Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Соціальна робота»

Соціальна робота в реабілітаційних центрах для дезадаптованих дітей та молоді

Карточка работы:1713Ф
Цена:
Тема: Соціальна робота в реабілітаційних центрах для дезадаптованих дітей та молоді
Предмет:Соціальна робота
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Социальная робота
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття і сутність дезадаптації 6 2. Умови формування дезадаптивної поведінки дітей та молоді 10 3. Форми і методи соціальної роботі з дезадаптованими дітьми та молоддю 14 Висновки 24 Список використаної літератури 26  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вступ Актуальність теми. В умовах розвитку сучасного суспільства через несприятливі обставини з’являються різноманітні відхилення в адаптації, що відображаються у прояві неадекватної поведінки і ставлення дітей та молоді до норм і вимог всієї системи суспільних відносин, в які включається людина на кожному етапі її становлення і розвитку. Відхилення, за яких дезадаптація носить антисуспільний характер, що суперечить нормам моралі та права, має назву десоціалізації. Основною ознакою десоціалізації є відчуження індивіда від соціальних інститутів, які виступають основними носіями установлених норм, моралі і прав. У такій ситуації відбувається вплив різних асоціальних і злочинних субкультур із власними, корпоративними нормами і цінностями, які носять антигромадський характер 9, c. 51. Простежується явище, коли соціальні відхилення і соціальна дезадаптація підлітків і молоді супроводжується деформацією їхніх соціальних зв’язків, а також категоричним відчуженням від сім’ї та школи. Для подолання такого відчуження та включення об’єктів соціалізації в суб’єкт-суб’єктні відносини і систему соціально значущих відносин необхідно реалізувати комплекс соціальних заходів, спрямованих як на оздоровлення ситуації та умов у школі, сім’ї, так і на індивідуальну корекцію особистості з девіантною поведінкою. Дослідження реалізації цих заходів та їх ефективність у соціальній реабілітації з цією категорією дітей та молоді, зокрема в умовах реабілітаційних центрів, й стало метою дослідження пропонованої роботи. Варто зазначити, що проблема дезадаптації не нова, її корені сягають у початок минулого століття. Біля витоків її вирішення стояли В. Кащенко, який ще у 20-ті роки ХХ ст. відзначав, що корекція недоліків особистості в процесі її становлення – це проблема великої значущості і вирішувати її потрібно продуктивно у контексті державної політики. Він привертав увагу до проблеми поєднання методико-терапевтичних, навчально-педагогічних і соціальних прийомів, спрямованих на корекцію характеру і відновлення особистості в цілому, наголошував, що успішність реабілітаційного процесу залежить від його початку: чим раніше почати, тим більше надії на успіх. Розроблення цієї проблеми продовжили А. Макаренко та С. Шацький, які у 20-ті роки заклали основні принципи соціальної роботи з важковиховуваними дітьми і підлітками. В основі їхньої педагогічної теорії, підтвердженої багаторічною практикою, лежить ідея створення педагогом виховного соціального середовища 11, c. 16. У 60-ті роки минулого сторіччя простежується тенденція до поглибленого вивчення аналізованої проблеми, зокрема, у психологічному, соціально-правовому і медичному аспектах. Причому причини девіантної поведінки вбачалися в особливостях вікового розвитку особистості, у відчуженні від "нормальних" дітей, своєрідності прояву протесту проти "пригнічення" їхніх інтересів тощо. В. Сухомлинський запропонував інший метод – використання різноманітних засобів стимулювання самовиховання особистості. В сучасній науці і практиці соціальної роботи дезадаптація розглядається як порушення здатності пристосування особистості до мінливих умов середовища. Причини повної дезадаптації надзвичайно багатоманітні. Вони можуть бути викликані недосконалістю педагогічної роботи, несприятливими соціально-побутовими умовами, відхиленнями в психічному розвитку, соціальними чинниками, ін. 13 В рамках даної роботи будуть розглянуті особливості застосування форм і методів соціальної роботи з дезадаптованими дітьми і молоддю. Означена категорія є досить широкою, як і арсенал форм і методів та умов їх використання. Якщо для дітей і підлітків (зі збереженими психічними і фізичними функціями) це переважно навчальні заклади різного типу, то для молодих людей найбільш дієвими є умови реабілітаційного центру. На сьогодні суть реабілітаційного підходу у соціальному середовищі визначається як комбіноване і координоване застосування медичних, соціальних, педагогічних, психологічних, професійних заходів, спрямованих на компенсацію дефекту, соціального відхилення. Об’єктом нашої роботи є процес соціальної роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю. Предмет роботи – особливості соціальної роботи з дітьми та молоддю. Мета роботи – проаналізувати теоретичні основи соціальної роботи з дітьми та молоддю в реабілітаційних центрах. Мету роботи передбачається досягнути, вирішивши ряд завдань: 1. Розкрити поняття і сутність дезадаптації; 2. Проаналізувати умови формування дезадаптивної поведінки дітей та молоді; 3. Розкрити форми і методи самостійної роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю. Методи дослідження: аналіз теоретичного матеріалу, вивчення вітчизняного досвіду.  
Объём работы:
23
Выводы: Висновки Отже, в роботі проаналізовано особливості соціальної роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю. Зазначено, в залежності від категорії (діти, підлітки, молодь) напрямки та інструменти допомоги суттєво відрізняються. Так, основними методами соціальної роботи з дезадаптованими дітьми в умовах школи (шкільна дезадаптація) є: спеціальні бесіди з дитиною, які дають можливість встановити причини порушень навчальних навичок і надати рекомендації батькам; робота із сім’ю, аналіз власної поведінки вчителем із метою запобігти можливій неправильній поведінці; робота із сім’єю, визначення оптимального режиму навантаження учня. При цьому робота з дезадаптованими дітьми та молоддю має починатися із встановлення контакту, що передбачає проходження декілька стадій від «накопичення згод» до «вироблення загальних норм поведінки і взаємодії». Наступними етапами і методами роботи є діагноста і виявлення дезадаптованих дітей; проведення бесід і тренінгів для забезпечення дитині умов подолання дезадаптації без наслідків; дослідження соціально-побутових умов мешкання дитини, складу і соціального статусу сім'ї; вивчити відношення батьків до цієї дитини; виявлення причин, які сприяли дезадаптації. В роботі з дезадаптованими підлітком необхідна спеціальна коректувальна робота над розвитком уваги і контролю, що вже довела свою ефективність при роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку. Порушення довільної уваги є одним з найпоширеніших дефектів у підлітків з шкільною дезадаптацією. Методи діагностики і корекції вищих психічних функцій виявляються ефективними при коректувальній роботі з різними формами дезадаптації підлітків. Щодо соціальної роботи з дезадаптованою молоддю, – в роботі розглянутий досвід роботи Центру реабілітації «Світ без залежності».Це Благодійна організація, яка проводить роботу з різних напрямків у соціальній сфері суспільства. Основні завдання Центру наступі: духовна, психологічна, соціальна і фізична реабілітація алко та наркозалежних; вироблення раціональних форм поведінки, заснованих на християнських цінностях; також соціальна адаптація та допомога у працевлаштуванні у постреабілітаційний період. Крім реабілітації, Центр проводить профілактичні заходи, такі як: відвідування навчальних закладів; проведення культурно-масових заходів; проведення спортивних заходів; проведення масових акцій серед молоді; проведення вуличних акцій з роздачею тематичної літератури. Наприкінці хочеться зазначити, що успіх реабілітаційних центрів, в яких надається допомога дезадаптованим молоді та дітям, передбачає в першу чергу наявність відповідних кадрів з необхідним рівнем підготовки. В цілому зазначимо, що об’єкт роботи вивчений, предмет проаналізований, а мета досягнута.
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) Текст : навчальний посібник / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола; Заг. ред. А. Й. Капської ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Державний центр соціальних служб для молоді. – К. : б. и., 2002. – 164 с. 2. Алєксєєнко Т.Ф. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія. К.: – Центр учбової літератури. – 2008. – 246 с. 3. Бєлавіна Т.І. Соціальна дезадаптація молоді: Чинники та умови. – К.: Знання, 2004. – 147 с. 4. Бойко А.М. Збігнев В. Соціальна робота і роль соціально орієнтованих організацій. Український і закордонний досвід / Проект Європейського Союзу Розвиток громадянського суспільства в Києві та обраних регіонах України . – К. 2008. – 36 с. 5. Глозман Ж.М., Самойлова В.М. Соціально дезадаптований підліток: нейропсихологічний підхід // Психологічна наука і освіта. – 1999. -№2. – С. 99-109. 6. Голованова Т.П. Соціально-педагогічні та психологічні аспекти попередження дезадаптації особистості. http://www.zsu. zp.ua 7. Грива, О. Соціально-педагогічний захист прав дітей і молоді в сучасній Україні / О. Грива // Шлях освіти. – 2002. – С.40-42. 8. Куканова Е.В. Попередження "синдрому дезаптації" // Шкільні технології.. – 1998. – №5. – С.217-220 9. Максимова Н.Ю. Воспитательная работа с социально-дезадаптированными школьниками: метод. реком. К.: – ИЗМН. – 1997. – 136 c. 10. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога. — М.: ТЦ Сфера, 2004. - 480 с. 11. Панагушина О.Є. Соціально-педагогічна робота з учнями підліткового віку: Метод. рек. / Південноукраїнський регіональний ін-т післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Херсон: Айлант 2006. – 43 с. 12. Петрюк І.М. Соціально-педагогічна робота з дезадаптованими підлітками у загальноосвітній школі / http://www.psyh.kiev.ua 13. Петрюк І.М. Соціально-педагогічна робота з дезадаптованими підлітками у загальноосвітній школі. http://psyh. kiev.ua 14. Помиткін Е.О. Проблема розвитку та діагностики духовних ціннісних орієнтацій у старшокласників // Практична психологія та соціальна робота. –1998. –№ 10. –С.6-14 15. Попелюшко, Р. П. Аналіз вивчення проблеми формування самооцінки у студентської молоді / Р. П. Попелюшко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 7. – С.72-76. 16. Соціальна робота / соціальна педагогіка /Під заг. ред. І.Д.Звєрєвої. – К.: Етносфера, 1994.– 119 с. 17. Соціальна робота в Україні: Навчальний посібник. / І.Д. Зверева, О.В. Безпалько, С.Я. Марченко та ін. – К.: ДЦССМ, 2004. – 256 с. 18. Соціальна робота: в 3-х ч./ За ред. Т.Семигіна І.Грига. Т. 2. – К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія 2004. – 372 с. 19. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю / Під ред. А.Й.Капської. – К.: УДЦССМ 2005. – 220 с. 20. Тимофеев, А. Молодёжь XXI века – новые стремления, новые требования / А. Тимофеев // Библиотека. – 2000. – №6. – С.21-22. 21. Тюптя Л.Т. Іванова І.Б. Соціальна робота. Теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Знання 2008. – 574 с. 22. Федоришин Г.М. Роль неблагополучної сім'ї у соціальній дезадаптації підлітків // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Видавництво “Плай” Прикарпатського університету, 1999. – Вип.3. – Ч.1. – С.169-175. 23. Щудло С.А. Дезадаптація молоді в сучасному суспільстві: сутність та прояви // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія виживання: Молодь і сучасний світ”.- Харків, 2003. – С. 8-11. 24. Юдєєва Т.В., Манілов І.Ф. Вікові особливості навіюваності соціально дезадаптованих неповнолітніх // Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПНУ. Проблеми загальної та педагогічної психології, т. XII, ч.4. – 2010. – С. 455-463. 25. www.rehab.in.uа – Центр реабилитации «Мир без зависимости» 26. www.tnpu.edu.ua Актуальні проблеми соціальної роботи та соціальної педагогіки на сучасному етапі.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (126)