Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили

Карточка работы:9335
Цена:
Тема: Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер ЗЕД
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 6 1.1. Особливості розвитку сучасного міжнародного ринку праці 6 1.2. Передумови та причини міжнародної міграції робочої сили 11 1.3. Масштаби, форми, напрямки сучасних міграційних процесів 13 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 18 2.1. Аналіз динаміки та структура міграційних процесів в Україні 18 2.2. Стан та шляхи боротьби з нелегальною міграцією в Україні 27 2.3. Проблеми участі України у міжнародному обміні людським капіталом 35 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 39 3.1. Досвід раціональної міграційної політики зарубіжних країн у сфері обміну людським капіталом 39 3.2. Напрями державної політики щодо регулювання міжнародного обміну людським капіталом 41 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми курсової роботи. Концепція людського розвитку, що сформувалась у світі за останні роки, розглядає розвиток людського капіталу (людський капітал у західній економічній науці (г. Бекер, т. Шульц, дж. Мінцер, о.Нордхог) визначається як наявний запас знань, навичок, мотивацій і енергії, яким володіє особа і який може бути використаний протягом визначеного періоду часу з метою виробництва товарів і послуг) як основну мету і критерій суспільного прогресу та економічного зростання. Конкурентоспроможність країн визначатиметься передусім рівнем людського розвитку, а покращення якості і, в остаточному підсумку, збільшення вартості людського капіталу є ключовою ланкою у підвищенні конкурентоспроможності економіки. На сучасному етапі глобалізації дедалі більше розширюється обмін людським капіталом на міждержавному рівні. Важливим компонентом процесу міжнародного обміну людським капіталом є трудова міграція робочої сили (імміграція, еміграція, прихована міграція). В умовах розширення світогосподарських зв’язків міжнародна трудова міграція з часом набула глобального характеру. Разом з тим, незважаючи на її масштаби, сучасна наука не має сьогодні єдиної концепції. Це можна було б пояснити тим, що міграція одночасно є віддзеркаленням різноманітних аспектів суспільного життя: економіки, демографії, соціології, політики, права. Однак, з іншого боку, і це є характерною особливістю для України, аналіз розмірів і тенденції міжнародної міграції робочої сили ускладнений недосконалістю його інформаційного та статистичного забезпечення, відсутністю уніфікованих національних і міжнародних показників, які здебільшого носять фрагментарний і залежний від контексту публікацій характер. Істотне зростання масштабів міжнародної трудової міграції в Україні актуалізує її дослідження як явища, що має суттєвий вплив на розвиток економіки, соціальної сфери, демографії та інших сторін суспільного життя. Важливість дослідження процесів міжнародної трудової міграції в Україні зумовлена також стрімким зростанням її обсягів та інтенсивності, поширенням на всі регіони держави. Традиційний підхід, що на практиці реалізується як прагнення або спроба вирішувати проблеми в окремих сферах суспільного життя, нехтуючи системністю та цілісністю підходів, не може бути ефективним. Тому на шляху вироблення в Україні ефективної стратегії і тактики втручання держави в процес міжнародної трудової міграції, що розвивається досить швидкими темпами, виникає велика потреба поєднання наукових розробок, досліджень і практичних кроків. Має бути реалізованим такий концептуальний підхід, суть якого б полягала в тому, щоб предметом відповідних досліджень стали не лише зміст і особливості формування міжнародного ринку праці. Досить суттєва увага має приділятися аналізу основних елементів міжнародних міграційних процесів, критичному підходу до існуючої практики їх державного регулювання, впливу стану економіки та соціальної сфери на динаміку і обсяги міжнародної трудової міграції в Україні, вивченню та імплементації міжнародного досвіду. Процес міжнародної трудової міграції в Україні на сучасному етапі ринкової трансформації економіки, як якісно нове для нас явище, є мало дослідженим і потребує особливої уваги з боку вчених і держави. А тим часом, у світовій практиці вже існують достатньо змістовні моделі системного втручання в процес міждержавної трудової міграції населення. Насамперед, це праці Дж.Борхаса, А.Роя, К. Макконела, Я. Мінсера, Маноло І. Абелли та ін. Вагомий внесок у процес дослідження теорії і практики міжнародної трудової міграції, удосконалення організаційних, економічних та правових важелів її регулювання зробили провідні вітчизняні вчені: О.Власюк, В.Геєць, С.Злупко, А.Кравченко, Е.Лібанова, Ю.Макогон, О.Малиновська, Н.Марченко, А.Мокій, С.Пирожков, С.Писаренко, О.Позняк, М.Романюк, А.Румянцева, Є.Савельєв, Л.Симів, А.Філіпенко. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування теоретичних положень та визначення методичного інструментарію дослідження міжнародної трудової міграції, вдосконалення механізмів державного управління міграційними процесами і визначення шляхів імплементації світового досвіду в практику державного втручання з метою посилення їх позитивного впливу на соціально-економічний розвиток України. Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки і вирішення таких конкретних задач: - сформулювати концептуальні положення і висновки щодо масштабів, ознак і чинників трудової міграції у світі та в Україні на етапі трансформації її економіки; - визначити напрямки, динаміку руху окремих компонентів міжнародної міграції робочої сили в Україні; - проаналізувати основні елементи міжнародних міграційних процесів та місце у них України; - узагальнити міжнародний міграційний досвід з огляду на його імплементацію у практику міграційної політики України з метою її вдосконалення. Методи дослідження. Багатоаспектність явищ і різноманітних факторів, які аналізуються у роботі, зумовила необхідність взаємопов`язаного застосування в дослідженні системного підходу, статистично-демографічного, монографічного, абстрактно-логічного, історико-географічного методів дослідження. Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми курсового дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, трьох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань курсової роботи. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.
Объём работы:
45
Выводы:У курсовій роботі здійснено теоретичне узагальнення та наведене вирішення науково-прикладної проблеми міжнародної міграції робочої сили в умовах ринкової трансформації економіки України. Основні результати дослідження дозволяють зробити такі висновки: На сучасному етапі розвитку світового господарства склався досить стабільний і структурно оформлений національними та наднаціональними системами регулювання потоків трудових ресурсів міжнародний ринок робочої сили. Це якісно нове явище, яке характеризується постійним ростом попиту і пропозиції іноземної робочої сили, участю в ньому не лише економічних агентів, але й країн. Основою формування міжнародного ринку робочої сили є процеси міжнародної трудової міграції – переміщення працездатного населення з одних держав в інші терміном більше, ніж на рік, обумовлене причинами економічного характеру. Міжнародна міграція робочої сили супроводжується як позитивними, так і негативними явищами. Незважаючи на труднощі виїзду за кордон з України (недосконалість законодавства, висока вартість транспортних послуг, моральні, психологічні, побутові, економічні втрати під час адаптації), стимулюючі фактори міграції діють сильніше, ніж фактори стримування. Одним з негативних наслідків перебування за кордоном слід вважати погіршення “якісних” параметрів національного трудового потенціалу, зниження народжуваності, що ускладнює і без цього несприятливу демографічну ситуацію. Втім, наслідки виїзду за кордон мають і соціально амортизуючий вплив у сфері зайнятості, поглинаючи надлишок робочої сили, еміграція може сприяти набуттю корисних знань, навичок, вищої кваліфікації, досвіду адаптації до ринкових умов, а також призупиненню інвестиційної кризи. Узагальнення та аналіз отриманих результатів дозволяє запропонувати систему державної підтримки мігрантів, яка повинна включати такі механізми підтримки, як: інформаційне (допомога в організації трудової міграції) та правове забезпечення (захист прав мігрантів в приймаючій країні). Таким чином, інтеграція України у світовий ринок праці передбачає всебічне врахування тенденцій розвитку сучасної міжнародної трудової міграції, її форм та особливостей, механізму її державного регулювання.
Вариант:нет
Литература:1. Буртяк Г.Я. Міжнародна політика та міжнародні відносини в сучасному світі: Навч. посіб. для студ. техн. вузів. - Вінниця: ВДТУ, 2006. – 60 с. 2. Галкина В.А., Маруев С.А. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебно-практ. пособ. для дистанционного обучения. – М., 2006. – 108 с. 3. Герасимчук З.В., Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - Луцьк: Надстир'я, 2001. – 328 с. 4. Дахно І. І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 216 с. 5. Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини України: історія і сучасність. - Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2007. – 424 с. 6. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. - К.: Освіта, 2006. – 352 с. 7. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. – 4. вид., стер. – К: Знання-Прес, 2005. – 407с. 8. Лазебник Л.Л. Міжнародна економіка: Курс лекцій: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2006. – 218 с. 9. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с. 10. Румянцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В., Савчук В.І., Дідківський М.І. Міжнародна економіка. – К.: Знання-Прес, 2006. – 448 с. 11. Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник. - Т.: Економічна думка, 2006. – 496 с. 12. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Веклич О.О., Годун С.Д., Дудченко М. А. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 582 с. 13. Черевань В.П., Румянцев А.П., Романенко Л.Ф. Міжнародна економічна діяльність: Навч. посіб. – К.: Слово, 2005. – 278 с. 14. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. – Л.: Каменяр, 2003. – 719 с. 15. Катеренчук М. Динаміка розвитку імміграційного законодавства США / Право України. – 2006. – № 4. – С. 14-16. 16. Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний, національний виміри (потенційний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика) // Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. – К., 2006. – С. 20-21. 17. Діяльність Прикордонних військ України з протидії нелегальній міграції за 2006 р.: – Аналіт. довід., 2007. – 218 с. 18. Траверсе Т. Транскордонні контакти громадян України // Політичний менеджмент. – 2005. – № 2 (11). – C.180-182. 19. Кирчів А. Трудова міграція і національна безпека України // Доповідь на „круглому столі” 7 жовтня 2004 р., Львів, Дзеркальний зал ЛНУ ім. І.Франка. 20. Лапшина І.А. Особливості міжнародної міграції робочої сили в умовах формування економіки України // Формування ринкової економіки в Україні: Зб. наук. пр. ЛНУ ім. І. Франка. – Вип.VI. – Львів: Інтереко, 2002. – С. 417-423. 21. Лапшина І.А., Мокій А.І., Семів С.Р. Методологічні засади та методичні аспекти оцінки соціально-економічного ефекту та обґрунтування пріоритетів трансформації суспільно-економічних відносин у контексті зовнішньоекономічної інтеграції України // Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи: Зб. наук. пр. - Вип. IV. Ч.2. – К.: УАЗТ, 2002. – С. 17-26. 22. Лапшина І.А. Вплив міжнародної міграції на активізацію регіональної політики ринку праці // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми регулювання регіонального ринку праці: Зб. наук. пр. – Вип. ХХХІV. – Львів: ІРД НАН України, 2002. – С. 306-315.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)