Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Організація бухгалтерського обліку та облікова політика на підприємстві

Карточка работы:59741б
Цена:
Тема: Організація бухгалтерського обліку та облікова політика на підприємстві
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Роль та організація бухгалтерського обліку на підприємстві 5 1.1. Організація облікового процесу на підприємстві 5 1.2. Нормативно-праове регулювання організації обліку на підприємстві 10 Розділ 2. Сутність, основні складові та положення облікової політики 13 2.1. Поняття та процес розробки облікової політики підприємства 13 2.2. Методика формування, перевірки та аналізу облікової політики на підприємстві 19 Розділ 3. Вплив особливостей діяльності підприємства на формуванняч облікової політики підприємства 25 Висновки 31 Практичне завдання 34 Список використаної літератури 45 Додатки 47
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Система бухгалтерського обліку - це своєрідний механізм підготовки та відображення інформації про майнове та фінансове становище підприємства. Завдяки цій інформації внутрішні та зовнішні її користувачі мають уявлення про реальний стан справ на підприємстві. Як відомо, методична база ведення бухгалтерського обліку складається з використання первинних облікових документів, інвентаризації, оцінки, калькулювання, організації обліку (управлінського, бухгалтерського та податкового), виконання розрахунків та проведень, контролю, підготовки звітності. Створення цілісної системи обліку передбачає активне застосування специфічного елемента регулювання бухгалтерського обліку та звітності - облікової політики підприємства. Ринкові методи господарювання вимагають досконалих, конкретних і незмінних правил ведення бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві. А встановлення таких правил, в свою чергу, потребує наукового аналітичного підходу, глибоких маркетингових досліджень, зваженої і далекоглядної кадрової політики, поєднання інтелекту та досвіду працівників підприємства. Нові стандарти поставили перед підприємством нові вимоги, часом досить складні, розв'язання яких потребує грунтовних знань економічних процесів (що відбуваються як на самому підприємстві, так і за його межами), чинного законодавства України (особливо щодо обліку і звітності). Перехід до нової системи обліку пов'язаний з певними труднощами і передбачає виконання нових операцій у бухгалтерському обліку, зокрема визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань, порядку оцінки, системи переоцінки активів, визначення доходів та витрат тощо. Метою дослідження даної роботи є вивчення сутності облікової політики та підходів до її формування на підприємстві. Для досягнення мети поставлені наступні завдання: - дослідити сутність облікової політики підприємства; - визначити роль облікового підрозділу та його функцій на підприємстві; - визначити основні складові облікової політики; - дослідження техніки здійснення облікової політики на підприємстві. Предметом роботи виступає облікова політика підприємства.
Объём работы:
45
Выводы:Бухгалтерський облік сьогодні - це система безперервного, суцільного і взаємозалежного спостереження за створенням (і грошовим вираженням) суспільного продукту і зв'язаними з ним процесами обміну, розподіли і перерозподіли, за наявністю і рухом майна господарства, його майновими відносинами. Ціль такого обліку - одержати і систематизувати інформацію, потрібну для керування діяльністю господарства будь-якого масштабу і рівня. Можна змело констатувати, що сьогодні бухгалтерський облік став складений управлінської системи світової економіки. Без нього неможливе керування будь-якою ланкою світової економіки. Недарма бухгалтерський облік називають "мовою бізнесу". Бухгалтерський облік - це система збору, виміру, обробки і передачі інформації користувачам про господарські обєкти. У будь-якому господарстві обліковий процес як технологічна сукупність поділяється на етапи: 1. первинний; 2. поточний; 3. підсумковий. Оскільки ведення бухгалтерських операцій та складання фінансової звітності підприємства повинні базуватись на єдиних та незмінних методичних засадах, розроблення облікової політики слід розпочати до нового звітного року і завершити до 31 грудня, щоб з нового фінансового року працювати за новими параметрами. Новостворені підприємства розробляють облікову політику до початку господарської діяльності таким чином, щоб перша господарська операція відбувалася після затвердження. Статтею 8 Закону „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” передбачений такий порядок організації і ведення бухгалтерського обліку: 1) безупинне ведення бухгалтерського обліку з дня організації підприємства до його ліквідації. При цьому відповідальність за бухгалтерський облік операцій, пов'язаних із ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань, упорядкування ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладена на ліквідаційну комісію; 2) самостійний вибір підприємством форми організації обліку у вигляді: - введення в штат підприємства посади головного бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; - користування для ведення обліку послугами фахівця з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, що здійснює діяльність без створення юридичної особи; - ведення обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою на договірних засадах; - самостійного ведення обліку й упорядкування звітності безпосередньо власником або керівником підприємства; 3) самостійний вибір підприємством облікової політики, тобто сукупності методів, принципів і процедур, використовуваних для упорядкування фінансової звітності. Іншими словами, облікова політика є сукупністю принципів, правил, засобів і допущень (припущень, умов, із яких підприємство повинно виходити при налагодженні бухгалтерського обліку й упорядкуванні фінансової звітності), прийнятих керівництвом кожного окремого підприємства для ведення бухгалтерського обліку й упорядкування фінансової звітності. Облікова політика є складовою частиною фінансової звітності і повинна розроблятися самостійно кожним підприємством в Україні, зареєстрованим у встановленому законодавством порядку. Основна її мета - найкраще забезпечити одержання достовірної інформації про майнове і фінансове становище підприємства, результати його діяльності, необхідної для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень. Підготовка наказу про облікову політику підприємства на практиці є досить трудомісткою справою і вимагає від учасників цього процесу неабияких здібностей, комплексних знань усіх процесів, які відбувались на підприємстві і за його межами в минулому, здійснюються зараз і проводитимуться в майбутньому. Усе це потребує грунтовного аналізу подій і фактів, уміння бачити перспективу, неординарно мислити тощо. Вид діяльності підприємства занчно впливає на такі пункти облікової політики як безпосередня організація обліку різних активів, пасивів, доходів та витрат підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996 – XIV. 2. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с. 3. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік – 5-те вид., доп. і переробл. – Житомир: ПП „Рута”, 2003 – 726 с. 4. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В. Організація бухгалтерського обліку. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 602 с. 5. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні- Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000 – 768 с. 6. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 1999. – 544 с. 7. Ефименко Н. Анализ финансового положения предприятия // Бух. Учет и аудит. – 1994. - № 2,3. 8. Завгородний А.Г. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 755 с. 9. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2002. – 144 с. 10. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. 2-ге вид. – К.: ТОВ „Знання”, 2001 – 378 с. 11. Курсом реформ – облік 2000. Навчальний практичний посібник: У 2-х ч. / Л. Шевченкова. : К.: Факт, 2001. – 129 с. 12. Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу господарської діяльності.:Підручник, - К. 1993. 13. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб?єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с. 14. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345 с. 15. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 268 с. 16. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу.: Підручник, - К.:КНЕУ, 2000. 17. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Підручник, 3-тє видання, перероб. і доп. - К.:КНЕУ, 2000. 18. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 43 (458), 28 октября 2001 г. – К.: Блиц-Информ. 19. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 22 (385), 29 мая 2000 г. – К.: Блиц-Информ. 20. Сборник систематизированного законодательства “Золотая книга налогоплательщика” № 43 (406), 23 октября 2000 г. – К.: Блиц-Информ. 21. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Мінськ. - 2004 р. - 409 с. 22. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. - К.: А.С.К., 2001. – 850 с. 23. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підруч. для студ. кооп. вузів. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ІнЮре, 2000. – 351 с.
Дополнительная информация:+ Додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)