Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Фінансова діяльність підприємства АТ «Агрос»

Карточка работы:1792Ф
Цена:
Тема: Фінансова діяльність підприємства АТ «Агрос»
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):Финансы и кредит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП)
Содержание:Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи фінансової діяльності аграрного підприємства 5 1.1. Основи фінансової діяльності аграрних підприємств 5 1.2 Фінансова діяльність акціонерних товариств 9 1.3. Форми фінансування аграрних підприємств 12 2. Фінансова діяльність АТ «Агрос» 16 2.1. Загальна характеристика підприємства та його діяльності 16 2.2. Розрахунок і складання технологічної карти на виробництво озимого ріпаку 18 2.3. Визначення основних фінансово-господарських показників 21 3. Використання інструментів фінансового ринку АТ «Агрос» 28 3.1. Визначення шляхів фінансування діяльності 28 3.2. Застосування фінансових інструментів АТ «Агрос» при залученні фінансових ресурсів 33 Висновки 36 Список використаної літератури 38 Додатки 40  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Вступ В теперішній час агропромисловий комплекс України переживає спад виробництва, обумовлений наперед за усе високими цінами на нафтопродукти, сільськогосподарську техніку та відсутність фінансових ресурсів у підприємствах комплексу на їх придбання. Це веде до збільшення витрат праці, прямих, експлуатаційних витрат на виконання сільськогосподарських робіт, та як наслідок, веде до підвищення цін на одиницю продукції. Крім цього відсутність необхідної кількості техніки та паливо-мастильних матеріалів веде до недотримання агротермінів виконання різних операцій. Це обумовлює зниження врожайності та якості основних аграрних культур у рослинництві. Вирішити ці проблеми можна тільки шляхом інтенсифікації та організації виробництва з використанням повного комплексу агротехнічних та економічних заходів, дозволяючи отримати заплановані високі врожаї за будь-якими погодними умовами. Це також концентрація матеріально-технічних ресурсів на вирощування аграрних культур, своєчасне проведення послідовних робіт (по вирощуванню, догляду, збиранню та післязбиральній доробці отриманої продукції). Вона передбачає поточність виробництва та мінімізацію операцій, направлену на зберігання матеріальних, трудових та енергетичних ресурсів. Освоювання та впровадження інтенсивних технологій вирощування аграрних культур з використанням можливостей науково-обґрунтованих систем землеробства створюють необхідні передумови гарантованого отримання високого врожаю, дозволяють придати виробництву необхідну стійкість. Щоб впровадити інтенсивну технологію вирощування аграрних культур необхідно: - повністю використовувати природний потенціал; - вирішити питання боротьби з ерозією ґрунту, впровадженням зрошування, використовувати всі елементи зональних систем землеробства; - підготувати кадри керівників, спеціалістів, рядових виконавців для виконання складного комплексу робіт, пов’язаних з впровадженням інтенсивної технології; - підвести під врожай міцну матеріально-технічну базу, мати необхідний набір машин та знарядь. Метою роботи є дослідження фінансової діяльності під час впровадження проекту вирощування ріпаку в умовах аграрного підприємства. Завданнями дослідження є: - проаналізувати сучасний стан фінансової діяльності аграрних підприємств, її наукові та законодавчі основи; - дослідити основні інструменти фінансової діяльності аграрних підприємств; - запропонувати проект вдосконалення фінансової діяльності підприємства шляхом впровадження нових технологій вирощування ріпаку; - розробити основні показники проекту вирощування ріпаку; - проаналізувати економічну ефективність запропонованих дій; - надати пропозиції та рекомендації по використанню інструментів фінансового ринку в планованому періоді. Предметом дослідження є фінансова діяльність аграрного підприємства. Об’єктом дослідження є використання фінансових інструментів в діяльності аграрних підприємств. Структурно робота складається з вступу, 3-х розділі, висновків та пропозицій, переліку використаних джерел.
Объём работы:
35
Выводы: Висновки У державах з розвиненою ринковою економікою надзвичайно велике значення надається формуванню системи фінансових послуг для аграрного сектору, в тому числі запровадженню широкого спектра механізмів прямої й опосередкованої державної підтримки функціонування ринків сільськогосподарської продукції та розвитку сільських територій. Регулювання ринку фінансових послуг та розвиток механізмів державної підтримки аграрного сектору забезпечується систематично удосконалюваною законодавчою і нормативною базою, участю держави у фінансуванні відповідних аграрних програм та у створенні необхідних державних і недержавних аграрних інституцій. Проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників та створення для них сприятливого фінансового середовища функціонування займають чільне місце у працях провідних зарубіжних (С. Вальтера, М. Лишанського, І. Маслової, М. Ельдиєва) та вітчизняних вчених, серед яких варто виділити М. Дем’яненка, О. Ґудзь, І. Кириленка, П. Лайка, І. Лукінова, М. Маліка, Д. Олійника, Д Полозенка, В. Ситника, М. Янківа та ін. Нині економіку аграрного сектору України ще не можна класифікувати як економіку ринкового типу. У ній важко засвідчити достовірність оцінки капіталу, учасників ринку неможливо примусити оплатити борги, ресурси важко обернути в гроші, а власність розділити на частки, паї; будівлі, розташовані на земельних ділянках, на які не оформлене відповідним чином право власності; важко провести порівняння активів і т. п., тобто ще не створена повною мірою правова інфраструктура, яка повинна лежати в основі фінансового ринку. Агропромисловий комплекс належить до базових, життєзабезпечуючих галузей, стан та ефективний розвиток яких безпосередньо впливає на функціонування всієї національної економіки. Проте, не зважаючи на проведені в останнє десятиріччя заходи з реформування на ринкових засадах аграрних і земельних відносин, вітчизняне сільське господарство все ще перебуває в кризовому стані. Його нинішня матеріально-технічна база надмірно спрацьована й продовжує високими темпами деградувати, як і соціальна інфраструктура села. Техніко-технологічна оснащеність і фондозабезпеченість галузі мають стабільну тенденцію до зниження. Тому аграрним підприємствам слід прикласти багато зусиль, аби отримувати прибуток. В роботі була розглянута діяльність аграрного підприємства – АТ «Агрос». На основі проведених досліджень було визначено, що в процесі фінансової діяльності підприємство може використати ряд фінансових інструментів для збільшення або збереження фінансових ресурсів. Було розглянуто можливість вдосконалення технології аграрного виробництва для зниження собівартості продукції і відповідно збільшення прибутковості діяльності. Також було запропоновано ряд фінансових інструментів, якими АТ «Агрос» може скористатись при потребі.
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств. — К.: КНЕУ, 2002. — 622 с. 2. Бізнес-план для сільськогосподарського підприємства. — К.: Століття, 2000. — 132 с. 3. Бондар С.М., Мельник І.І., Гречкосій В.Д. Проектування технологічних процесів у рослинництві: навчальний посібник / За ред. І.І.Мельника. — Ніжин: АСПЕКТ – Поліграф — 2005 — 192 с.: іл. 4. Булавский Б., Максимова Т., Пушкарева П., Шкредова Л., Щеглов П., Рождественская А. Методика расчета оптимальной структуры машинно–тракторного парка. // Науковий вісник НАУ, 2004. Вип. 73 (част. 2). – С. 43–52. 5. Витратно-ціновий аналіз з використанням комп’ютерних технологій в управлінні аграрним підприємством в умовах ринку (рекомендації). — К.: ІАЕ УААН, 2003. — 88 с. 6. Вітвіцький В. В. Управління галузевими системами економічних норм і нормативів в АПК. — К.: Наук.-досл. центр нормативів праці Мінагрополітики України. — 2001. — 566 с. 7. Економіка підприємства / За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, 2000. — 526 с. 8. Економічний довідник аграрника / За ред. Ю. Я. Лузана, П. Т. Саб¬лука. — К.: Міністерство аграрної політики України, 2003. — 800 с. 9. Ефективність сільськогосподарського виробництва в особистих господарствах населення (за матеріалами обстеження) / За ред. П. Т. Саб-лука, В. Я. Мессель-Веселяка, Ю. Я. Лузана. — К.: ІАЕ УААН, 2001. — 378 с. 10. Коваленко Ю. С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі. — К.: ІАЕ УААН, 2000. — 204 с. 11. Лінник М.К., Мудрук О.С., Ткач В.Д., Масло І.П. та ін. Програма виробництва технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу. – К.: НДІ Фермаш, 1997. – 244с. 12. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Затв. Наказом Міністерства аграрної політики України 18.05.2001 р., № 132. 13. Методичні рекомендації з удосконалення економічної роботи в аграрних підприємствах та формування науково-виробничих структур. — К.: ІАЕ УААН, 2002. — 118 с. 14. Методичні рекомендації по складанню бізнес-плану розвитку сільськогосподарського підприємства. — К.: Мінагрополітики України АПК, 2003. — 260 с. 15. Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 495 с. 16. Остапенко Т.М Особливості матеріально-технічного забезпечення сільського господарства при переході до ринку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Аграрний форум-2006”. – Суми: СНАУ, 2006. – № 3-4 (20-21). – С. 151-154. 17. Пастухов В.І. Обґрунтування оптимальних комплексів машин для механізації польових робіт: Автореф. дис... д-ра техн. наук / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П.Василенка. — Харьків.: 2004. — 38 с. 18. Производственная эксплуатация МТП: Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности 311300 «Механизация с.-х.» / Зангиев А.А., Лышко А.Н., Скороходов О.А. – М.: Колос, 1996. – 320с. 19. Снітинський В.В., Сидорчук О.В. Інженерно–технічні аспекти аграрної реформи. // Механізація та електрифікація сільського господарства. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2001. Вип. 85. – С. 21 – 26. 20. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с. 21. Ю.І. Ковтун, Д.І. Мазоренко, В.І. Пастухов, П.А. Джолос. Агрокваліметрія — Харків: РВП Оригінал, 2000, 314 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)