Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економічна теорія»

Економічні системи їх сутність типи та еволюція

Карточка работы:5978б
Цена:
Тема: Економічні системи їх сутність типи та еволюція
Предмет:Економічна теорія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Суть і структура економічних систем 5 2. Типи економічних систем 10 3. Економічна система України 17 3.1. Позиковий капітал і відсоток. Економічна роль позикового капіталу 24 3.2. Банки й банківська система країни. Формування банківської системи України 26 3.3. Податкова система 27 3.4. Система страхування в Україні 30 3.5. Необхідність, зміст і методи й границі роздержавлення й приватизації на засоби виробництва в Україні 31 3.6. Прибуток підприємства: суть і структура 32 3.7. Валютний курс і валютний ринок. Фактори стабілізації курсу національної валюти в Україні 34 Висновок 3517.09.07 Список використаної літератури 37
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Економічна система є сукупність взаємозалежних і певним чином упорядкованих елементів економіки, що створюють економічну структуру суспільства. Поза системним характером економіки не могли б відтворюватися (постійно відновлятися) економічні відносини й інститути, не могли б існувати економічні закономірності, не могло б скластися теоретичне осмислення економічних явищ і процесів, не могло б бути скоординованої й ефективної економічної політики. Коректне й науково обґрунтоване виявлення закономірностей функціонування економічної системи завжди мало важливе значення. У складних умовах нашої держави проблема розкриття сутності економічного розвитку здобуває додаткову актуальність, тому що вже тривалий час не вдається вийти на шлях стійкого економічного росту. Навпаки, потенціал кризових явищ зростає. До того ж зміна політичного курсу нашої країни також змушує критично оцінити попередню модель економічного розвитку. Ця система є основою, що мобілізує й розподіляє заощадження суспільства й полегшує його повсякденні операції. Отже, хоча структурний перехід від в основному централізовано планованої й контрольованої економіки до економіки, що функціонує відповідно до ринкових принципів, містить у собі багато елементів, найважливіший з них - створити надійну фінансову систему. Після того, як створена надійна фінансова система, можуть розвиватися ринки грошей і капіталу, особливо первинний і вторинний ринки національних державних цінних паперів 1,34. Ступінь розробленості проблеми. В останні роки питанням створення надійної фінансової системи й проведенням державної фінансової політики присвячується значна кількість публікацій. Однак, єдності по теоретичних аспектах цього питання не досягнуто. Так, західні великі економісти не дають чіткого визначення фінансової політики. С. Фішер, Р. Дорнбуш і Р.Шмалензі не виділяють фінансову політику як самостійне поняття. У той же час вони підходять до дослідження даної теми, розширюючи визначення фіскальної політики. Аналогічно розглядають зазначену проблему й деякі інші представники закордонних економічних шкіл. Зокрема К. Р. Макконнелл і С. Л. Брю сполучають поняття фінансово-бюджетної й фіскальної політики, визначаючи їх як зміни, внесені урядом у порядок державних витрат й оподатковування, спрямовані на забезпечення повної зайнятості й не інфляційного національного продукту. Марксисти, бачать під фінансовою політикою в першу чергу сукупність державних заходів щодо стабілізації фінансових ресурсів, їх розподіл й використання для здійснення державою її функцій, указуючи, що соціальна спрямованість й ефективність впливу фінансової політики на розвиток продуктивних чинностей і виробничих відносин визначаються об'єктивними закономірностями економічного розвитку, суспільно-політичним ладом країни. Мета й завдання роботи. Метою дослідження є розкриття сутності й структури сучасної фінансової системи в ринковій економіці й тенденції її розвитку 2,69.
Объём работы:
36
Выводы:Під економічною системою розуміють складну, упорядковану сукупність всіх економічних відносин і видів господарської діяльності суспільства, що здійснюється у формах певних виробничих і соціальних відносин і соціальних інститутів, метою якої є задоволення потреб суспільства в матеріальних благах і послугах. Залежно від форм власності, що лежать в основі економічної системи, можна виділити наступні типи економічних систем: капіталістичні ринкові; комуністичні командно-адміністративну; змішані. “Ідеальною” економічною системою є ринкова. Однак така система в чистому виді ніколи не існувала. Проте можна говорити про те, що в плині декількох десятиліть другої половини 20в. економіка багатьох країн була наближена такої системи. На основі розглянутих підходів можна зробити висновок, що формаційний підхід основна увага в економічній системі приділяє формам власності на засоби виробництва й присвоєнню результатів виробництва. Формаційний підхід дозволив виявити закономірні щаблі в історичному розвитку суспільства й виділити п'ять способів матеріального виробництва (первіснообщинний, рабовласницькій, феодальній, капіталістичній і комуністичний) на основі затвердження про те, що вирішальна роль у суспільному виробництві належить безпосередньому процесу виробництва або способу виробництва. Фінансова система це сукупність фінансових відносин, пов'язаних з товарообміном. Фінансова система дозволяє найбільше ефективно досягти однієї з головних цілей, заради яких створювалася держава - поділ праці. На сучасному етапі виділяють чотири основні складові фінансові системи: державний бюджет, місцеві фінанси, фінанси державних підприємств і спеціальні урядові фонди. Державний бюджет - основна ланка фінансової системи в будь-якій державі. Устрій бюджетної системи країни визначається її державним устроєм. Бюджетна система складається із трьох рівнів: федеральний бюджет, бюджети суб'єктів , місцеві бюджети. Із прийняттям нового закону, позабюджетні фонди були включені в перший рівень бюджетної системи. Фінансова політика відіграє найважливішу роль для досягнення цілей, поставлених перед державою. Фінансова політика визначає основні напрямки використання фінансів. За допомогою фінансової політики реалізується мета підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, досягнення більше високого рівня життя. Процес «фінансування» укладається в тім, що сучасна фінансова система відсунула на другий план свої функції стосовно реальної сфери економіки. Міняється й роль населення у фінансовій системі. Відбулося збільшення числа особи, що самостійно інвестує деякі суми в акції підприємств.
Вариант:нет
Литература:1. Булатів А.С., Економіка, М.: «БЕК», 2005 р. 2. Гелбрейт Д.К. Нове індустріальне суспільство. - М., 2003 р. 3. Гелбрейт Дж. Економічна теорія й мети суспільства. -М. 2001 р. 4. Готовський А.В. Економічна система: сучасний стан і перспективи реформування. // Квартальний бюлетень клубу економістів, 2002, №2 5. Дробзіна Л.А., Фінанси - грошовий обіг - кредит, М.: «Фінанси», 2003 р. 6. Економіка: Підручник за курсом «Економічна теорія» //Під ред. Доц. Булатова. -М.: З БЕК, 2004 7. Економіка: Учн. допомога для ек. спец. вузів // Під ред. А.Г. Грязновой- К.,2001 8. Економічна теорія: системний курс: Учеб. допомога для эк. спец. вузів // Під ред. Плотницкого М.И., Тура А.Н.- Мн.: Мисанта, 2003 9. Загальна економічна теорія. // Під ред. Баликоєва В.З.- М.,2006 10. Ладів Е., Про нові орієнтири економічної політики // Питання економіки, 2003 р., №5 11. Мамедов О.Ю., Сучасна економіка, Ростову-на-дону: «Фенікс», 2004 р. 12. Мовсесян А., Сучасні тенденції розвитку світової фінансової системи // Банківська справа, 2001 р., №10 13. Політична економія // Під ред. Мамедова О.Ю. - Ростов, 2006 14. Ракова Е.Ю. Еволюція державної цінової політики в системі «економічних перетворень»// Квартальний бюлетень клубу економістів, 2002, №2 15. Римкевич В.В. Власність в економічній системі суспільства. - Мн.: БГЭУ, 2003 16. Родіонова В. М., Бюджетна реформа: зміст і проблеми // Фінанси, 2001 р., № 8 17. Словник сучасної економічної теорії Макмилланна: Пер. с англ. // Під заг. ред. Д.У. Пірсона. - М.: ИНФРА-М, 2005 18. Студенцов В. Загальноцивілізований інформаційний підходи: скептичний погляд. // Меімо, 2002, №6
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (226)