Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Порядок укладання договорів

Карточка работы:9334
Цена:
Тема: Порядок укладання договорів
Предмет:Право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ………………….…………………………………………………………3-5 1.Порядок укладання господарських договорів................................................6-7 2.Укладання договорів про матеріальну відповідальність.............................8-11 3.Форма, зміст і порядок укладання зовнішньоекономічного договору....12-18 4.Порядок і стадії укладання міжнародних договорів..................................19-28 Висновки...............................................................................................................29 Список використаної літератури....................................................................30-31
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах ринкової економіки договір є основним засобом організації відносин між суб’єктами права та важливим інструментом правової організації життя суспільства в цілому. Договір як гнучкий правовий регулятор дає змогу враховувати специфіку окремого правового зв’язку та узгоджувати його з типізованими моделями організації господарських зв’язків того чи іншого виду, а також із загальнонормативним режимом правового регулювання. Здійснення загальнодозвільного принципу регулювання суспільних відносин веде до значного поширення договірних відносин, що прямо не передбачені законодавством та потребують особливого правового регулювання, яке виходить за межі цивільного законодавства. Перехід від планово-розподільчої до ринкової економіки в Україні, трансформація відносин власності, розвиток різноманітних органiзацiйно-правових форм господарювання зумовлюють необхідність нових підходів до нормативно-правового регулювання господарських договорів та його теоретичного обгрунтування. З початку 90-х років «жорсткий» нормативний режим господарських договорів почав поступово перетворюватися на такий, в якому мають гармонійно поєднуватися диспозитивні та імперативні засади правового регулювання. Проте в чинному законодавстві України існують суттєві білі плями у правовому регулюванні господарських договірних відносин, які зумовлюють потребу в подальшому дослідженні теоретичних питань господарського договору та розробці на цій основі науково обґрунтованих рекомендацій щодо розвитку спеціального законодавства про господарські договори. Необхідність дослідження особливостей договору як правової форми зв’язків між суб’єктами викликана також тим, що в останні роки з розвитком підприємництва, закріпленням у законодавстві принципів недоторканості власності та свободи договору в правознавстві досить поширеною стала думка про те, що договір є різновидом звичайного цивільно-правового договору, а самий поділ договорів на цивiльно-правовi та господарські є неадекватним сучасним суспільним відносинам. Тему досліджували: Т.Є.Абова, М.I.Брагiнський, А.Г.Бикова, О.С.Iоффе, З.М.Заменгоф, Г.Л.Знаменський, Н.I.Клейн, В.В.Лаптєва, В.В.Луця, В.К.Мамутова, В.С.Мартемьянова, В.М.Можейк, В.П.Мозолiн, I.Б.Новицький, І.Г.Побiрченко, Г.В.Пронський, Б.I.Пугiнський, Д.Н.Сафiуллiн, I.А.Танчук, I.В.Федоров, О.О.Чувпила, В.С.Шелестов та iнших правознавців. Предметом курсової роботи є теоретичні та практичні питання правового регулювання договірних відносин: поняття договору крізь призму його суттєвих ознак: спеціального суб’єктного складу та особливої цільової спрямованості договору; особливості традиційного та нетрадиційних способів укладання договорів. Об’єктом курсової роботи є нормативні акти чинного законодавства України, судова практика Вищого арбітражного суду України та арбітражного суду м. Києва з розгляду спорів, пов’язаних з укладанням договорів, діяльність Української аграрної біржі та Української фондової біржі з нормативного регулювання укладання біржових угод, Фонду державного майна України в галузі приватизації та оренди. Методологічна та теоретична основа дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та системно-функціональний метод дослідження. Застосовано також формально-логiчний, порiвняльно-правовий, історичний методи дослідження. Нормативною базою дисертації є Конституція України, Цивільний кодекс Української РСР, Арбітражний процесуальний кодекс України, інші джерела господарського і цивільного законодавства. Мета курсової роботи полягає в тому, щоб, виходячи із досягнень науки господарського і цивільного права та аналізу практики застосування норм права, які регулюють договори, дати комплексний теоретичний аналіз поняття договору, способів його укладення. Завдання: - визначення об’єктивної необхідності спеціального правового регулювання договорів; - дослідження сутності договору з точки зору його суттєвих ознак: суб’єктного складу та особливої цільової спрямованості; - доведення необхідності диференціації правового регулювання господарських договорів в залежності від ступеня обов’язковостi укладення, встановлення особливого правового режиму для планованих договорiв, що укладаються вільною угодою сторін.
Объём работы:
29
Выводы:Таким чином, договір - одна з найбільш давніх правових конструкцій. Раніше його в історії зобов'язального права, що складалося, виникли лише делікти. Розвиток різних форм спілкування між людьми висунуло потребу в наданні їм можливості за погодженої сторонами волі використовувати запропоновані законодавцем або самим створити правові моделі. Такими моделями і стали договори (контракти). Правила укладання договорів: особи, які мають право укладати договори, проблема ідентифікації особи, яка підписує угоду, та перевірка її повноважень, укладення договорів, заборона укладати договори, умови договорів, особлива увага звертається на наступні умови укладання договорів: сторони договорів; умови платежів – український законодавець послідовно передбачає три обов’язкові умови: безготівкові розрахунки; попередня оплата; оплата з поточного рахунку виборчого фонду або рахунку відповідної виборчої комісії; обов’язоки сторін. Договір містить такі пункти: 1. Загальні положення 2. Обов'язки сторін 3. Відповідальність сторін за порушення договору 4. Форс-мажорні обставини 5. Вирішення спорів 6. Дія договору 7. Прикінцеві положення 8. Місцезнаходження і реквізити сторін
Вариант:нет
Литература:1. Боярська З. І. Міжнародне комерційне право: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : Видавництво КНЕУ, 2002. — 143с. 2. Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладання: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — 24с. 3. Беляневич Е. Некоторые вопросы правового регулирования заключения хозяйственных договоров в порядке арбитражного судопроизводства // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. - № 9. - С. 44-47. 4. Бурбело О. А. Комерційне право: Навчальний посібник / Луганський ін-т внутрішніх справ МВС України. — Луганськ, 1997. — 178 с. 5. Галущенко Г. В. Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах і внутрішнє законодавство: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 20с. 6. Гриняк А. Б. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права спільної власності фізичних осіб: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. — К., 2007. — 20с. — 20с. 7. Державна виконавча служба України. Міжнародні договори України про правову допомогу / Міністерство юстиції України / С.Р. Станік (ред.), В.Г. Тертичний (уклад.), О.Г. Пушенко (уклад.). — Офіц. вид. — Ужгород : Інформаційно-видавниче агентство "ІВА" — 238с. Т. 2 — 238с. 8. Закони України / Верховна Рада України; Інститут законодавства / В.Ф. Опришко (ред.). — К., 1996. Т. 14 : Міжнародні договори України. — 807с. 9. Забоев К. И. Правовые и философские аспекты гражданско-правового договора / Ассоциация Юридический центр. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. — 276с. 10. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1997. — №11—12. — С. 535—538. 11. Міжнародні договори України про правові відносини та правову допомогу / Л.М. Горбунова (голова ред.ради). — Офіц. вид. — К. : Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2004. Т. 1 : Двосторонні договори. — 368с. 12. Назаренко О. А. Міжнародні договори України в системі джерел конституційного права України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 20с. 13. Черданцев А. Ф. Толкование права и договора: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 021100 "Юриспруденция". — М. : ЮНИТИ, 2003. — 381с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)