Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Історія держави та права»

Стародавньосхідні деспотії

Карточка работы:3011ф
Цена:
Тема: Стародавньосхідні деспотії
Предмет:Історія держави та права
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національна Академія Внутрішніх Справ України (НАВСУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Виникнення держави і права в країнах Стародавнього Сходу та зародження в них деспотії 5 1.1. Виникнення держави і права в країнах Стародавнього Сходу та їх характерні риси 5 1.2.Зародження деспотичної форми правління 11 Розділ 2. Держави Стародавнього Сходу та вплив деспотії на них 13 2.1. Стародавній Єгипт 13 2.2.Вавилон і Ассирія 19 2.3.Стародавній Китай та Індія 30 Висновок 41 Використана література 42
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:До деспотичної форми правління спонукала необхідність створення системи міцних оборонних споруд, забезпечення великої боєздатної армії, оскільки відсутність природних перешкод (гір, морів) сприяла частим нападам сусідів на ці країни. Перші держави в Азії та північно-східній Африці виникли ще у IV тис. до н.е. Кожна з них має свою історію виникнення, розвитку і падіння, характерні особливості. Водночас є і спільні риси, які об'єднують їх у єдину, близьку за суттю групу країн — країн Стародавнього Сходу. Збереження значних пережитків первіснообщинного ладу, зокрема сусідської (територіальної) общини, помітних слідів патріархального побуту, звичаїв, традицій. Значна питома вага у виробництві праці вільних общинників. Відсутність на перших етапах розвитку приватної власності на землю, слабкий її розвиток загалом. Наявність колективного рабоволодіння (храми, общини). Збереження первісних форм рабства, так званого домашнього рабства, коли раби ще мають деякі права (майно, сім'ю та ін.). Створення деспотичної форми правління, тобто державного ладу, який характеризується необмеженою владою монарха. Це пояснюється не тільки необхідністю чітко управляти суспільством, утримувати у покорі рабів, захищати свою землю від численних нападів войовничих сусідів чи нападати на них самому, а й особливістю способу виробництва. Створення технічно продуманої, складної системи іригаційних споруд, виконання великого обсягу інших робіт, економне і спільне використання води — все це настійно вимагало централізованої, міцної влади. Економічною основою влади деспота була державна власність на землю, податки, військову здобич. Деспотична влада фараона не була владою волюнтаристською, фараон по-своєму турбувався про власний народ. У цьому плані дуже цікавою пам'яткою держави і права Стародавнього Єгипту видається «Повчання гераклеопольського царя своєму сину Мерікара», яке датується часом переходу від Давнього царства до Середнього (або першими десятиріччями Середнього царства). В «Повчанні» особливий акцент робиться на моральній основі влади. Темою дослідження даної курсової роботи є стародавньосхідні деспотії .
Объём работы:
39
Выводы:Економічною основою влади деспота була державна власність на землю, податки, військову здобич. На чолі перших державних організмів, якими були міста-держави стояли правителі за титулами . З виникненням держав родоплемінні вожді перетворилися в органи політичного панування, органи держави, утворивши з допоміжним апаратом так звану публічну владу. Природні умови і спосіб виробництва потребували збереження общин, а великий обсяг іригаційних та інших робіт необхідно було чітко і централізовано регулювати. Цього можна було досягти встановленням міцної влади, тому державна влада набула характеру деспотії. Працю общинників, ремісників широко використовували в східних деспотіях на так званих публічних роботах, тобто при будівництві храмів, палаців, гробниць царів, іригаційних систем, громадських споруд, прокладанні доріг тощо. Економічною основою влади деспота була державна власність на землю, податки, військову здобич. Закони викладалися за певною системою: порядок судочинства, майнові відносини, шлюб і сім'я, знаряддя праці, захист особи. Древній Вавилон був різновидом східної деспотії. Отже, влада правителя тут була абсолютною: правитель видавав від свого імені закони, мав вищу адміністративно-виконавчу владу, був верховним воєначальником, найвищим суддею. Дуже часто він був верховним жерцем, називаючи себе намісником місцевого бога. Населення приписувало йому особливу могутність і надприродну силу. У знайдених документах зазначалось, що він повинен оберігати країну і народ від стихійних лих, гніву богів, нашестя ворогів, наповнювати канали водою, забезпечувати високі врожаї, примножувати кількість риби у воді і звірів на землі, будувати храми, фортеці, громадські споруди, млини, загони для священних тварин тощо.
Вариант:нет
Литература:1. Бачур Борис Степанович. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч.-метод. посіб. / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. Кафедра загальноправових дисциплін і міжнародного права. — О. : Астропринт, 2005. — 72с 2. Глиняний Володимир Павлович. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Одеська національна юридична академія. — 5. вид., перероб. і доп. — К. : Істина, 2005. — 768с. 3. Захарченко Петро Павлович, Ковалевська Ольга Олегівна, Кузьминець Олександр Васильович. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2005. — 214с. 4. Никифорак Михайло Васильович. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. програма / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2005. — 47с 5. Макарчук Володимир Степанович. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб.. — 5.вид., доп. — К. : Атіка, 2006. — 680с. 6. Бостан Людмила Миколаївна, Бостан Сергій Костянтинович. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Запорізький юридичний ін-т. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 672с. 7. Кирпичов Олег Анатолійович, Антошкіна Валерія Костянтинівна. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2004. — 274с. 8. Ластовський Валерій Васильович. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник / Науково- навчальне об'єднання "Академкомплекс" / О.П. Коцюба (ред.). — К. : Дієз-продукт, 2004. — 144с. 9. Макарчук Володимир Степанович. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. — 4.вид., доп. — К. : Атіка, 2004. — 616с. 10. Хома Наталія Михайлівна. Історія держави та права зарубіжних країн: Навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти. — К. : Каравела, 2004. — 475с. 11. Бостан Людмила Миколаївна, Бостан Сергій Костянтинович. Історія держави і права зарубіжних країн. Держава і право епохи громадянського суспільства: Навч. посіб.. — Запоріжжя : Просвіта, 2003. — 452с. 12. Ковалевська Ольга Олегівна. Історія держави та права зарубіжних країн: Навч. посібник для дистанційного навчання / Відкритий Міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : ВМУРоЛ, 2003. — 203с. 13. Ластовський Валерій Васильович. Історія держави і права зарубіжних країн: Курс лекцій для студ. денної, заоч. та дистанційної форм навч. спец. 6.060101 "Правознавство" / Черкаська академія менеджменту. — Черкаси, 2003. — 87с. 14. Луняк Марина Олександрівна. Історія держави та права зарубіжних країн: Лекційний курс та навч.-метод. матеріали / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М.Гоголя, 2003. — 32с. 15. Страхов Микола Миколайович. Історія держави і права зарубіжних країн: Підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; Академія правових наук України. — 2.вид., перероб. та доп. — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 583с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (124)