Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Конкурентоспроможність підприємства та шляхи підвищення

Карточка работы:2373п
Цена:
Тема: Конкурентоспроможність підприємства та шляхи підвищення
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):менеджмент организаций
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:  ВСТУП 3 1. Сутність конкурентоспроможності та основні методичні підходи до її оцінки 5 2. Характеристика господарської діяльності підприємства 11 3. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 18 4. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства 30 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЛЇ ЛІТЕРАТУРИ 43
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Питання конкуренції і конкурентоспроможності перебувають у центрі уваги дослідників протягом усієї історії розвитку економічних відносин. При цьому конкуренція розглядається як вища спонукальна сила, що змушує виробників продукції підвищувати її якість, знижувати витрати на виробництво, підвищувати продуктивність праці. Більш того, конкуренція формулює нові стандарти господарювання учасників ринку. Це обумовлює необхідність забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємств, що дозволяє їм ефективно виконувати свої господарські функції в умовах постійного посилення конкурентної боротьби. Тільки постійне вдосконалення, пошук нового, використання новітніх технологій і методів організації виробництва та управління допоможуть підприємствам досягти й утримати стійке положення на конкурентному ринку. Підприємствам важливо відчувати підтримку держави при розв'язанні питань підприємницького розвитку. Проблема конкурентоспроможності стала предметом досліджень учених західних країн: А. Бранденбургера, Р. Вернона, Е. Вогеля, Г. Грубера, П. Катценштейна, І. Кірцнера, М.Книша, С. Коуена, П. Кругмана, В.Леонтьєва, Ф.Ліста, А.Маршалла, Дж. Міля, Р.Нельсона, М. Портера, Д. Рікардо, Дж. Сакса, ІІ. Самуельсона, А. Смітта, С. Уінтера, Ф. Хайєка, Дж. Харта, Е. Хекшера, Дж. Хікса та ін.; українських науковців – Л.Антонюк, О. Білоруса, Л. Гальперіної, Б. Губського, О. Каніщенко, Д. Лук’яненка, В. Новицького, Ю.Пахомова, А.Поручника, В. Сіденка, C. Соколенка, А. Філіпенка, Т. Циганкової, О. Шнипка, О. Шниркова. Метою роботи є аналіз теоретичних положень та методичних рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства, надання конкретних рекомендацій та визначення напрямів розвитку конкурентоспроможності підприємства на матеріалах ЗАТ “КЗШВ Столичний”. Відповідно до мети в роботі визначено такі завдання: - дослідити теоретико-методологічні особливості, сутність поняття конкурентоспроможності; - оцінити передумови високого конкурентного статусу підприємства та його значення для ЗАТ “КЗШВ Столичний”; - дослідити основні тенденції розвитку конкурентних позицій та діяльності ЗАТ “КЗШВ Столичний”; - визначити та обґрунтувати основні напрямки, підвищення конкурентоспроможності ЗАТ “КЗШВ Столичний” та вдосконалення стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства. Об'єкт дослідження – теоретико-методологічгі аспекти та процес забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Предмет дослідження – загальні принципи, методи та інструменти підвищення конкурентоспроможності підприємства (на матеріалах ЗАТ “КЗШВ Столичний”). Методи дослідження. При виконанні роботи використані результати досліджень, що містяться в наукових працях провідних вітчизняних та зарубіжних вчених. Для теоретичних й методологічних узагальнень використовувались діалектичний та системний аналіз, при аналізі економічного розвитку – економіко-статистичні методи; для розробки методики та характеристики тенденцій розвитку підприємства та його конкурентоспроможності – методи системного, статистичного й графічного аналізу, експертних оцінок. Робота складається з вступу, чотирьох розділів – теоретичного, розділів, що містять аналіз практичної господарської діяльності підприємства та дослідження його конкурентоспроможності та проектно-рекомендаційного розділу. В роботі надано висновки і пропозиції, наведено додатки та перелік використаних джерел.
Объём работы:
40
Выводы: В ході виконання роботи, можна зробити наступні висновки і узагальнення. В економічній літературі не розроблено єдиного поняття “конкурентоспроможності”, відсутня і єдина універсальна методика оцінки забезпечення конкурентоспроможності. На сучасному етапі розвитку суспільства питанням конкурентоспроможності підприємств сфери послуг приділяється особлива увага. Конкурентоспроможні підприємства повинні виробляти і пропонувати ринкові товари, що задовольняють нестаток їх цільових споживачів. У противному випадку підприємства не можуть одержувати доходи, а виходить, бути конкурентоспроможним. Для того щоб задовольнити нестаток споживачів краще, ніж конкуренти, підприємства повинні скорочувати виробничий цикл і витрати, поліпшувати якість продуктів і послуг, зміцнювати співвідношення з постачальниками і споживачами, удосконалювати свої організаційні системи, щоб відповідна реакція на зміну споживчих смаків переваг була як можна швидкою. Інакше кажучи, для досягнення конкурентоспроможності підприємство повинне створювати і розвивати свої конкурентні переваги, що дозволять щонайкраще використовувати фінансові ресурси умовах макросередовища. Отже, при вимірі конкурентоспроможності повинні враховуватися такі моменти: адаптивність організації до змін навколишнього середовища, конкурентні переваги в рамках комплекс маркетингу і результати діяльності. Критерій конкурентоспроможності визначається стабільністю місця на своєму ринку підприємства і його продукції, а також рівнем продажі продукції підприємства на ринках. Зростання конкурентоспроможності підприємства залежить, з одного боку від управлінських рішень на рівні самих підприємств, з іншого – від державної і регіональної політики у сфері створення відповідного економіко-правового середовища й державної підтримки зусиль суб’єктів господарювання щодо підвищення їх конкурентоспроможності. Дослідження практичних аспектів господарювання ЗАТ “КЗШВ Столичний” показало, що підприємство успішно функціонує і є лідером на українському ринку шампанських вин. Для подальшого розвитку йому необхідно проводити стратегію розвитку міжнародної конкурентоспроможності певного товару (коньяку) і виходити з ним на іноземні ринки. Рентабельність продаж по операційному прибутку на КЗШВ «Столичний» є дуже нестабільною (коливається від 9,87% у 2005 році, до 5,20% у 2008 і 12,17% у 2009 році). Не можна говорити про стабільність цього показника і у конкурентів компанії, так Артемiвський завод шампанських вин "Артемiвськ Вайнерi" знизив рентабельність з 13% до 12% у 2007 і 2008 роках відповідно, а Одеський завод шампанських вин за два останні роки, тобто за 2009 і 2008, не мав операційного прибутку взагалі, тобто був збитковим підприємством. Хоча показники Артемівського заводу є вищими за наші у відповідні роки, у 2009 році КЗШВ «Столичний» мав 12,17% рівень рентабельності продаж. Таким чином при утриманні такої тенденції, тобто тенденції зростання рентабельності продаж, можна зробити висновок, що прихід іноземних інвесторів був сприятливим для «Столичного» і підвищив прибутковість компанії. Слід відмітити, що показники поточного фінансового стану підприємства знаходяться на задовільному рівні, якого вони досягли за останній рік , подолавши попередню тенденцію до зниження та нестабільності. Разом з тим привертає увагу необхідність покращення управління запасами та дебіторською заборгованістю. Значна група показників рентабельності привертає увагу своєю нестабільністю. Внутрішніми факторами впливу на діяльність і стратегічний розвиток ЗАТ “КЗШВ Столичний” вважаються наступні: - технологічний рівень виробництва; - якість виноматеріалів та виробленого шампанського; - бюджети на реалізацію та собівартість виробництва; - рівень кваліфікації персоналу; - вартість ви ходу на зовнішній ринок із продукцією КЗШВ. Основною стратегією в реалізаційній діяльності підприємства повинно бути розширення ринків реалізації шампанського. Тобто проникнення на окремі іноземні сегменти (регіональні, локальні) ринку шампанських вин. Впровадження нової структури фінансового департаменту, поєднання в єдину службу всіх відділів, які виконують окремі його функції, створить певні організаційні передумови для забезпечення належного рівня стратегічного управління фінансами підприємства
Вариант:нет
Литература: 1. Господарський Кодекс України / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №18, №19-20, №21-22, ст. 144) 2. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. 3. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М.Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2006. 4. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. – С. 104-105. 5. Ареф’єва О.В, Кондратюк О.І. Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства // Актуальні проблеми економіки – 2008 - № 3(81). 6. Афанасьєв М. В., Плоха О.Б. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. — Х.: ВД "Інжек", 2007. – 320 с. 7. Бондар Н.М., Воротін В.Є., Гаєвський О.А. Економіка підприємства: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом / А.В. Калина (ред.). — К. : МАУП, 2006. — 352 с. 8. Бородіна О. М., Бурлай Т. В., Горшкова Н. І., Гончар Н. Ю., Дубровський В. І. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення: монографія / Інститут економіки та прогнозування НАН України / І.В. Крючкова (ред.). — К. : Основа, 2007. — 488с. 9. Буканова Т.В. Нова концепція управління конкурентоздатністю підприємств. 2009 – № 2. – С. 143–145. 10. Бутнік-Сіверський О., Шматкова Г., Силантьєва Н. Інвестиційна привабливість підприємства // Харчова і переробна промисловість.- 2005.- №5.-С.13-15. 11. Гаєвська Л.М., Фурманюк О.Л., Паєнтко Т.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Національна академія держ. податкової служби України. — 2.вид., доп. та перероб. — Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006. — 117 с. 12. Гальчинський А., Геєць В., Кінах А., Семиноженко В. Інноваційна стратегія українських реформ. - К.: Знання України, 2010. - С. 324. 13. Гончарова С. Ю., Отенко І. П. Стратегічне управління: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2004. — 164 с. 14. Грозна В.В. Підвищення конкурентоспроможності економіки України як передумова співробітництва з ЄС // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 11. – С. 130–139. 15. Дребот Н. П., Мороз Л. В., Пшик Б. І. Стратегічне управління: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2005. — 152с. 16. Економiчна енциклопедiя: У трьох томах. Вiдп. ред. С. В. Мочерний. – К. ‘Академiя” 2009. - 840 с. 17. Загоруйко Ю. Рейтинг конкурентоспроможності: двигун прогресу або ярмарок марнославства? // Дзеркало тижня. - 2005. - 19 листоп. - С. 13. 18. Калина А.В., Котвицький А.А., Cтожок О.З. Економіка підприємства: навч. посібник / Університет сучасних знань. — К. : Знання України, 2007. — 323с. 19. Кобиляцький Л.С. Управлення конкурентоспроможнiстю: Навч. посiб – К.: Зовн.торгiвля, 2008. – 304с. 20. Костусєв О. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми // Економіка України. – 2003. - №7. – С. 5-11 21. Манів З. О., Луцький І. М.Економіка підприємства: Навч. посібник. — 2. вид., стер. — К. : Знання, 2006. — 580с. 22. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід: Монографія / Л. В. Балабанова, В. В. Холод. – Донецьк: Дон ДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2006. – 294 с. 23. Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху: навч.-метод. посібник. — Х. : Основа, 2006. — 155с. 24. Махній Т. М. Економіка підприємства. Економіка, організація та планування виробництва. Економічний аналіз: Практичні завдання / Міністерство освіти і науки України. — Чернівці : Технодрук, 2009. — 60с. 25. Омельяненко Т.В., Барабань д.О., Вакуленко А.В. Управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємства: Навч.-метод. посiбник. для самост.вивч.дисц.-К.: КНЕУ, 2006. – 272 с. 26. Петруня Ю., Крук С. Чинники змін конкурентних умов у підприємницькій діяльності // Економіка регіонів. – 2009. – № 7. – С. 70–71. 27. Портер М.Е.Стратегiя конкуренцi: Перекл. З англ.-К. :Основи, 2008. – 390с. 28. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник для вузів / О.М. Скібіцький, Мін-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – К.: ЦУЛ, 2009. 29. Спіріна М.В. Стратегія управління конкурентоспроможністю підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 8. – С. 176–181. 30. Швиданенко О.А. Сучасні критерії конкурентоспроможності: ефективність та інноваційність // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 8. – С. 145–148. 31. Шевченко Л.С. Конкурентное управление: Учебн.пособие. – Х.: Эспада, 2004. – 520с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)