Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Управлінський облік»

Фінансова діяльність підприємства як об’єкт контролінгу

Карточка работы:30171ф
Цена:
Тема: Фінансова діяльність підприємства як об’єкт контролінгу
Предмет:Управлінський облік
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Менеджмент ЗЕД
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Контроллінг в фінансовій діяльності підприємства 5 1.1.Фінансова діяльність підприємства: зміст та принципи 5 1.2.Необхідність контроллінгу 9 Розділ 2. Місце фінансового планування на підприємстві в системі контроллінгу 16 Розділ 3. Система контроллінгу та фінансового планування на ПП „Атланта-Ойл” 29 Висновки 37 Список літератури 39
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Дві категорії “планування” та “фінансове планування” взаємопов’язані між собою, і іноді, говорячи про планування ми розуміємо поняття – фінансове планування. Але, сам процес планування не може включати тільки один елемент – фінансове планування, тому необхідно визначити значення цього елементу в загальній структурі процесу планування. Значення фінансового планування для внутрішнього середовища підприємства обумовлюється тим, що воно: • перетворює розроблені стратегічні цілі в форму конкретних фінансових показників; • встановлює стандарти для організації фінансової інформації; • визначає певні межі витрат, необхідних для реалізації всієї сукупності планів; • в частині оперативного фінансового планування дає дуже важливу інформацію для розробки та коригування загальної стратегії підприємства. Тривалість успішного функціонування будь-якої організації завжди залежала від ефективності прийнятих її керівництвом рішень. Ця найважливіша мета ставила організаційну структуру в положення контрольованого процесу. Менеджер розглядалася як людина, що вирішує проблеми, чи як системний контролер, що задіяний у процесі планування, виконання, мотивації, коректування і прийнятті рішень. Саме тому широке поширення одержав контроллінг як цілісна концепція економічного управлінням підприємством, спрямованого на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з одержанням прибутку в ринкових умовах. Знаходячись на перетині обліку, інформаційного забезпечення, контролю і планування, контроллінг займає особливе місце в керуванні підприємством: він пов'язує всі функції управління, інтегрує і координує їх, причому не підмінює собою управління підприємством, а лише переводить його на якісно новий рівень. Мета дослідження: вивчити місце контроллінгу в фінансовій діяльності підприємства. Предмет дослідження: система контроллінгу на підприємстві. Об’єкт дослідження: ТОВ „Атланта-Ойл”. Мета дослідження визначає завдання: • вивчити сутність фінансової діяльності як об’єкту контроллінгу, • проаналізувати сутність контроллінгу, • вивчити особливості фінансового планування; • дослідити систему контроллінгу на підприємстві ПП „Атланта-Ойл”.
Объём работы:
36
Выводы:Перехід національної економіки України на ринкові принципи функціонування та розвитку обумовлює необхідність кардинальних змін в системі управління, в тому числі, в плануванні діяльності підприємства. Підприємство самостійно здійснює весь комплекс планової роботи. Відкрита система підприємства як його нова якість в ринкових умовах та пряма залежність від взаємодії попиту та пропозиції обумовлюють необхідність створення системи планування і управління підприємством, здатної швидко та ефективно реагувати на ринкові потреби. Фінансове планування є необхідним для фінансового забезпечення розширення кругообігу виробничих фондів, досягнення високої результативності виробничо-господарської діяльності, створення умов, які забезпечили б платоспроможність та фінансову стійкість підприємства. Сьогодні фінансове планування потребує переведення на нові принципи організації. Найважливішим принципом планування є вибір та обґрунтування цілей (цілепокладання), кінцевої мети, результатів діяльності підприємства. Фінансове планування має орієнтуватися на ринкову кон'юнктуру, ураховувати ймовірність настання певних подій і одночасно розробляти моделі поведінки підприємства за зміни ситуації з матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами. Таким чином, фінансове планування – це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді. Фінансове планування являє собою процес прогнозування стану фінансів підприємства на перспективний період та розробки шляхів оптимізації фінансового становища у відповідності до стратегічних цілей та завдань підприємства. Розробка фінансового плану є логічним завершенням процесу планування діяльності підприємства у цілому, і дає можливість оцінити кінцеві результати його господарювання в періоді, що планується. Цей розділ бізнес-плану складається з трьох документів, які дозволяють планувати, аналізувати та контролювати інвестиційний проект: “звіту про прибутки та збитки (Income St Statement)"; “балансу (Balance Sheet)"; “плану грошових потоків (Cash-Flow)". Планування діяльності підприємства здійснюється за допомогою різних методів. При виборі методів планування необхідно враховувати певні вимоги до них. Фінансове планування включає розробку фінансової стратегії підприємства та прогнозування його фінансової діяльності. Фінансова стратегія передбачає визначення довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Основою фінансового прогнозування є узагальнення та аналіз наявної інформації з наступним моделюванням і врахуванням факторів можливих варіантів розвитку ситуації та фінансових показників.
Вариант:нет
Литература:1. Андpущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: Теоpет. концептуалізація і наук. пpоблематика деpж. фінансів / Теpноп. акад. наp. госп-ва. — Львів: Каменяp, 2000. — 302, 1с.: табл. 2. Багатыpь А. E., Маpченко М. С. Финансы пpедпpиятий: Учеб. пособие / Хаpьк. гос. ун-т. — Х., 2002. — 135 с.: табл. 3. Бернар Коллас. Управление финансовой деятельностью предприятия./Пер. с франц. М.: Финансы, 2001. 4. Білуха М. Т. Теоpія фінансово-господаpського контpолю і аудиту: Підpуч. для студентів вузів, що вивчають дисципліну »Бух. облік і аудит». — К.: Манускpипт: ПП »Влад і Влада», 2003. — 320с.: іл., табл. 5. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. - К.:Ника-Центр, 1999. - 592 с. 6. Бpигхем, Юджин, Гапенски, Луис. Финансовый менеджмент: Полн. куpс: В 2 т. / Ин-т »Откpытое о-во»; Пеp. с англ. под pед. В. В. Ковалева; Пеp. с англ. В. А. Буpовцева и дp.. — Спб.: Экон. шк.: Санкт-Петеpбуpг. ун-т экономики и финансов: Высш. шк. экономики, 1998. 7. Веремеев А.П. Современное финансовое планирование. Теория и практика. - М.:Финансы и кредит, 2000. - 286 с. : ил., табл. 8. Геpчикова И. H. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. — М.: АО »Консалтбанкиp», 1996. — 203, 1 с.: табл. 9. Гикиш Л. В. Финансы: Учеб. пособие / Межpегион. акад. упp. пеpсоналом. — 2-е изд., стеp. — К., 2001. — 91 с.: ил. 10. Гикиш Л. В. Финансы: Учеб. пособие / Межpегион. акад. упp. пеpсоналом. — К., 2001. — 88, 2 с.: ил. 11. Гудинова Л. И. и др. Финансовое оценивание в системах стpатегического и бизнес-планиpования/ Гудинова Л. И., Кизим H. А., Янов Л. И.; HАH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти. — Донецк, 1997. — 20с. 12. Ковалев В. В. Упpавление финансами: Учеб. и пpакт. пособие / Hауч.-pед. сов.: Шеpемет А. Д. (пpед.) и дp.. — М.: ФБК ПРEСС: H. Ф. П. К.: N. T. F., 1998. — 156с. — (Академия бухгалтеpа и менеджеpа). 13. Колпина Л. Г., Маpочкина В. М. Финансовые планы пpедпpиятий/ Под общ. pед. М. И. Плотницкого, А. С. Головачева. — Минск: Вышэйш. шк., 2000. — 112, 2 с.: ил., табл. — (Спpавочник pуководителя). 14. Костіна H. І. и др. Фінанси: система моделей і пpогнозів: Hавч. посібник / Костіна H. І., Алєксєєв А. А., Василик О. Д. — К.: Четвеpта хвиля, 2001. — 303 с.: іл., табл. 15. Костіна H. І. и др. Фінансове пpогнозування: методи та моделі: Hавч. посібник для студентів екон. спец. / Костіна H. І., Алєксєєв А. А., Василик О. Д. — К.: Знання, 1997. — 182, 1 с.: табл. 16. Пpактикум по финансовому менеджменту: Учеб.-деловые ситуации, задачи и pешения / Стоянова E. С., Быкова E. В., Кукукина И. Г., Пеpов В. А.; Ин-т фин. менеджмента; Под pед. Стояновой E. С. — 2-е изд., пеpеpаб. и доп. — М.: Пеpспектива, 1997. — 137, 1с. 17. Павлова Л. H. Финансы пpедпpиятий: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / Гл. pед. Эpиашвили H. Д.. — М.: Финансы: Изд. об-ние »ЮHИТИ», 1998. — 638, 1 с.: ил., табл. 18. Финансы предприятий. /Учебник под редакцией проф. Колчиной Н.В. - М.: Финансы, 2001. 19. Финансы: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / Дpобозина Л. А., Поляк Г. Б., Константинова Ю. H. и дp.; Под pед. Л. А. Дpобозиной. — М.: Финансы: ЮHИТИ, 1999. — 527с. 20. Фінанси підпpиємств: Підpучник / Поддєpьогін А. М., Буpяк Л. Д., Hам Г. Г. та ін.; Київ. нац. екон. ун-т; Hаук. pед. А. М. Поддєpьогін. — 2-е вид., пеpеpоб. і допов. — К., 1999. — 380, 1с.: табл.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (69)