Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Аналіз ліквідності балансу банку ВАТ КБ «НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ»

Карточка работы:7812б
Цена:
Тема: Аналіз ліквідності балансу банку ВАТ КБ «НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ»
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ДОХІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 5 1.1. Економічна сутність, мета та завдання управління ліквідністю та дохідністю 5 1.2. Методика оцінки ліквідності 13 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ВАТ КБ «НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ» 16 2.1. Характеристика фінансового стану ВАТ КБ «Національний стандарт» 16 2.2. Ліквідність активів комерційного банку 19 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27
Курс:5
Реферат:
Язык:укр.
Вступление: Актуальність теми. Для банківських установ України, які зуміли своєчасно перебудувати свої стратегії та з мінімальними втратами вийти з системної кризи, питання ефективного управління ліквідністю є на сьогодні одним з найбільш актуальних. Адже, не зважаючи на позитивні зрушення в економіці країни, що спостерігаються протягом останніх років, існуючий стан речей не можна вважати сприятливим для банківської діяльності. Такі фактори, як відсутність достатньої кількості платоспроможних позичальників, альтернативних кредитуванню напрямків інвестування коштів, недостатній рівень довіри населення до банківської системи, ставлять перед українськими банками надзвичайно складні завдання. В цій ситуації питання управління ліквідністю є життєво важливим для ефективної діяльності банку. При цьому не слід забувати, що втрата банком своєї ліквідності може стати причиною втрати коштів або навіть банкрутства значної кількості його клієнтів. Це робить банківську ліквідність проблемою не тільки економічного, але й суспільного значення. Дослідженню банківської ліквідності та дохідності присвячена значна кількість наукових праць, що були опубліковані як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Значний вклад у дослідження безпосередньо проблеми банківської ліквідності та суміжних питань внесли вітчизняні науковці А.М. Герасимович, О.В. Дзюблюк, О.В. Деркач, Т.Т. Ковальчук, В.М. Кочетков, І.М. Лазепко, В.М. Малюков, А.М. Мороз, М.І. Мирун, Л.О. Примостка, М.Ф. Пуховкіна, К.Є. Раєвський, М.І. Савлук, Ф.І. Шпиг, а також зарубіжні спеціалісти Едвін Дж. Долан, Тімоті У. Кох, О.І. Лаврушин, І.Д. Мамонова, Г.С. Панова, Пітер С. Роуз, Джозеф Ф. Сінкі, В.М. Усоскін, М.М. Ямпольский. Важливість зазначених вище питань зумовлена тим, що вони є одними з основних чинників ефективного управління банківською ліквідністю в сьогоднішніх економічних умовах. Без практичного вирішення цих питань будь-який комерційний банк не може ефективно працювати. Актуальність цих проблем, недостатній рівень їх вивчення та розробки в умовах переходу України до ринкових відносин, визначили вибір теми курсової роботи. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є проведення комплексного системного дослідження банківської ліквідності Для досягнення зазначеної мети в роботі було поставлено і вирішено такі задачі: ? дослідити економічна сутність, мета та завдання управління ліквідністю та дохідністю; ? показати методику оцінки ліквідності кредитного та інвестиційного портфеля; ? показати механізм управління ліквідністю ВАТ КБ «Національний стандарт»; ? дослідити вдосконалення контролю за ліквідністю комерційного банку. Об’єктом дослідження є діяльність ВАТ КБ «Національний стандарт» з управління ліквідністю. Предметом дослідження є вивчення та вдосконалення інструментарію управління та регулювання ліквідності комерційного банку. Методи дослідження. В основу дослідження покладено діалектичний підхід, який виражається у вивченні питання управління та регулювання ліквідністю комерційного банку у тісному взаємозв’язку з питанням впливу банківської ліквідності на прибутковість діяльності банку. Теоретико-методологічну основу роботи складає критичний аналіз класичних теорій та новітніх поглядів на стратегії, підходи та методи управління ліквідністю комерційного банку.
Объём работы:
24
Выводы: Управління ліквідністю є одним із основних інструментів фінансового менеджменту, який включає в себе сукупність методів та прийомів генерування банком необхідної суми ліквідних коштів на визначений момент часу та за прийнятною ціною. Основним завданням ефективного управління ліквідністю є своєчасне і повне виконання банком своїх балансових і позабалансових зобов’язань, та своєчасне і повне забезпечення можливих потреб платоспроможних клієнтів в кредитних коштах, за умови збереження постійної позитивної маржі між середньою вартістю наданих та залучених коштів, з урахуванням затрат пов’язаних з кредитним ризиком та затрат пов’язаних з обов’язковим резервуванням. Зважений підхід до управління ліквідністю є одним з основних інструментів максимізації прибутку банку. Регулювання ліквідності комерційного банку слід трактувати як діяльність уповноважених державних органів по встановленню законодавчих обмежень операційної діяльності комерційного банку з метою мінімізації ризику невиконання комерційним банком своїх зобов’язань. Управління ліквідними засобами банку припускає наявність достатньої кількості коштів на руках і можливість здійснювати позики коштів за помірною ціною з метою задоволення потреби в коштах саме тоді, коли вони виникають. Два найбільш загальні напрямки використання ліквідних засобів банку включають покриття вилучення засобів з рахунків і задоволення заявок на надання кредитів. Банк може діставати необхідні кошти чи від продажу активів (нагромадження ліквідних засобів), чи роблячи позики на грошовому ринку (тобто використовуючи ліквідні засоби, що купуються). Банками розроблений ряд методів оцінки їхніх фактичних потреб у ліквідних засобах. Методом джерел і використання засобів робиться оцінка в цілому руху засобів у плановому періоді і прогнозується результуючий дефіцит чи надлишок ліквідних засобів. Метод структури коштів дозволяє класифікувати способи використання коштів і їхні джерела в залежності від стабільності чи ненадійності (найчастіше через зміни процентних ставок). Ще одним способом оцінки потреб у ліквідних засобах є метод показників ліквідності, у якому вибіркові фінансові коефіцієнти, що характеризують ліквідність банку, порівнюються з такими ж показниками для інших подібних по розмірі і місцеві розташування банків. Потреби банку в ліквідних коштах і рішення щодо їхнього розміщення повинні постійно аналізуватися з метою запобігання і надлишку, і дефіциту ліквідних коштів. Зайві ліквідні кошти, що не реінвестуються в той же день, ведуть до втрат доходів банку, у той час як їхній дефіцит повинний бути швидко ліквідований щоб уникнути несприятливих наслідків поспішних позик чи продажів активів, що також ведуть до втрат доходів.
Вариант:нет
Литература: 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000р. зі змінами та доповненнями. 2. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» № 368 від 28.08.2001 зі змінами та доповненнями. 3. Аналіз діяльності комерційного банку. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. за спец. "Банківський менеджмент" / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. — Житомир: ПП "Рута", 2007. — 384 с. 4. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії та практики: Монографія. — К: КНЕУ, 2002. — 276 с. 5. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник / За ред. А. М. Герасимовича, Ф. Ф. Бутинця. —Житомир: Рута, 2004. 6. Банківський нагляд: Навч. посіб. / В.І.Міщенко, А.П.Яценюк, В.В.Коваленко, О.Г.Коренєва. – К.: Знання, 2004. - 406 с. 7. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 416 с. 8. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2007. — 384 с. 9. Банковское дело / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — СПб.: Питер, 2002. — 384 с. 10. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент:Учбовий курс. – К.: Ника - Центр, 2007 р. – 528 с. 11. Івасів Б.С. Операції комерційних банків : навчальний посібник. – К.: НМК ВО, 2003, с.84. 12. Заруба Ю.О. До питання оптимізації банківської ліквідності // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей. – Харків: Фінарт, 2002. – С. 68-69. 13. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: Монография. — К.: МАУП, 2007. — 192 с. 14. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку: Навч. посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 734 с. 15. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім "Скарби", 2007. – 336 с. 16. Ковальчук Т.Г., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків. – К.: Знання, 2007. – с.89. 17. Масленчиков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке : фундаментальный анализ. – М.: Перспектива, 2007, с. 68-132. 18. Операції комерційних банків / P. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 500 с. 19. Олійник Д.М. Управління ліквідністю комерційного банку та оптимізація фінансового результату // Вісник НБУ. – 2004. - № 8. – с. 28-29. 20. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. —К.: КНЕУ, 2007. — 316 с. 21. Офіційний сайт Банку Національний стандарт. – Електронний ресурс: http://www.bns.kiev.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)