расследованию преступлений: Науч.- практ. пособие/ А.В.Гриненко, Т.В.Каткова, Г.К.Кожевников й др.- X.: Консум, 2001.- 608 с. 14. Саинчин А.С. Особенности первоначального этапа раскрытия убийств, совершенных по заказу: Учеб.пособие.- Одесса: Юрид.литература, 2002.-160 с. 15. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник. У 2 ч.- X.: Консум, Основа, 1999. 16. Сливка С. Професійна культура юриста: (теоретико-методологічний аспект).-Л.: Світ, 2000.- 336 с. 17. Селиванов Н. А., Соя-Серко Л. А. Расследование убийств. М.; Манускрипт, 1994. С. 162. 18. Аверина Н. А., Скрыпников А.И. Раскрытие серийных преступлений против личности и убийств, совершенных по найму. Учебно-методическое пособие. - М.: ВНИ. 19. Бакин Е.А., Алешина И.Ф. Расследование убийств, совершенных по найму. - СПб, 2000. 20. Бородулин А.И. Убийство по найму: криминалистическая характеристика методики расследования (под ред. Р.С. Белкина). - М., 1997. 21. Попов И. В. Организация расследования умышленных убивств.- Луганск : РИО ЛИВД, 2001. 22. Шульга А. О. Особливості доказування вбивств на замовлення в стадії досудового слідства. Донецьк, 2001.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)