Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Митна справа»

Митний контроль

Карточка работы:7849б
Цена:
Тема: Митний контроль
Предмет:Митна справа
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Економіка та менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание: ВСТУП 3 1. Митне регулювання в Україні 4 2. Організація митного контролю 8 3. Форми митного контролю 17 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26
Курс:5
Реферат:
Язык:укр.
Вступление: Перед українською правовою наукою гостро постають, з поміж інших, завдання розширити та поглибити фундаментальні дослідження проблем організації, функціонування та правового регулювання виконавчої влади та реформування її інститутів. За цих умов визначення місця митної служби в системі органів виконавчої влади має ключове значення для сутності митної системи, функцій митних органів, їх правового статусу, організаційного будівництва, форм і методів діяльності. Захист економічних інтересів України, запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон України товарів, втратам Державного бюджету України в процесі зовнішньоекономічних операцій є головним завданням Державної митної служби України, яке зумовлює пошук нових і вдосконалення існуючих засобів та форм його проведення, підвищення професіоналізму працівників, які здійснюють митний контроль. Актуальність теми зумовлена, з одного боку, тим, що митний контроль є малодослідженим видом державного контролю, а з іншого - необхідністю його розвитку і вдосконалення у процесі утвердження України як європейської демократичної держави, дослідження адміністративно-правового статусу працівників митної справи. Розвиток митного контролю в Україні, потребує реорганізації системи митних органів та вирішення проблем правового регулювання митного контролю, оскільки продовжують діяти застарілі нормативні акти. Між чинними правовими актами існують істотні суперечності, що порушує системність митного законодавства, чимало нормативно-правових актів являються неефективними, відсутня належна стабільність законів.
Объём работы:
23
Выводы: Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Принципи митного регулювання – основні ідеї, що пронизують всю митну систему і є визначальними при здійсненні митної політики. Вони закріплені у ст.4 МК України. Митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку. Митний контроль здійснюється службовими особами митниці шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду, (огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистого огляду), переогляду, обліку предметів, які переміщуються через митний кордон України, а також в інших формах, що не суперечать законам України. Діяльність митних органів України пов’язана із здійсненням митного контролю та митного оформлення товарів, речей, валюти, цінностей, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. Митний контроль здійснюється у формах, що передбачені ст. 41 МК України, де встановлено, що митний контроль здійснюється службовими особами митниці шляхом: 1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю; 2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян); 3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; 4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств; 5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України; 6) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом; 7) в інших формах, передбачених митним законодавством. Залежно від форми митного контролю виділяють: перевірку необхідних для досягнення мети такого контролю документів на товари та транспортні засоби (документальний контроль). Документальний митний контроль здійснюється шляхом перевірки документів на товари і транспортні засоби. При цьому вивчаються документи з метою встановлення їх відповідності встановленим вимогам. Як правило, документальний контроль передує огляду товарів і транспортних засобів. Самі документи можна поділити на транспортні, торгові, митні та інші, що необхідні для митного контролю; – огляд товарів і транспортних засобів (фактичний контроль); догляд товарів і транспортних засобів (фактичний контроль); передогляд транспортних засобів та інших предметів може проводитися за наявності підстав вважати, що переміщувані через митний кордон транспортні засоби, товари та інші предмети містять контрабанду або є самі контрабандою.
Вариант:нет
Литература: 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141. 2. Митний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 16. – Ст. 203. 3. Митний кодекс України від 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38 – 39. – Ст. 288. 4. Бандурка О.М. Роль адміністративного законодавства в зміцненні правопорядку // Проблеми охорони громадського порядку і вдосконалення законодавства: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків: ХІВС, 1995. – С. 13-18. 5. Бондаренко С. Митна політика та її зв’язок з економічним становищем в Україні // Вісник Академії митної служби України. – 1999. – № 2. – С. 39 6. Конституційні засади митного контролю в Україні // Митна справа .- 2002. -№1 С. 95-101. 7. Митний контроль (у співавторстві з Нагребельним В.П.) // Юридична енциклопедія. Т.3. - К., 2001. - С. 635.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (44)