Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Формування іміджу організації

Карточка работы:30032ф
Цена:
Тема: Формування іміджу організації
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Формування іміджу компанії 4 Розділ 2. Політика просування та рекламна діяльність підприємства – рушійний фактор формування іміджу підприємства 15 2.1. Політика просування та її сутність 15 2.2. Рекламна діяльність на ринку лікарських препаратів 25 Розділ 3. Оцінка іміджу відомих виробників лікарських препаратів 36 3.1. Оцінка іміджу ВАТ «Фармак» 36 3.2. Оцінка іміджу ТОВ «Данфарм» 42 3.3. Оцінка іміджу компанії «Берлін-Хемі АГ» 43 3.4. Оцінка іміджу компанії компанії «Фармацевтична компанія «Здоров’я» 44 Висновки 46 Список літератури 48
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Успіх діяльності підприємства залежить від правильної початкової орієнтації та сприятливих вихідних умов його діяльності, забезпеченості матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами. Але значну роль відіграє і імідж підприємства. Імідж підприємства є одним із найголовніших показників, які впливають на його фінансовий стан. Імідж компанії повинний відповідати стратегії розвитку компанії, що спирається на задоволення визначених потреб всього ринку чи його сегмента. Імідж компанії, що відкрито подається на ринок, безумовно, повинний відповідати даному етапу розвитку суспільства, однак усередині компанії повинна постійно проводитися робота з можливих трансформацій іміджу відповідно до потенційних змін умов ринку. Важливими чинниками, що формують імідж компанії є правильно організована політика просування та рекламна діяльність. Метою курсової роботи є вивчення сутності іміджу підприємства та аналіз процесу його формування. Предметом дослідження, що проводиться в роботі, виступає імідж підприємства. Основними завданнями дослідження є наступні: • вивчення сутності іміджу, • з’ясування ролі політики просування у процесі формування іміджу, • вивчення сутності політики просування, • дослідження динаміки рекламних витрат на просування лікарських препаратів в Україні, • дослідження іміджу провідних виробників та дистриб’юторів лікарських препаратів на українському ринку.
Объём работы:
45
Выводы:На основі досліджень слід зробити висновки: визначальними факторами формування іміджу компанії є розробка політики просування лікарських препаратів та розробка рекламної кампанії. Реклама – платна, неособиста форма комунікації, що використовується шляхом розповсюдження інформації через комунікативні засоби з метою інформування, переконання, нагадування та формування іміджу товару серед споживачів. Функції реклами відповідають загальним цілям системи маркетингових комунікацій і сприяють інформуванню, стимулюванню, нагадуванню, формуванню образу на товари та послуги. Планування рекламної діяльності передбачає визначення її цілей, шляхів їхнього досягнення і створює підприємству (фірмі) умови для реалізації своїх особливостей в умовах конкуренції. Постановка цілей визначає перспективу застосування реклами на підприємстві і створює умови для оцінки її ефективності. Реалізація цілей реклами ставить за обов'язок усі структурні підрозділ підприємства діяти у взаємозв'язку. При розробці плану по рекламі розрізняють головні і другорядні цілі. Головну мету потрібно сформулювати в письмовому виді, щоб у разі потреби поступово уточнювати неї, не допускаючи помилок. Без чітко поставленої мети не можна успішно проводити рекламну діяльність і точно визначати її результат. Ціль рекламних заходів може бути короткострокової, середньострокової і довгострокової. Визначення мети є трудомісткої, складної і практично не завжди до кінця здійсненною задачею. Установлена мета повинна бути реальної, досяжної у визначений термін і визначені засоби. Постановка мети усуває помилки при створенні і поширенні рекламних засобів. Вона є орієнтиром для кожного виконавця, відкриває необхідний простір для його творчої ініціативи. Ефективність реклами має вираз у вивченні ступеня знайомства цільової аудиторії з інформацією про досліджувану фірму і її товари, а також про те, що саме про них відомо, який образ фірми і товарів сформувався і який відношення до них. Основні напрямки вивчення ефективності рекламної компанії. • Дослідження ефективності і популярності окремих рекламних засобів (носіїв реклами) для різних цільових аудиторій. Зокрема, на основі вивчення ступеня популярності окремих радіо і друкарських засобів масової інформації. • Вивчення ефективності рекламної політики фірми в цілому. Вивчається ступінь обізнаності про фірму і її товари за наслідками рекламної діяльності за певний період часу. • Дослідження ефективності окремих рекламних кампаній, у тому числі на основі проведення спеціальних експериментів. Порівняльна оцінка для різної цільової аудиторії здійснюється у напрямі вивчення ступеня знайомства споживачів з рекламованим товаром і бажання його купити. Слід відмітити, що фармацевтичні компанії України інвестують значну частину коштів у рекламу свої лікарських препаратів. Основними засобами реклами є телебачення, радіо, зовнішні носії, друковані видання. Досить детально було розглянуто витрати українських фармацевтичних компаній на рекламу нових лікарських препаратів. Оцінюючи вище проведені дослідження, слід зробити, що компаніями надається найбільша перевага телебаченню та пресі. Важливо відмітити, що політика просування нових лікарських препаратів у сучасних фармацевтичних компаніях займає ключове положення у маркетинговому комплексі компаній.
Вариант:нет
Литература:1. Про рекламу: Закон України / Вісник Верховної Ради, 1999. - № 10 2. Айзенберг М. Менеджмент рекламы. - М., 1993. – 170 c. 3. Арнольд Н. Тринадцатый нож в спину российской рекламе и public relations. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», ГНОМ-ПРЕСС, 1997. – 200 c. 4. Асеев Е., Асеев П. Рекламная кампания. - М.: Приор, 1997. – 250 c. 5. Батра Раджив, Майерс Джон Дж., Аакер Дэвид А. Рекламный менеджмент: Пер. с англ.. — 5. изд. — К. : Вильямс, 1999. — 780 с. 6. Березин И. Маркетинг сегодня. - М.: Менеджер,1996. – 331 c. 7. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? - М.: СП «АСЭС - Москва», 1990 – 135 c. 8. Бове К., Аренс У. Современная реклама. - Тольятти, Изд. дом «Довгань», 1995. 9. Борисова Т. Ф., Валовая М. Д., Горохов В. М., Казанцев Н. М., Комаровский В. С. Связь с общественностью - "паблик рилейшнз" - государственной власти и управления: Учеб.-метод. пособие для вузов, курсов повышения квалификации, органов гос. власти и управления / В.С. Комаровский (ред.). — 2.изд. — Алматы : Гылым, 1997. — 176с. 10. Брэддик У. Менеджмент в организации. - М.: «ИНФРА-М», 1997. 11. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха / Пер. с нем. - М.: АО «Интерэксперт», Экономика, 1995. 12. Валовая М. Азы древнейшего ремесла, или 13 бесед о рекламе и маркетинге. - М.: Нива. ХХI век, 1994. 13. Викентьев И. Л. Приемы рекламы и Public Relations: 215 примеров, 130 учеб. задач и 15 Практ. прил. / Система профессиональных разработчиков, консультантов и преподавателей "Триз- Шанс". — 2. изд. — К., 1997. — 223с. Ч. 1. 223с. 14. Вплив реклами на поведінку споживача під час купівлі товарів різних типів / Н.М. Голда // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 2001. — N 5. — С. 45-48. 15. Гарри Картер. Эффективная реклама: Путеводитель для малого бизнеса. — К. : Сирин, 1998. — 208с. 16. Голубков Е., Голубкова Е., Секерин В. Маркетинг: выбор лучшего решения. - М.: Экономика, 1993. 17. Грейсон Д., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге ХХI века. - М.: Экономика, 1991. – 100 c. 18. Дайян А. Реклама. - М.: Прогресс, 1993. – 123 c. 19. Денисон Делл, Тоби Линда. Учебник по рекламе: Как стать известным, не тратя денег на рекламу / Н.В. Бабина (пер.с пол.). — Минск : Современное Слово, 1997. — 320с. 20. Джей Рос. Низкозатратный маркетинг: Wasala Communications, 1994. 21. Джефкінс Френк. Реклама=Advertising: Практ. посібник / Деніел Ядін (доп.і ред.), О.О. Чистякова (пер.) — 4. вид. — К. : Знання, 2001. — 455с. 22. Доти Дороти И. Паблисити и паблик рилейшнз: Пер. с англ.. — 2.изд., стереот. — М. : Филин, 1999. — 288с. 23. Друкер П. Управление, нацеленное на результаты. - М., 1992. 24. Еловенко В.Г. Организация рекламной деятельности: Учеб. пособие / Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. Кафедра маркетинга. — СПб. : Издательство СПбГУЭФ, 2001. — 112с. 25. Завьялов П., Демидов В. Формула успеха: маркетинг. - М.: Международные отношения, 1988. 26. Зв'язки з громадськістю: Навч. посіб. для студ. вузів / Є.Б. Тихомирова / М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти. Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. ін-ту "Слов'ян. ун-т". — К., 2001. — 560 с. 27. Картер Г. Эффективная реклама. - М.: Прогресс, 1991. 28. Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник:Для студ. вищих закл. освіти. — 2.вид., доп. — К. : Видавничий дім "Скарби", 2001. — 400с. 29. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 1990. 30. Крылов И. Маркетинг. - М.: Центр, 1998. 31. Крылов И. Теория и практика рекламы в России. - М.: Центр, 1996. 32. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с франц. - СПб.: Наука, 1996. 33. Левешко Р.Н. Анализ эффективности рекламы. — К. : ВІРА- Р, 1999. — 108с. 34. Лисица Н.М. Реклама в современном обществе. — Х. : Основа, 1999. — 271с. 35. Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К. : Видавництво КНЕУ, 2002. — 200с. — с. 200. 36. Махмудов Ханлар Зейнал. Реклама в системі маркетингу (теоретичні і практичні аспекти). — Полтава : Полтава, 1997. — 195с. 37. Международный кодекс рекламной практики. – Париж: Международная торговая палата, июнь 1987. 38. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. (Теория и практика). — К. : Дакор, 2002. — 501с. 39. Музыкант В. Реклама: международный опыт и российские традиции. - М.: Право и Закон, 1996. 40. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы: Монография: В 2 ч. - М.: Евразийский регион, 1998. 41. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2002. — 240с. 42. Орлова Т.М. Маркетинговые коммуникации как инструмент развития регионального рынка // Маркетинг в России и за рубежом. - 1998, № 1. 43. Орлова Т.М. Наша фирма в рекламе не нуждается! // Российский менеджмент: учебные конкретные ситуации / Под науч. ред. А.М. Зобова и Б.Н. Киселева. - М.: ГУУ, 1998. – Кн. 2. 44. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. (Теория и практика) / В.А. Моисеев. — К.: Дакор, 2002. — 500 с. 45. Паблик рілейшнз і репутаційний менеджмент / В. Королько // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. — 2001. — N 2. — С. 108-116. 46. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учеб. – М.: ИМПЭ, 1999 47. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: Навч.посіб. для студ. вищ. навч. закладів. — К.: Знання, 2000. — 506с. 48. Сучасна реклама: проблема довіри / Н.М. Лисиця // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. Соціол. дослідж. сучас. сусп-ва: методологія, теорія, методи. — 2000. — N 462. — С. 40-44.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)