Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Облік витрат товарно-матеріальних цінностей

Карточка работы:3006ф
Цена:
Тема: Облік витрат товарно-матеріальних цінностей
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ І ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Визначення, визнання та класифікація витрат підприємства 5 1.2. Особливості витрат товарно-матеріальних цінностей на виробництво 11 1.3. Техніко-економічна характеристика підприємства 17 РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКАІ ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 26 2.1. Організації бухгалтерського обліку витрат діяльності підприємства 26 2.2. Методика обліку матеріальних витрат діяльності підприємства 31 2.3. Удосконалення організації обліку матеріальних витрат 51 РОЗДІЛ 3. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 54 ВИСНОВКИ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 65 ДОДАТКИ
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Однією з найважливіших передумов ефективного функціонування економіки є розвиток виробництва. Запаси - рушійна сила будь-якого виробництва. Для того, щоб управління виробництвом було ефективним керівникам необхідно спиратися на дані бухгалтерського обліку господарських операцій, які мають забезпечити інформацією про стан виробничих запасів для діяльності, обсягів реалізації та ін.; на дані аудиту товарно-матеріальних запасів, як спосіб перевірки даних бухгалтерського обліку; та економічний аналіз, як спосіб отримати дані про ефективність тих чи інших операцій. Всім цим обумовлена актуальність обраної теми. В процесі виробництва матеріальні цінності використовуються повністю і тому для кожного нового процесу їх слід заміняти новими. Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди мають бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях підприємств здійснюються операції по збереженню виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво. Бухгалтерський облік має забезпечити контроль за залишками, надходженням і витратами виробничих запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності підприємства. Підприємства повинні забезпечити визначений рівень запасів сировини в процесі виробництва. Запаси надають підприємствам свободу в проведенні закупок, в складанні виробничого плану і в маркетингових заходах. Тому важливим питанням управління є визначення оптимального розміру матеріальних цінностей, необхідних для виробничого процесу. На основі звітних даних бухгалтер формує для керівника підприємства необхідні дані для удосконалення системи забезпечення виробничими запасами та надає інформацію про наявність надлишкових матеріальних ресурсів. На основі даних формується управління виробничими запасами підприємства. На отриманих даних формується інформація про оборотність матеріальних необоротних активів. Метою роботи є розкриття особливостей бухгалтерського обліку витрат товарно-матеріальних цінностей на прикладі промислового підприємства. Для написання роботи було поставлено наступні завдання: - визначити економічну сутність запасів підприємства; - провести аналіз нормативно-правової бази обліку; - дослідити методику обліку витрат товарно-матеріальних цінностей; - дослідити методику автоматизованого обліку товарно-матеріальних витрат; - визначити напрямки удосконалення обліку витрат на підприємстві. Досліджуване підприємство – Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма „Блайзер” – засноване в 1995 році. Предметом діяльності підприємства є: розробка конструкторсько-технологічної, замовної, робочої документації на виготовлення і монтаж металевих конструкцій і технологічної оснастки для промислових підприємств; виготовлення різних металевих конструцій; надання послуг промисловим підприємствам по виконанню замовлень; торгівля товарами народного споживання. Управління підприємством здійснюється директором у відповідності з Статутом підприємства. Підприємство самостійно встановлює штат працюючих, який на 1.01.2000 року склав 220 працівників. Організація бухгалтерського обліку матеріальних цінностей згідно з законом про підприємство передбачає ведення жорсткого контролю за раціональним та економним використанням ресурсів у виробництві, боротьбу з безладним господарюванням та розтягненням народних надбань, використання передових форм та методів обліку та обробки інформації на базі сучасної обчислювальної техніки.
Объём работы:
62
Выводы:У виробничому процесі підприємства використовують різні за своїм характером та властивостями речовини і сили природи. В економічній літературі цей процес прийнято називати затратами. Але за своїм змістом термін “затрати” є багатогранним і багатоаспектним. Виробнича діяльність широко розгалужена. Це виробництво товарів, виробів, виконання робіт, надання послуг, інформації, створення духовних цінностей тощо. Навіть виробництво товарів, продуктів, має широке розгалуження: промисловість, сільське господарство, будівництво тощо. Облік витрат матеріалів на виробництво готової продукції є важливою частиною бухгалтерського обліку на підприємстві, адже в результаті облік витрат матеріалів надає важливу інформацію про наявність, рух матеріальних цінностей, а також дані для калькулювання собівартості продукції та витрат на виробництво. У першому розділі основну увагу приділено вивченню економічної сутності витрат. Увагу також приділено класифікації і оцінці виробничих запасів. В економічній літературі прийнята така система групування затрат на будь-яке виробництво за елементами: 1. матеріальні затрати (за винятком зворотних відходів виробництва); 2. затрати на оплату праці; 3. відрахування на соціальне страхування; 4. амортизація основних засобів та інші операції. Запаси, як правило, є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємства; при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути перетворенні на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу. У другому розділі роботи розглянуто бухгалтерський облік використання виробничих матеріальних запасів. Підприємство об'єкт дослідження має певні особливості аналітичного обліку товарно-матеріальних цінностей, які полягають у наступному. ТОВ „Блайзер” самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення виробництва через систему прямих угод з постачальником. Аналітичний облік виробничих запасів (далі - матеріалів) ведеться в бухгалтерії за матеріально відповідальними особами та видами (групами) матеріалів на рахунках кількісно-сумового обліку. В окремих випадках задля спрощення документального оформлення й обліку однорідні матеріали об'єднують в одну однорідну групу (наприклад, цвяхи 50 - 100 мм, цвяхи більше 100 мм, нитки різні тощо). Аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, ведеться на позабалансовому рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні" за підприємствами - власниками цінностей, за назвами, сортами та місцями зберігання. Цінності, прийняті на відповідальне зберігання, слід зберігати окремо від інших цінностей. Рахунок 20 “Виробничі запаси” призначений для узагальнення інформації про наявність та рух підлеглих підприємству запасів сировини та матеріалів, будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари, відходів загального виробництва. Аналітичний облік запасів ведеться у розрізі їх найменувань або однорідних груп. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). У даному розділі також розглянуто документування операцій з обліку витрат матеріалів на виробництво та відображення різних операцій з обліку запасів у регістрах бухгалтерського обліку. На досліджуваному підприємстві бухгалтерські записи ведуть у журналах. По кожному виду продукції бухгалтер досліджуваного підприємства складає калькуляції, де відображаються прямі витрати сировини на виробництво, а також інші прямі витрати. Виходячи із конкретних умов роботи головний бухгалтер (бухгалтер) підприємства ТОВ „Блайзер” самостійно вирішує, який із варіантів організації бухгалтерського обліку виробничих запасів доцільно застосовувати. Найбільш доцільним і раціональним вважається застосування облікових договірних купівельних цін на матеріали з обліком транспортно-заготівельних витрат, що входять до первісної вартості матеріалів, на окремому аналітичному рахунку або на рахунках до окремих субрахунків рахунка 20 "Виробничі запаси" та списанням і розподілом цих витрат на об'єкти калькуляції за розрахунком на підставі середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат. Таку методику рекомендуємо використовувати на ТОВ „Блайзер”. Також в роботі проведено дослідження автоматизації обліку витрат товарно-матеріальних цінностей на виробництві.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про господарські товариства” від 19.06.91// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49 2. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №210 3. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 4. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 5. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік – 5-те вид., доп. і переробл. – Житомир: ПП „Рута”, 2003 – 726 с. 6. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В. Організація бухгалтерського обліку. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 602 с. 7. Курсом реформ – облік 2000. Навчальний практичний посібник: У 2-х ч. / Л. Шевченкова. : К.: Факт, 2001. – 129 с. 8. Павлюк І. Застосування Плану рахунків бух обліку на підприємствах і в організаціях України. Частина 2. // „Дт-Кт” № 27 2002 р. 9. Пантелєєв В. Караєв. В. Облік запасів. Урок №6 // „Дт-Кт. Школа бухгалтера” №17 2003 р. 10. Пантелєєв В. Караєв. В. Облік запасів. Урок №7 // „Дт-Кт. Школа бухгалтера” №20 2003 р. 11. Пантелєєв В. Караєв. В. Облік запасів. Урок №8 // „Дт-Кт. Школа бухгалтера” №22 2003 р. 12. Пантелєєв В. Караєв. В. Облік запасів. Урок №9 // „Дт-Кт. Школа бухгалтера” №26 2003 р. 13. Пантелєєв В. Караєв. В. Облік запасів. Урок №11 // „Дт-Кт. Школа бухгалтера” №40 2003 р. 14. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 15. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 268с. 16. Подольский В.И., Дик В.В., Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учета. – М:Аудит, ЮНИТИ, 1998 17. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу.: Підручник, - К.:КНЕУ, 2000 18. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 43 (458), 28 октября 2001 г. – К.: Блиц-Информ. 19. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 22 (385), 29 мая 2000 г. – К.: Блиц-Информ. 20. Сборник систематизированного законодательства “Золотая книга налогоплательщика” № 43 (406), 23 октября 2000 г. – К.: Блиц-Информ. 21. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. - К.: А.С.К., 2001. – 850 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)