Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Облік операцій на рахунках банку

Карточка работы:59742б
Цена:
Тема: Облік операцій на рахунках банку
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:ВСТУП 3 Розділ 1. Економічна сутність грошових коштів та операцій на рахунках в банках 5 1.1. Грошові кошти, їх склад та характеристика згідно АСБО 4 „Звіт про рух грошових коштів” 5 1.2. Відкриття поточних рахунків у банку в національній валюті 7 Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку операцій на рахунках в банках 10 2.1. Документальне оформлення господарських операцій по рахунках в банках в національній валюті 10 2.2. Аналітичний облік банківських операцій 14 2.3. Синтетичний облік грошових коштів на рахунках в банках в національній валюті 16 Розділ 3. Дослідження методології і організації бухгалтерського обліку на підприємстві ТОВ „ТПК”. 20 3.1. Характеристика підприємства ТОВ „ТПК” 20 3.2 Облік грошових коштів на рахунках в банку ТОВ „ТПК” 24 Банківська виписка 24 Висновки і пропозиції 31 Практичне завдання 33 Список використаної літератури 44 ДОДАТКИ 46
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Бухгалтерський облік є функцією управління і являє собою найбільш суттєву та важливу частину управлінської системи підприємства. Впровадження ринкових механізмів, різноманітних форм власності, реформування економічних відносин вимагають внесення змін у систему бухгалтерського фінансового обліку. Фінансовий облік в галузях народного господарства є одним з найважливіших джерел економічної інформації, засобом контролю за роботою підприємства і знаряддям охорони власності. Бухгалтерський облік документально сполучає підприємство із зовнішнім світом, тобто сторонніми організаціями – юридичними та фізичними особами. Актуальні проблеми в галузі економіки неможливо вирішувати без удосконалення побудови бухгалтерського обліку, який у практичному аспекті формує інформаційну систему підприємства дає змогу користувачам оперувати відповідними даними. Перехід підприємств України на національні стандарти бухгалтерського обліку, на новий План рахунків бухгалтерського обліку зумовлений рамками реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію зі світовим економічним простором, який передбачає адаптацію законодавства України до законодавства розвинутих країн світу і спрямований на розвиток ринкових відносин, охоплення приватизацією різних галузей народного господарства України. Чітка побудова бухгалтерського фінансового обліку відповідно до змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській фінансовій діяльності підприємств, у системі оподаткування, у довгострокових зобов’язаннях, поточних і розрахункових операцій у складанні балансу, фінансової звітності тощо. Темою даної курсової роботи є дослідження обліку операцій на рахунках у банку в ТОВ „ТПК”.
Объём работы:
45
Выводы:Підприємства будь-якої країни проводять свої розрахунки через банківську систему. Підприємства відкривають в банках розрахункові рахунки для ведення розрахунків зі своїми контрагентами – постачальниками матеріальних цінностей (товарів, сировини), робіт, послуг та покупцями. Підприємства можуть відкривати в банках рахунки як в національній так і в іноземній валюті. Один розрахунковий рахунок підприємства може бути основним. Всі інші рахунки – допоміжні. Так наприклад допоміжні рахунки можуть використовуватись для накопичення резервного фонду або фонду економічного стимулювання та для інших цілей. У даній курсовій роботі розглянуто фінансовий облік операцій на інших рахунках у банку. У першій частині розглянуто основні теоретичні положення з обліку грошових коштів на рахунках у банку. Також розглянуто основні нормативно-правові документи, що регулюють цю сферу діяльності підприємства. Підприємства можуть відкривати інші рахунки із наступною метою: - акумулювання коштів резервного фонду підприємства; - акумулювання коштів інших фондів (наприклад, фонду економічного стимулювання); - з причини територіального віддалення філії (наприклад, підприємство має магазини у різних районах міста або у різних містах); - для обліку наданих бюджетних коштів (надходження коштів на відшкодування допомоги по тимчасовій втраті працездатності або оплати допомоги “чорнобильцям”); - для відкриття акредитиву; - для отримання позичкових коштів; - для відкриття депозитного рахунку. Друга частина роботи присвячена веденню обліку операцій на інших рахунках у банку. Для ведення бухгалтерського обліку операцій з іншими рахунками в банку призначений субрахунок 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті” та субрахунок 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”. Для ведення аналітичного обліку інших рахунків у банку відкриваються аналітичні регістри обліку. Документування операцій на інших рахунках у банку виконується також як і для розрахункового рахунку. Основні документи, що використовуються для обліку – “Платіжне доручення”, “Виписка банку”. Для удосконалення розрахункових операцій підприємства у роботі запропоновано використовувати акредитив як спосіб розрахунку із постачальниками. При акредитивній формі розрахунків підприємство-покупець перераховує частину коштів в установу банку за місцезнаходженням постачальника для попередньої оплати відвантажених товарів на умовах, що передбачені в акредитивній заяві. Вказані кошти зберігаються на акредитиві до виконання постачальником своїх зобов’язань перед покупцем. У розвинутих країнах дуже розповсюдженими є розрахунки за допомогою акредитивів. Даний спосіб розрахунків надає підприємству-покупцю впевненість у отриманні товарів, а підприємству-постачальнику впевненість у отриманні своєчасної оплати за поставлені товари (виконані роботи, надані послуги). Тобто такий спосіб розрахунків знижує ризик появи заборгованості підприємств одного перед одним.
Вариант:нет
Литература:1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказ Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій № 291 від 30.11.99р. 3. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій № 291 від 30.11.99 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 893/4186 від 21.12 99 р.). 4. “Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” затверджена постановою правління НБУ від 29 березня 2001р. № 135; 5. Постанова правління НБУ від 1 серпня 2001 р. № 318 “Про затвердження змін в Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”. 6. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях 2000. Уч. пособие для студ. вузов / Под ред. Кужельного Н.В. – К.: А.С.К., 2000 –64с. 7. Курсом реформ – облік 2000. Навчальний практичний посібник: У 2-х ч. / Л. Шевченкова. : К.: Факт, 2001. – 129 с. 8. Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу господарської діяльності.:Підручник, - К. 1993 9. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К: Т-во“Знання”, КОО, 1999. – 181 с. 10. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 11. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 22 (385), 29 мая 2000 г. – К.: Блиц-Информ. 12. Сборник систематизированного законодательства “Золотая книга налогоплательщика” № 43 (406), 23 октября 2000 г. – К.: Блиц-Информ. 13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – Підручник для студ. вищ. навч. закладів економ. спец. – 5-те вид., доп. та перероб. – К.: А.С.К., 2000. –784с. 14. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. – К.: А.С.К., 2001. –348с.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)