Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа

Карточка работы:2360Б
Цена:
Тема: Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Фінансово-економічна
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ЗМІСТ Вступ 3 1. Систематизація підходів до розуміння поняття фінансових інструментів 5 2. Класифікація фінансових інструментів на фінансовому ринку 11 Висновки 21 Список використаної літератури 23  
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Вступ Першочерговим завданням у період становлення ринкових відносин в Україні є забезпечення безперервності процесу формування і використання фінансових ресурсів у країні та за її межами. Прискорений розвиток національної фінансової системи та її інтеграція в глобальну економіку вимагає якісного рівня побудови фінансового ринку в Україні, пошуку його ефективної моделі і потребує фундаментальних і прикладних досліджень у цьому напрямі. Майже всі види ринків відображені у фінансових інструментах. Так, наприклад, ринок виробленої продукції та послуг представлений коносаментами, товарними ф’ючерсами та опціонами, комерційними векселями; ринок землі та природних ресурсів – закладними, акціями, облігаціями, забезпеченням яких слугують земельні ресурси тощо. Слід зазначити, що проведення дослідження проблеми залучення капіталу в економіку за допомогою фінансових інструментів неможливе без чіткого визначення того, що ж власне розуміється під категорією “фінансовий інструмент”. Фінансові інструменти є різноманітними фінансовими документами, що обертаються на ринку і мають грошову вартість. Вони поділяються на різні види залежно від способів, цілей, методів, форм накопичення коштів і відіграють найбільшу роль в організації фінансового ринку. Теоретичні аспекти функціонування ринку фінансових інструментів досліджувалися у працях багатьох вітчизняних науковців, зокрема О. Барановського, М. Бурмаки, С. Глущенко, М. Гольцберга, О. Данілова, В. Євтушевського, Г. Карпенко, В. Корнєєва, В. Кузьмінського, Д. Леонова, В. Ліннікова, О. Маслова, О. Мендрула, А. Мертенса, О. Мозгового, О. Опалова, О. Оскольського, Г. Терещенко, В. Ходаківської, В. Шелудько та ін. Питання стосовно визначення сутності, значення та механізмів функціонування фінансового ринку і його інструментів відображено в роботах таких вітчизняних авторів, як І. Бланк, В. Корнєєв, Д. Леонов, О. Мозговий, В. Опарін, А. Пересада, Ю. Петруня, В. Унинець-Ходаківська, А. Федоренко, В. Федосов, В. Шелудько. Необхідно також відзначити дослідження російських учених, серед яких М. Агарков, М. Алексєєв, В. Єдронова, Ю. Касімов, Є. Мізіковський, Я. Міркін та ін. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти функціонування фінансового ринку та його інструментів вивчалися в різні часи такими зарубіжними дослідниками, як Г. Александер, Дж. Бейлі, Д. Блекуелл, З. Боді, Е. Брігхем, Л. Гапенські, Л. Гітман, М. Джонк, А. Кейн, Д. Кідуелл, Б. Койлі, Дж. Лінтнер, Г. Марковіц, А. Маркус, М. Міллер, Я. Моссін, Р. Петерсон, Т. Райс, Дж. Тобін, Дж. Трейнор, Ф. Фабоцці, Е. Фама, В. Шарп. Систематизація і узагальнення праць зазначених науковців дозволяють нам стверджувати, що теоретичні засади, практика функціонування фінансового ринку і його інструментів всебічно досліджені. Разом з тим зазначені проблеми в Україні та інших країнах з трансформаційною економікою вивчені поки що недостатньо.
Объём работы:
20
Выводы: Висновки Таким чином, можна зробити висновок, що в українському законодавстві це визначення відображає не тільки юридичний, а й економічний аспект. Економічна природа цінних паперів у першу чергу пов’язана з грошима. Вони виступають інструментом акумулювання грошових накопичень підприємств, фінансових установ, держави, що спрямовуються на відтворення. Проведений нами аналіз літературних джерел показав дві протилежні думки щодо природи цінних паперів. Наприклад, марксисти стверджують, що цінні папери мають фіктивну природу, а їх вартість має фіктивний характер; прихильники ж ринкових відносин заперечують наявність фіктивної вартості та стверджують, що за цінним папером стоїть реальна вартість, відображена у ціні. Якщо у відносних пропорціях скласти обсяги ринків товарів, послуг, фінансового ринку, то обсяг фінансових інструментів значно перевищуватиме своє реальне вартісне вираження. Так, сучасна фінансова система являє собою структуру, засновану на механізмі кредиту. Абсолютно всі фінансові інструменти, за винятком золота, є чиїмись зобов’язаннями: держави (паперові грошові знаки, державні цінні папери); банків (кредит, депозитні та ощадні сертифікати, чеки, векселі, тощо); акціонерних товариств (акції, облігації, векселі); професійних учасників фондового ринку (похідні фінансові інструменти). Відтак, фінансові інструменти виконують свої функції доти, поки інститути, що їх випустили, відповідають за зобов’язаннями, які оформлені цими фінансовими інструментами. У випадку банкрутства організації її активи знецінюються. Причому ризики фінансових інструментів вищого рівня значно більше ризиків їх базисного активу. Наприклад: ризики, закладені в опціони або ф’ючерси, вище ризиків цінних паперів, що складають їх базисний актив; ринок операцій з акціями вище ризиків операцій з валютою, в якій виражена їхня вартість; ризики операцій з грошовими коштами вище ризиків з реальним товаром. Отже, можна зробити висновок, що фінансові інструменти – це певною мірою права на ресурси (активи), які повинні відповідати таким вимогам: вільний обіг (здатність купуватися та продаватися на ринку, виступати як самостійний платіжний інструмент, що полегшує обіг інших товарів); доступність (можливість бути об’єктом усіх видів угод (позики, дарування, зберігання тощо)); стандартність (випуск однорідними серіями, класами тощо); документальність (повинні містити передбачені законодавством реквізити, відсутність будь-якого з них вказує на їх недійсність); регулювання і визнання державою (мають регулюватися та бути визнані державою як передумова довіри до них); ліквідність (здатність бути швидко реалізованими без істотних втрат для держателя); ризик (можливість втрат, що пов’язані з інвестиціями у фінансові інструменти). Фінансові інструменти виконують низку функцій у системі суспільного виробництва. Вони є регулятором, що відображає дію закону вартості і динаміки норми прибутку в різних галузях виробництва. Фінансові інструменти забезпечують приплив капіталу з одних галузей в інші, а також мобілізують грошові кошти інвесторів. У розвинених промислових країнах в умовах рівноважної економіки значна частина вільного капіталу вкладається безпосередньо в купівлю фінансових інструментів. Фінансові інструменти здійснюють інформативну функцію, відображаючи економічний стан. Наприклад, стабільне зниження біржових курсів тих чи інших цінних паперів, а також масове падіння курсів є ознакою погіршення економічної кон’юнктури. І навпаки, стабільні курси або їх підвищення, зазвичай, засвідчують нормальне економічне становище країни. Через фінансові інструменти загалом реалізується можливість контролю за економікою й економічними процесами як у рамках макро-, так і мікроекономіки. І насамкінець, фінансові інструменти являють собою ланку, що сполучає суспільні, політичні, державні інститути (надбудову), з одного боку, і сукупність економічних відносин та зв’язків у суспільстві (базис), – з другого.
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 32 „Фінансові інструменти : розкриття та подання” : Набрали чинності з 01.01.1996 р. 2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 39 „Фінансові інструменти: визнання та оцінка” : Набрали чинності з 01.01.1996 р. 3. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України : від 23. 02. 2006 р. № 3480-IV. 4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України : від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ. 5. Наказ Міністерства фінансів України „Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 „Фінансові інструменти” від 30.11.2001 р. № 559. 6. Наказ Міністерства фінансів України „Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс” від 31.03.1999 р. № 87. 7. Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and Repealing Council Directive 93/22/ EEC. 8. Агарков М. М. Учение о ценных бумагах / Агарков М. М. – М. : Финстатинформ, 1993. – 140 с. 9. Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг / М. Ю. Алексеев – М. : Финансы и статистика, 1992. – 186 с. 10. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами / Ван Хорн Дж. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 800 с. 11. Головко А. Коментарі до Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” // Фінансовий ринокУкраїни. – 2006. – № 5–6. – С. 9–24. 12. Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках : монографія / Корнєєв В. В. – К. : НДФІ, 2003. – 376 с. 13. Львов Ю. И. Банки и финансовый рынок / Львов Ю. И. – СПб. : Культ Информ Пресс, 1995. – 528 с. 14. Лысенков Ю. М. Рынок ценных бумаг. Основные понятия и термины./ Ю. М. Лысенков, Н. В. Фетюхина. – К. : Ин-т банкиров Украины, 1995. – 168 с. 15. Маркс К. Капитал / К. Маркс. – М. : Политиздат, 1978. – Т. 3 : Ч.1. – 508 с. 16. Миллер Р. Л. Современные деньги и банковское дело / Р. Л. Миллер, Д. Д. Ван-Хуз – М. : ИНФРА-М, 2000. – 856 с. 17. Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России : воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. / Миркин Я. М. – М. : Альпина Паблишер, 2002. – 624 с. 18. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Мишкін Фредерік С. ; пер. з англ. – К. : Основи, 1999. – 963 с. 19. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні / Пересада А. А. – К. : Видавництво „Лібра”, ТОВ, 1998. – 392 с. 20. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій / Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С : навч. посіб. / за ред. В. М. Федосова. – К. : Либідь, 1993. – 247 с. 21. Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навч. Посібник / Унинець-Ходаківська В. П., Костюкевич О. І., Лятамбор О. А. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К. : ЦУЛ, 2009. – 392 с. 22. Управление инвестициями : в 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. – М. : Высшая школа, 1998. – Т. 1. – 416 с. 23. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Фабоцци Ф. ; пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 2000. – ХХVІІІ, 932 с. 1.Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках : монографія / Корнєєв В. В. – К. : НДФІ, 2003. – 376 с. 2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України : від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ. 3. Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навч. Посібник / Унинець-Ходаківська В. П., Костюкевич О. І., Лятамбор О. А. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К. : ЦУЛ, 2009. – 392 с. 4. Лысенков Ю. М. Рынок ценных бумаг. Основные понятия и термины./ Ю. М. Лысенков, Н. В. Фетюхина. – К. : Ин-т банкиров Украины, 1995. – 168 с. 5. Львов Ю. И. Банки и финансовый рынок / Львов Ю. И. – СПб. : Культ Информ Пресс, 1995. – 528 с. 6. Управление инвестициями : в 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. – М. : Высшая школа, 1998. – Т. 1. – 416 с. 7. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні / Пересада А. А. – К. : Видавництво „Лібра”, ТОВ, 1998. – 392 с. 8.Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 32 „Фінансові інструменти : розкриття та подання” : Набрали чинності з 01.01.1996 р. 9.Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 39 „Фінансові інструменти: визнання та оцінка” : Набрали чинності з 01.01.1996 р. 10.Наказ Міністерства фінансів України „Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 „Фінансові інструменти” від 30.11.2001 р. № 559. 11. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України : від 23. 02. 2006 р. № 3480-IV. 12. Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and Repealing Council Directive 93/22/ EEC. 13. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами / Ван Хорн Дж. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 800 с. 14. Миллер Р. Л. Современные деньги и банковское дело / Р. Л. Миллер, Д. Д. Ван-Хуз – М. : ИНФРА-М, 2000. – 856 с. 15. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Мишкін Фредерік С. ; пер. з англ. – К. : Основи, 1999. – 963 с. 16. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Фабоцци Ф. ; пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 2000. – ХХVІІІ, 932 с. 17. Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России : воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. / Миркин Я. М. – М. : Альпина Паблишер, 2002. – 624 с. 18. Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг / М. Ю. Алексеев – М. : Финансы и статистика, 1992. – 186 с. 19. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій / Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С : навч. посіб. / за ред. В. М. Федосова. – К. : Либідь, 1993. – 247 с. 20. Головко А. Коментарі до Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” // Фінансовий ринокУкраїни. – 2006. – № 5–6. – С. 9–24. 21. Наказ Міністерства фінансів України „Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс” від 31.03.1999 р. № 87. 22. Агарков М. М. Учение о ценных бумагах / Агарков М. М. – М. : Финстатинформ, 1993. – 140 с. 23. Маркс К. Капитал / К. Маркс. – М. : Политиздат, 1978. – Т. 3 : Ч.1. – 508 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)